Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την πρωτογενή παραγωγή στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων — Υδατοειδή ζώα είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη ευρείας γνώσης των διαφόρων κινδύνων (χημικών, βιολογικών και φυσικών) που μπορούν να προκύψουν κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας·
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με προβλήματα που είναι εγγενή σε συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής, μεταποίησης, διατήρησης και διανομής για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και δόλιων πρακτικών·
  • Να αυξηθεί η απήχηση και να αναπτυχθούν οι γνώσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και να διασφαλιστεί η ορθή επιβολή τους·
  • Προώθηση εναρμονισμένης προσέγγισης στη λειτουργία των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ελέγχου μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

  • Προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων.
  • Θα πρέπει να καθίσταται σαφές από το επαγγελματικό υπόβαθρο και την επαγγελματική τους θέση ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εργασία τους.
  • Οι ασκούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τους τομείς που αναφέρονται στο σημείο.
  • Ο κύκλος μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Για να μπορέσετε να κατανοήσετε και να συμμετάσχετε ενεργά στις συνεδρίες, τις ασκήσεις και τις περιπτωσιολογικές μελέτες, σας καλούμε να δώσετε προτεραιότητα στην εγγραφή μόνο των συμμετεχόντων που μπορούν να διαβάσουν και να μιλήσουν αγγλικά.
  • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα και να τις διαδώσουν μέσω διαφόρων μεθόδων διάδοσης, π.χ. ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την κατάρτιση, διανομή (φωτοτυπία ή αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο) του εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των συναδέλφων τους, προετοιμασία ενημερωτικών άρθρων στα επαγγελματικά εθνικά επαγγελματικά περιοδικά ή, ει δυνατόν, σε διεθνή περιοδικά, προετοιμασία παρουσιάσεων με βάση το υλικό κατάρτισης για την επαγγελματική κατάρτιση των εθνικών αρμόδιων αρχών ή άλλες μεθόδους διάδοσης που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για την ανταλλαγή των πληροφοριών που λαμβάνουν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης BTSF.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
3 20/11/2023 24/11/2023 Βίγο Ισπανία
4 12/02/2024 16/02/2024 Τρεβίζο Ιταλία
6 08/04/2024 12/04/2024 Τρεβίζο Ιταλία
Υγιεινή των τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή: Υδρόβια ζώα