De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om djurhälsolagstiftning är följande:

 • Prioritering och kategorisering av förtecknade sjukdomar och förtecknade djur.
 • Ansvaret för djurhälsa.
 • Tidig upptäckt, anmälan och rapportering av sjukdomar, övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status.
 • Medvetenhet om, beredskap inför och kontroll av sjukdomar.
 • Registrering och godkännande av anläggningar och transportörer, förflyttning och spårbarhet av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung inom unionen.
 • Införsel av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung till unionen och export av sådana sändningar från unionen.
 • Förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur i en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett tredjeland eller tredjeterritorium.
 • Nödåtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation avseende en sjukdom.

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Tjänstemän från relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll på central eller regional nivå när det gäller landlevande eller vattenlevande djurs hälsa, handel inom EU med landlevande eller vattenlevande djur och avelsmaterial samt import av levande djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial
 • Personal vid fältinspektörer och gränskontrollstationer som deltar i sådan kontrollverksamhet.

Deltagarna måste uppfylla minimikraven nedan för att säkerställa att de kan följa och delta fullt ut:

 • Tjänstemän med lämplig yrkeserfarenhet som är förtrogna med förordning (EU) 2016/429 om djurhälsa och dess delegerade akter och genomförandeakter.
 • Kunna ge utbildning till andra kollegor och dela med sig av erfarenheterna efter deras deltagande i utbildningen.
 • Kunna förstå och tala engelska för att kunna delta aktivt i träningspasset.
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumänien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumänien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumänien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Djurhälsolagstiftning