De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs i djurhälsolagstiftning är följande:

 • prioritering och kategorisering av förtecknade sjukdomar och förtecknade djur
 • ansvaret för djurhälsa,
 • tidig upptäckt, anmälan och rapportering av sjukdomar, övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status.
 • medvetenhet om, beredskap för och bekämpning av sjukdomar.
 • registrering och godkännande av anläggningar och transportörer, förflyttningar och spårbarhet av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung inom unionen.
 • införsel av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung till unionen och export av sådana konsser från unionen.
 • förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur i en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett tredjeland eller tredjeterritorium.
 • nödåtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation med sjukdom.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna uppfylls innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Tjänstemän från relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll på central eller regional nivå av land- eller vattenlevande djurs hälsa, handel inom EU med landlevande eller vattenlevande djur och avelsmaterial samt import av levande djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial
 • Fältinspektörer och personal vid gränskontrollstationer som deltar i sådan kontrollverksamhet.

Deltagarna måste uppfylla nedanstående minimikrav för att se till att de kan följa och delta fullt ut:

 • Officiell personal med tillräcklig yrkeserfarenhet som är förtrogen med djurhälsoförordning (EU) 2016/429 och dess delegerade akter och genomförandeakter.
 • Kunna ge andra kollegor utbildning och dela med sig av sina erfarenheter efter att ha deltagit i utbildningen.
 • Kunna förstå och tala engelska för att aktivt delta i utbildningen.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumänien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumänien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettland
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukarest Rumänien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Djurhälsolagstiftning