Program usposabljanja BTSF o higieni živil in nadzoru mesa, vključno s pridobljenimi proizvodi

Evropska unija (EU) je razvila širok nabor ukrepov za zagotavljanje visoke higiene med proizvodnjo živil in ustreznega nadzora živil. Nekatera od teh pravil se uporabljajo za vse nosilce živilske dejavnosti, zajemajo celotno prehransko verigo in obravnavajo vse vrste živil. Druge so namenjene pristojnim organom, odgovornim za nadzor prehranske verige.

Komisija je v sodelovanju z državami članicami izdala več smernic, da bi pripravila in navedla praktične primere nekaterih zapletenih zahtev iz uredb (ES) št. 852/2004 in št. 853/2004, vključno z zahtevami v zvezi z izvajanjem postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP. Uredba 2017/625 ima splošno področje uporabe, ki zajema uradni nadzor v celotni prehranski verigi. Njegov cilj je zagotoviti usklajen pristop in ustvarjati visoko raven strokovnega znanja v zvezi z dejavnostmi uradnega nadzora za preverjanje skladnosti s sanitarnimi in fitosanitarnimi pravili.

Splošni cilji so:

 • Poznavanje novega okvira in zakonodajnih zahtev pri izvajanju uradnega nadzora živalskega izvora, zlasti glede higiene živil in nadzora mesa;
 • Razlaga stališča Evropske komisije o tem, kako najbolje izvajati novo zakonodajo;
 • Uskladiti izvrševanje zakonodaje in navesti šibke točke uradnega nadzora v preteklosti;
 • Posredovati in sodelovati v razpravah med udeleženci in mentorji, da bi spodbudili izmenjavo znanja na podlagi preteklih izkušenj.

Teme, obravnavane na tečajih, bodo vključevale:

 • Zakonodajne zahteve v zvezi z registracijo in/ali (pogojno) odobritvijo obratov, zlasti obratov z nizko zmogljivostjo;
 • Splošne higienske zahteve in posebne higienske zahteve za meso ter postopki, ki temeljijo na HACCP, sledljivost, vprašanja dobrega počutja živali in poseben poudarek na temah/specifijah glede korakov ob zakolu in po njem (mleto meso, mesni pripravki in mesni proizvodi) itd.;
 • Uradni nadzor primarne proizvodnje, inšpekcijski pregledi v klavnicah, obrati za obdelavo divjadi in drugi obrati z mesom, posebnosti v zvezi s svežim mesom, gojeno divjadjo, divjadjo, zakolom v sili, inšpekcijskimi pregledi na podlagi tveganja, uporabo določb o prožnosti itd.;
 • Uradni nadzor v zvezi z mikrobiološkimi merili, metodami vzorčenja, zahtevami za preiskave na trihinelo in drugimi specializiranimi inšpekcijskimi postopki itd.;
 • Obiski na kraju samem, ki jim sledijo informativni sestanki v obratih, vključenih v proizvodnjo ali predelavo mesa in/ali mesnih izdelkov.

Usposabljanje je namenjeno:

 • a) uradniki pristojnih organov, ki sodelujejo pri načrtovanju nadzornih dejavnosti na področju higiene mesa (po možnosti na centralni in/ali regionalni ravni);
 • b) terenski inšpektorji, vključeni v nadzorne dejavnosti na področju higiene mesa, vključno z inšpekcijskimi pregledi mesa

Izbor udeležencev bodo izvedle nacionalne kontaktne točke.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Španija
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Španija
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irska
4 13/02/2023 17/02/2023 Rim Italija
5 13/03/2023 17/03/2023 Dunaj Avstrija
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Nemčija
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Španija
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irska
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Nemški
10 09/10/2023 13/10/2023 Rim Italija
Higiena živil in nadzor mesa, vključno s pridobljenimi proizvodi