Общите цели на програмата/курса за обучение на BTSF по законодателството в областта на здравеопазването на животните са:

 • приоритизиране и категоризация на болестите от списъка и на животните от списъка
 • отговорностите във връзка със здравеопазването на животните;
 • ранното откриване, уведомяване и докладване за болести, надзора, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“;
 • осведоменост, подготвеност и контрол на болестите;
 • регистрацията и одобряването на животновъдни обекти и превозвачи, движението и проследимостта на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход в рамките на Съюза;
 • въвеждането на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход в Съюза и износа на такива съгласия от Съюза;
 • движение с нетърговска цел на домашни любимци в държава членка от друга държава членка или от трета държава или територия;
 • спешните мерки, които трябва да се предприемат в случай на извънредна ситуация, свързана с болестта.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.

 • Длъжностни лица от съответните компетентни органи, участващи в изготвянето на политики, планирането и контрола на централно или регионално равнище относно здравето на сухоземните или водните животни, търговията в рамките на ЕС със сухоземни или водни животни и зародишни продукти и вноса на живи животни, продукти от животински произход и зародишни продукти
 • Инспекторите на място и служителите на граничните контролни пунктове, участващи в такива контролни дейности.

Участниците трябва да отговарят на минималните изисквания, посочени по-долу, за да се гарантира, че могат да следват и да участват пълноценно:

 • Официални служители с подходящ професионален опит, запознати с Регламент (ЕС) 2016/429 относно законодателството за здравеопазването на животните и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение.
 • В състояние да предоставя обучение на други колеги и да споделя опита след участието им в обучението.
 • Способност да разбира и говори английски език, за да участва активно в обучението.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Рига Латвия
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Букурещ Румъния
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Венеция Италия
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Венеция Италия
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Букурещ Румъния
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Рига Латвия
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Букурещ Румъния
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Рига Латвия
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Венеция Италия
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Венеция Италия

Законодателство за здравето на животните