Общите цели на програмата/курса за обучение по „По-добро обучение за по-безопасни храни“ във връзка със законодателството за здравеопазването на животните са:

 • приоритизирането и категоризацията на болестите от списъка и животните от списъка;
 • отговорностите във връзка със здравето на животните;
 • ранното откриване, уведомяването и докладването за болести, надзора, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“;
 • осведоменост, подготвеност и контрол на заболяванията;
 • регистрацията и одобряването на животновъдни обекти и превозвачи, движението и проследимостта на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход в рамките на Съюза;
 • въвеждането на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход в Съюза и износа на такива пратки от Съюза;
 • движение с нетърговска цел на домашни любимци в държава членка от друга държава членка или от трета държава или територия;
 • спешните мерки, които трябва да се предприемат в случай на извънредна ситуация, свързана с болест.

Тази програма за обучение е предназначена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате заявления.

 • Длъжностни лица от съответните компетентни органи, участващи в изготвянето на политиките, планирането и контрола на централно или регионално равнище, относно здравето на сухоземните или водните животни, търговията в рамките на ЕС със сухоземни или водни животни и зародишни продукти и вноса на живи животни, продукти от животински произход и зародишни продукти
 • Инспектори на място и служители на граничните контролни пунктове, участващи в такива контролни дейности.

Участниците трябва да отговарят на минималните изисквания по-долу, за да се гарантира, че могат да следват и да участват пълноценно:

 • Официален персонал с подходящ професионален опит, запознат с Регламент (ЕС) 2016/429 относно законодателството за здравеопазването на животните и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение.
 • В състояние да осигури обучение на други колеги и да сподели опита след участието им в обучението.
 • Умее да разбира и говори английски език, за да участва активно в обучителната сесия.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Рига Латвия
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Букурещ Румъния
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Венеция Италия
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Венеция Италия
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Букурещ Румъния
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Рига Латвия
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Букурещ Румъния
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Рига Латвия
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Венеция Италия
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Венеция Италия

Законодателство за здравето на животните