Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων σχετικά με τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων είναι οι εξής:

 • ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των καταγεγραμμένων νόσων και των καταγεγραμμένων ζώων
 • τις ευθύνες για την υγεία των ζώων·
 • την έγκαιρη ανίχνευση, κοινοποίηση και αναφορά νόσων, την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·
 • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νόσους, ετοιμότητα και έλεγχος·
 • την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων και των μεταφορέων, τις μετακινήσεις και την ιχνηλασιμότητα των ζώων, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και των προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης·
 • την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση και την εξαγωγή των εν λόγω συνόλων από την Ένωση·
 • μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα ή έδαφος·
 • τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω νόσου.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Υπάλληλοι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στον έλεγχο σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, στην υγεία των χερσαίων ή υδρόβιων ζώων, στο ενδοενωσιακό εμπόριο χερσαίων ή υδρόβιων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και στις εισαγωγές ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού
 • Το προσωπικό των επιτόπιων επιθεωρητών και των συνοριακών σταθμών ελέγχου που συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν πλήρως:

 • Επίσημο προσωπικό με επαρκή επαγγελματική πείρα, εξοικειωμένο με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την υγεία των ζώων και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του.
 • Είναι σε θέση να παρέχει κατάρτιση σε άλλους συναδέλφους και να μοιράζεται την εμπειρία μετά τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση.
 • Ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της αγγλικής γλώσσας προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στη συνεδρία κατάρτισης.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Ρίγα Λετονία
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Βουκουρέστι Ρουμανία
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Βενετία Ιταλία
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Βενετία Ιταλία
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Ρίγα Λετονία
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Ρίγα Λετονία
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Βενετία Ιταλία
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Βενετία Ιταλία

Νόμος για την υγεία των ζώων