Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci iniciatívy BTSF/kurzu o právnej úprave v oblasti zdravia zvierat sú:

 • prioritizácia a kategorizácia chorôb zo zoznamu a zvierat zo zoznamu;
 • zodpovednosti za zdravie zvierat;
 • včasné odhalenie, oznamovanie a podávanie správ o chorobách, dohľade, eradikačných programoch a štatúte bez výskytu choroby;
 • informovanosť o chorobách, pripravenosť na ne a ich kontrola;
 • registráciu a schvaľovanie zariadení a prepravcov, premiestňovanie a vysledovateľnosť zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie;
 • vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a vývoz takýchto dávok z Únie;
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v členskom štáte z iného členského štátu alebo z tretej krajiny alebo územia;
 • núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie v súvislosti s chorobou.

Tento program odbornej prípravy bol navrhnutý pre profily a pozície opísané nižšie. Pred predložením alebo potvrdením prihlášok overte, či sú splnené podmienky účasti.

 • Úradníci z relevantných príslušných orgánov zapojení do tvorby politiky, plánovania a kontroly na centrálnej alebo regionálnej úrovni, pokiaľ ide o zdravie suchozemských zvierat alebo vodných živočíchov, obchod so suchozemskými zvieratami alebo vodnými živočíchmi a zárodočnými produktmi v rámci EÚ a dovoz živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov
 • Inšpektori v teréne a pracovníci hraničných kontrolných staníc zapojení do takýchto kontrolných činností.

Účastníci musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie, aby sa zabezpečilo, že budú môcť sledovať a plne sa zúčastniť:

 • Úradníci s primeranými odbornými skúsenosťami, ktorí sú oboznámení s nariadením (EÚ) 2016/429 o právnej úprave v oblasti zdravia zvierat a jeho delegovanými a vykonávacími aktmi.
 • V pozícii poskytovať odbornú prípravu iným kolegom a podeliť sa o skúsenosti po ich účasti na odbornej príprave.
 • Schopný rozumieť a hovoriť anglicky, aby sa mohol aktívne zúčastniť školenia.
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia mesto Krajina
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lotyšsko
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukurešť Rumunsko
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benátkach Taliansko
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benátkach Taliansko
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lotyšsko
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lotyšsko
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benátkach Taliansko
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benátkach Taliansko

Právne predpisy v oblasti zdravia zvierat