BTSF:s utbildningsprogram om livsmedelshygien och kontroller av kött, inklusive därav framställda produkter

Europeiska unionen (EU) har tagit fram ett brett spektrum av åtgärder som syftar till att säkerställa en hög hygienstandard vid livsmedelsproduktion och ordentlig kontroll av livsmedel. Vissa av dessa regler gäller alla livsmedelsföretagare, täcker hela livsmedelskedjan och omfattar alla typer av livsmedel. Andra riktar sig till de behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollen av livsmedelskedjan.

Kommissionen utfärdade i samarbete med medlemsstaterna flera vägledande dokument för att utarbeta och ge praktiska exempel på några av de komplexa krav som nämns i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, bland annat det som gäller genomförandet av förfaranden som bygger på HACCP-principerna. Förordning (EG) nr 2017/625 har ett allmänt tillämpningsområde som omfattar offentlig kontroll över hela livsmedelskedjan. Syftet är att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt och skapa en hög nivå av sakkunskap när det gäller offentlig kontrollverksamhet för att kontrollera efterlevnaden av SPS-reglerna.

De övergripande målen är följande:

 • Att känna till den nya ramen och de nya rättsliga kraven för offentlig kontroll av animaliskt ursprung, särskilt när det gäller livsmedelshygien och kontroller av kött.
 • Att tolka kommissionens syn på hur man bäst genomför den nya lagstiftningen.
 • Harmonisera tillämpningen av lagstiftningen och peka på svaga punkter i den offentliga kontrollen.
 • Att ingripa och delta i diskussionerna mellan deltagare och handledare för att främja ett kunskapsutbyte baserat på tidigare erfarenheter.

Kurserna kommer att behandla bland annat följande ämnen:

 • Lagstadgade krav på registrering och/eller (villkorat) godkännande av anläggningar, särskilt anläggningar med låg kapacitet.
 • Allmänna och köttspecifika hygienkrav och HACCP-baserade förfaranden, spårbarhet, djurskyddsfrågor och särskilt fokus på frågor/särdrag som rör steg vid och efter slakt (malet kött, köttberedningar och köttprodukter) osv.
 • Offentlig kontroll av primärproduktion, inspektioner i slakterier, vilthanteringsanläggningar och andra köttanläggningar, särdrag när det gäller färskt kött, hägnat vilt, frilevande vilt, nödslakt, riskbaserad inspektion, tillämpning av flexibilitetsbestämmelser osv.
 • Offentlig kontroll av mikrobiologiska kriterier, provtagningsmetoder, krav på trikinundersökning och andra specialiserade inspektionsförfaranden osv.
 • Besök på plats följt av avrapporteringsmöten på anläggningar som producerar eller bearbetar kött och/eller köttprodukter.

Utbildningen riktar sig både till

 • tjänstemän från behöriga myndigheter som deltar i planeringen av kontroller av kötthygien (helst på central och/eller regional nivå).
 • b) Fältinspektörer som deltar i kontroller av kötthygien, inklusive köttbesiktning

Urvalet av deltagare kommer att göras av de nationella kontaktpunkterna.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Spanien
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Spanien
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irland
4 13/02/2023 17/02/2023 Rom Italien
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Österrike
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Tyskland
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Spanien
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irland
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Tyska
10 09/10/2023 13/10/2023 Rom Italien
Livsmedelshygien och kontroller av kött, inklusive därav framställda produkter