BTSF:s utbildningsprogram om livsmedelshygien och kontroll av kött, inklusive därav framställda produkter

Europeiska unionen (EU) har utarbetat ett brett spektrum av åtgärder som syftar till att säkerställa en hög hygienstandard vid livsmedelsproduktion och korrekt kontroll av livsmedel. Vissa av dessa regler gäller för alla livsmedelsföretagare, täcker hela livsmedelskedjan och hanterar alla typer av livsmedel. Andra riktar sig till behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollen av livsmedelskedjan.

I samarbete med medlemsstaterna utfärdade kommissionen flera vägledningsdokument för att utarbeta och ge praktiska exempel på några av de komplexa krav som nämns i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, bland annat när det gäller genomförandet av förfaranden som bygger på HACCP-principerna. Förordning 2017/625 har en allmän räckvidd som omfattar offentlig kontroll över hela livsmedelskedjan. Det syftar till att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt och skapar en hög nivå av expertis när det gäller offentlig kontroll för kontroll av efterlevnaden av sanitära och fytosanitära bestämmelser.

De övergripande målen är följande:

 • Känna till den nya ramen och de rättsliga kraven i samband med offentlig kontroll av animaliskt ursprung, särskilt när det gäller livsmedelshygien och köttkontroller,
 • Att tolka EU-kommissionens syn på hur den nya lagstiftningen bäst kan genomföras.
 • Att harmonisera efterlevnaden av lagstiftningen och tidigare peka på svaga punkter i de offentliga kontrollerna.
 • Att ingripa och delta i diskussioner mellan deltagare och handledare för att främja ett kunskapsutbyte baserat på tidigare erfarenheter.

De ämnen som tas upp i kurserna kommer att omfatta följande:

 • Rättsliga krav avseende registrering och/eller (villkorat) godkännande av anläggningar, särskilt anläggningar med låg kapacitet.
 • Allmänna och köttspecifika hygienkrav och HACCP-baserade förfaranden, spårbarhet, välfärdsfrågor och särskilt fokus på ämnen/spekulariteter när det gäller åtgärder vid och efter slakt (malet kött, köttberedningar och köttprodukter) osv.
 • Offentlig kontroll av primärproduktion, inspektioner i slakterier, vilthantering och andra köttanläggningar, särdrag när det gäller färskt kött, hägnat vilt, vilt, nödslakt, riskbaserad inspektion, användning av flexibilitetsbestämmelser osv.
 • Offentlig kontroll av mikrobiologiska kriterier, provtagningsmetoder, krav på trikinundersökning och andra specialiserade inspektionsförfaranden osv.
 • Besök på plats följt av avrapporteringstillfällen på anläggningar som producerar eller bearbetar kött och/eller köttprodukter.

Utbildningen riktar sig både till följande:

 • a) tjänstemän från behöriga myndigheter som deltar i planeringen av kontrollverksamhet avseende kötthygien (helst på central och/eller regional nivå).
 • B) fältinspektörer som arbetar med kontroll av kötthygien, inklusive köttbesiktning

Urvalet av deltagare kommer att göras av de nationella kontaktpunkterna.

Kalender och platser Fas I


Session Startdatum Slutdatum Stad Land
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Spanien
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Spanien
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irland
4 13/02/2023 17/02/2023 Rom Italien
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Österrike
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Tyskland
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Spanien
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irland
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Tyska
10 09/10/2023 13/10/2023 Rom Italien

Kalender och platser Fas II

SessionStartdatumSlutdatumStadLand
121/10/202425/10/2024Wien Österrike
204/11/202408/11/2024Valencia Spanien
313/01/202517/01/2025TurinItalien
417/02/202521/02/2025WienÖsterrike
517/03/202521/03/2025Muenster Tyskland 
619/05/202523/05/2025ValenciaSpanien
723/06/202527/06/2025TurinItalien
815/09/202519/09/2025ValenciaSpanien
920/10/202524/10/2025MuensterTyskland
1003/11/202507/11/2025WienÖsterrike
Livsmedelshygien och kontroller av kött, inklusive framställda produkter