BTSF mācību programmas par primāro ražošanu pārtikas higiēnas jomā “Ūdens dzīvnieki” vispārējie mērķi ir šādi:

  • Iegūt plašas zināšanas par dažādiem apdraudējumiem (ķīmiskiem, bioloģiskiem un fiziskiem), kas var rasties visā pārtikas ķēdē;
  • Sniegt informāciju par problēmām, kas raksturīgas konkrētiem ražošanas, pārstrādes, saglabāšanas un izplatīšanas paņēmieniem, lai konstatētu neatbilstību un krāpniecisku praksi;
  • Palielināt uzmanību un attīstīt zināšanas par ES tiesību aktiem un nodrošināt to pareizu izpildi;
  • Veicināt saskaņotu pieeju ES un valstu kontroles sistēmu darbībai, apmainoties ar paraugpraksi.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

  • Oficiālo kontroļu darbībās iesaistīto kompetento iestāžu personāls.
  • Apmācāmo priekšzināšanām un profesionālajam stāvoklim jābūt tādam, lai, pamatojoties uz to, būtu skaidrs, ka piedalīšanās apmācībā ir viens no pamatelementiem, kas uzlabos viņu prasmes un darba kompetenci.
  • Apmācāmajiem jābūt vajadzīgajām tehniskajām prasmēm, kas saistītas ar turpmāk minētajām jomām.
  • Kurss notiks angļu valodā. Lai varētu saprast un aktīvi piedalīties sesijās, vingrinājumos un gadījumu izpētē, aicinām jūs par prioritāti noteikt tikai to dalībnieku reģistrēšanu, kuri var lasīt un runāt angļu valodā.
  • Dalībniekiem būs jāapņemas izmantot kursos iegūtās zināšanas un arī izplatīt tās, izmantojot dažādas izplatīšanas metodes, t. i., informējot kolēģus par apmācību laikā saņemto informāciju, izplatot (fotokopējot vai elektroniski nosūtot) mācību materiālus saviem kolēģiem, sagatavojot informatīvus rakstus profesionālajā valsts vai, ja iespējams, starptautiskos žurnālos, sagatavojot prezentācijas, kuru pamatā ir mācību materiāli valsts kompetento iestāžu profesionālajai apmācībai vai citām izplatīšanas metodēm, kas varētu būt piemērotas, lai dalītos ar informāciju, kas saņemta, izmantojot BTSF apmācību.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spānija
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Itālija
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Itālija
Pārtikas higiēna primārajā ražošanā: Ūdensdzīvnieki