De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet for primærproduktion inden for fødevarehygiejne — akvatiske dyr er:

  • At udvikle et bredt kendskab til de forskellige farer (kemiske, biologiske og fysiske), der kan opstå i fødevarekæden
  • At give oplysninger om problemer, der er forbundet med specifikke produktions-, forarbejdnings-, bevarelses- og distributionsmetoder, med henblik på at identificere manglende overholdelse og svigagtig praksis
  • At øge bevidstheden om og udvikle viden om EU-lovgivningen og sikre, at de håndhæves korrekt
  • At fremme en harmoniseret procedure for driften af EU's og de nationale kontrolsystemer ved at udveksle bedste praksis.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

  • Personale hos kompetente myndigheder, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter.
  • Det bør fremgå klart af deres baggrund og stilling, at deltagelse i uddannelsesaktiviteten er et centralt element i forbedringen af deres færdigheder og kompetencer i forbindelse med deres arbejde.
  • Praktikanterne bør have de nødvendige tekniske færdigheder inden for de områder, der er nævnt under.
  • Kurset afholdes på engelsk. For at kunne forstå og deltage aktivt i sessionerne, øvelserne og casestudierne opfordrer vi dig til at prioritere kun at registrere de deltagere, der kan læse og tale engelsk.
  • Deltagerne vil blive bedt om at forpligte sig til at anvende den viden, der er opnået fra kurserne, og også formidle den via forskellige formidlingsmetoder, dvs. informere kollegerne om de oplysninger, der modtages under uddannelsen, distribuere (fotokopiere eller sende det elektronisk) uddannelsesmateriale blandt deres kolleger, udarbejde informationsartikler i faglandet eller om muligt i internationale tidsskrifter, forberede præsentationer på grundlag af undervisningsmaterialet til de nationale kompetente myndigheders faglige uddannelse eller andre formidlingsmetoder, som kunne være hensigtsmæssige til at dele de oplysninger, der modtages via BTSF-uddannelserne.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spanien
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italien
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italien
Fødevarehygiejne i primærproduktionen: Akvatiske dyr