Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/loomatervishoidu käsitlevaid õigusakte käsitleva kursuse üldeesmärgid on järgmised:

 • loetellu kantud taudide ja loetletud loomade prioriseerimine ja kategoriseerimine
 • loomatervisega seotud kohustused;
 • haiguste varajane avastamine, nendest teatamine ja nendest teatamine, seire, likvideerimisprogrammid ja taudivaba staatus;
 • tauditeadlikkus, taudiks valmisolek ja tauditõrje;
 • ettevõtete ja vedajate registreerimine ja heakskiitmine, loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liikumine ja jälgitavus liidus;
 • loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liitu toomine ning selliste saadetiste eksport liidust;
 • lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ühest liikmesriigist teise või kolmandast riigist või territooriumilt;
 • haigusega seotud hädaolukorras võetavad erakorralised meetmed.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Asjaomaste pädevate asutuste ametnikud, kes osalevad poliitika kujundamises, planeerimises ja kontrollis kesksel või piirkondlikul tasandil, maismaa- või veeloomade tervise, maismaa- või veeloomade ja loomse paljundusmaterjali liidusisese kaubanduse ning elusloomade, loomsete saaduste ja loomse paljundusmaterjali impordi valdkonnas
 • Kohapealsed inspektorid ja piiripunktide töötajad, kes osalevad sellises kontrollitegevuses.

Osalejad peavad vastama allpool esitatud miinimumnõuetele, et tagada nende järgimine ja täielik osalemine:

 • Piisava töökogemusega ametlikud töötajad, kes tunnevad loomatervise määrust (EL) 2016/429 ning selle delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.
 • Võimalus pakkuda koolitust teistele kolleegidele ja jagada kogemusi pärast koolitusel osalemist.
 • Oskama mõista ja rääkida inglise keelt, et osaleda aktiivselt koolitussessioonil.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riia Läti
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumeenia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Veneetsia Itaalia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Veneetsia Itaalia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumeenia
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riia Läti
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukarest Rumeenia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riia Läti
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Veneetsia Itaalia
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Veneetsia Itaalia

Loomatervise määrus