Program odbornej prípravy BTSF v oblasti hygieny potravín a kontroly mäsa vrátane odvodených produktov

Európska únia (EÚ) vypracovala širokú škálu opatrení zameraných na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny počas výroby potravín a riadnej kontroly potravín. Niektoré z týchto pravidiel sa vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, vzťahujú sa na celý potravinový reťazec a zaoberajú sa všetkými druhmi potravín. Iné sú určené príslušným orgánom zodpovedným za kontrolu potravinového reťazca.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi vydala niekoľko usmerňovacích dokumentov s cieľom vypracovať a uviesť praktické príklady niektorých komplexných požiadaviek uvedených v nariadeniach (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004 vrátane požiadavky týkajúcej sa vykonávania postupov založených na zásadách HACCP. Nariadenie 2017/625 má všeobecný rozsah pôsobnosti, ktorý sa vzťahuje na úradné kontroly celého potravinového reťazca. Jeho cieľom je zabezpečiť harmonizovaný prístup a vytvoriť vysokú úroveň odborných znalostí, pokiaľ ide o úradné kontrolné činnosti na overovanie dodržiavania pravidiel SPS.

Celkové ciele sú:

 • Poznať nový rámec a legislatívne požiadavky pri vykonávaní úradnej kontroly živočíšneho pôvodu, najmä pokiaľ ide o hygienu potravín a kontrolu mäsa;
 • Interpretovať stanovisko Európskej komisie k tomu, ako čo najlepšie vykonávať nové právne predpisy;
 • Harmonizovať presadzovanie právnych predpisov a poukázať na slabé miesta úradných kontrol v minulosti;
 • Zasahovať a zúčastňovať sa na diskusiách medzi účastníkmi a tútormi s cieľom podporiť výmenu poznatkov na základe predchádzajúcich skúseností.

Témy, ktorými sa budú kurzy zaoberať, budú zahŕňať:

 • Legislatívne požiadavky týkajúce sa registrácie a/alebo (podmieneného) schvaľovania zariadení, a najmä nízkokapacitných zariadení;
 • Všeobecné a špecifické požiadavky na hygienu mäsa a postupy založené na HACCP, vysledovateľnosť, otázky dobrých životných podmienok zvierat a osobitné zameranie na témy/konkrétne aspekty týkajúce sa krokov pri zabíjaní a po ňom (mleté mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky) atď.;
 • Úradné kontroly týkajúce sa prvovýroby, inšpekcií na bitúnkoch, manipulácie so zverou a iných prevádzkarní na spracovanie mäsa, osobitostí v súvislosti s čerstvým mäsom, zverou z farmových chovov, voľne žijúcou zverou, núdzovým zabitím, inšpekciou na základe rizika, využívaním ustanovení o flexibilite atď.;
 • Úradné kontroly týkajúce sa mikrobiologických kritérií, metód odberu vzoriek, požiadaviek na vyšetrenie na trichinely a iných špecializovaných inšpekčných postupov atď.;
 • Návštevy na mieste, po ktorých nasledujú informačné stretnutia v prevádzkarniach zapojených do výroby alebo spracovania mäsa a/alebo mäsových výrobkov.

Odborná príprava je zameraná na:

 • a) úradníci príslušných orgánov zapojení do plánovania kontrolných činností v oblasti hygieny mäsa (pokiaľ možno na ústrednej a/alebo regionálnej úrovni);
 • b) terénni inšpektori zapojení do kontrolných činností v oblasti hygieny mäsa vrátane inšpekcie mäsa

Výber účastníkov uskutočnia národné kontaktné miesta.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Španielsko
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Španielsko
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Írsko
4 13/02/2023 17/02/2023 Rím Taliansko
5 13/03/2023 17/03/2023 Viedeň Rakúsko
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Nemecko
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Španielsko
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Írsko
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Nemecký
10 09/10/2023 13/10/2023 Rím Taliansko
Hygiena potravín a kontroly mäsa vrátane odvodených produktov