Program szkoleniowy w ramach programu BTSF w zakresie higieny żywności i kontroli mięsa, w tym produktów pochodnych

Unia Europejska (UE) opracowała szeroki wachlarz środków mających na celu zapewnienie wysokich standardów higieny podczas produkcji żywności i właściwej kontroli środków spożywczych. Niektóre z tych przepisów mają zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, obejmują cały łańcuch żywnościowy i dotyczą wszystkich rodzajów żywności. Inne są kierowane do właściwych organów odpowiedzialnych za kontrolę łańcucha żywnościowego.

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi wydała szereg wytycznych w celu opracowania i podania praktycznych przykładów niektórych złożonych wymogów wymienionych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i nr 853/2004, w tym wymogu dotyczącego wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP. Rozporządzenie 2017/625 ma ogólny zakres obejmujący kontrole urzędowe w całym łańcuchu żywnościowym. Jego celem jest zapewnienie zharmonizowanego podejścia i stworzenie wysokiego poziomu wiedzy fachowej w odniesieniu do czynności związanych z kontrolami urzędowymi w celu weryfikacji zgodności z przepisami SPS.

Cele ogólne:

 • Znajomość nowych ram i wymogów prawnych w zakresie przeprowadzania urzędowej kontroli pochodzenia zwierzęcego, w szczególności w zakresie higieny żywności i kontroli mięsa;
 • Interpretowanie punktu widzenia Komisji Europejskiej na temat najlepszego sposobu wdrożenia nowych przepisów;
 • Harmonizacja egzekwowania przepisów i wskazanie słabych punktów kontroli urzędowych w przeszłości;
 • Interweniowanie i uczestniczenie w dyskusjach między uczestnikami i opiekunami w celu promowania wymiany wiedzy w oparciu o wcześniejsze doświadczenia.

Tematy poruszane w kursach będą obejmować:

 • Wymogi prawne dotyczące rejestracji lub (warunkowego) zatwierdzania zakładów, w szczególności zakładów o małej zdolności produkcyjnej;
 • Ogólne i szczegółowe wymogi w zakresie higieny dotyczące mięsa oraz procedury oparte na HACCP, identyfikowalność, kwestie związane z dobrostanem oraz szczególny nacisk na tematy/szczegóły dotyczące etapów uboju i poza nim (mięso mielone, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne) itp.;
 • Kontrole urzędowe dotyczące produkcji podstawowej, inspekcji w rzeźniach, zakładów obróbki dziczyzny i innych zakładów mięsnych, szczególnych cech dotyczących świeżego mięsa, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, zwierząt łownych, uboju z konieczności, inspekcji opartej na analizie ryzyka, stosowania przepisów dotyczących elastyczności itp.;
 • Kontrole urzędowe dotyczące kryteriów mikrobiologicznych, metod pobierania próbek, wymogów dotyczących badania na obecność włośni i innych specjalistycznych procedur inspekcyjnych itp.;
 • Wizyty na miejscu, a następnie sesje informacyjne w zakładach zajmujących się produkcją lub przetwarzaniem mięsa lub produktów mięsnych.

Szkolenie jest skierowane zarówno do:

 • urzędnicy właściwych organów zaangażowani w planowanie działań kontrolnych w zakresie higieny mięsa (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym);
 • inspektorzy terenowi zaangażowani w działania kontrolne w zakresie higieny mięsa, w tym inspekcję mięsa

Wyboru uczestników dokonują krajowe punkty kontaktowe.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Hiszpania
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Hiszpania
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irlandia
4 13/02/2023 17/02/2023 Rzym Włochy
5 13/03/2023 17/03/2023 Wiedeń Austrii
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Niemcy
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Hiszpania
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irlandia
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Niemiecki
10 09/10/2023 13/10/2023 Rzym Włochy
Higiena żywności i kontrole mięsa, w tym produktów pochodnych