Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course on Animal Health Law:

 • prioritizácia a kategorizácia chorôb zo zoznamu a zvierat zo zoznamu
 • zodpovednosti za zdravie zvierat;
 • včasné zistenie chorôb, oznamovanie a podávanie správ o nich, dohľad, eradikačné programy a štatút bez výskytu choroby;
 • informovanosť o chorobách, pripravenosť na ne a ich kontrola;
 • registráciu a schvaľovanie zariadení a prepravcov, premiestňovanie a vysledovateľnosť zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie;
 • vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich vývoz z Únie;
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v členskom štáte z iného členského štátu alebo z tretej krajiny alebo územia;
 • núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie v súvislosti s chorobou.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Úradníci z relevantných príslušných orgánov zapojení do tvorby politík, plánovania a kontroly na ústrednej alebo regionálnej úrovni v oblasti zdravia suchozemských alebo vodných živočíchov, obchodu so suchozemskými alebo vodnými živočíchmi a zárodočnými produktmi v rámci EÚ a dovozu živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov
 • Terénni inšpektori a pracovníci hraničných kontrolných staníc zapojení do takýchto kontrolných činností.

Účastníci musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie, aby sa zabezpečilo, že budú môcť sledovať a v plnej miere sa na nich zúčastňovať:

 • Oficiálni zamestnanci s primeranými odbornými skúsenosťami oboznámení s nariadením (EÚ) 2016/429 o právnych predpisoch v oblasti zdravia zvierat a jeho delegovanými a vykonávacími aktmi.
 • Môžu poskytovať odbornú prípravu ostatným kolegom a podeliť sa o skúsenosti získané po ich účasti na odbornej príprave.
 • Schopnosť rozumieť angličtine a hovoriť ňou, aby sa mohla aktívne zúčastňovať na odbornej príprave.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lotyšsko
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukurešť Rumunsko
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benátkach Taliansko
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benátkach Taliansko
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lotyšsko
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lotyšsko
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benátkach Taliansko
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benátkach Taliansko

Právne predpisy v oblasti zdravia zvierat