Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF/του μαθήματος σχετικά με τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων είναι οι εξής:

 • την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των καταγεγραμμένων νόσων και των καταγεγραμμένων ζώων·
 • τις ευθύνες για την υγεία των ζώων·
 • τον έγκαιρο εντοπισμό, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·
 • ευαισθητοποίηση σε θέματα νόσων, ετοιμότητα και έλεγχος·
 • την καταχώριση και την έγκριση εγκαταστάσεων και μεταφορέων, τις μετακινήσεις και την ιχνηλασιμότητα ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης·
 • την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση και την εξαγωγή των εν λόγω αναλωσίμων από την Ένωση·
 • μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα ή έδαφος·
 • τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω νόσου.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Υπάλληλοι από σχετικές αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την υγεία των χερσαίων ή υδρόβιων ζώων, το ενδοενωσιακό εμπόριο χερσαίων ή υδρόβιων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις εισαγωγές ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού
 • Επιθεωρητές πεδίου και προσωπικό συνοριακών σταθμών ελέγχου που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν πλήρως:

 • Επίσημο προσωπικό με επαρκή επαγγελματική πείρα, εξοικειωμένο με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την υγεία των ζώων και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του.
 • Είναι σε θέση να παρέχουν κατάρτιση σε άλλους συναδέλφους και να μοιράζονται την εμπειρία μετά τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση.
 • Ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της αγγλικής γλώσσας με σκοπό την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική συνεδρία.
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Ρίγα Λετονία
ΤΣΦ2_Π2 06/11/2023 10/11/2023 Βουκουρέστι Ρουμανία
ΤΣΦ3_Π2 04/12/2023 08/12/2023 Βενετία Ιταλία
ΤΣΦ4_Π2 22/01/2024 26/01/2024 Βενετία Ιταλία
TSF5_Π2 26/02/2024 01/03/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
ΤΣΦ6_Π2 08/04/2024 12/04/2024 Ρίγα Λετονία
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
TSF8_Π2 30/09/2024 04/10/2024 Ρίγα Λετονία
TSF9_Π2 04/11/2024 08/11/2024 Βενετία Ιταλία
ΤΣΦ10_Π2 09/12/2024 13/12/2024 Βενετία Ιταλία

Νόμος για την υγεία των ζώων