BTSF mācību programma par pārtikas higiēnu un gaļas, tostarp atvasināto produktu, kontroli

Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi plašu pasākumu klāstu, kuru mērķis ir nodrošināt augstus higiēnas standartus pārtikas ražošanas laikā un pārtikas produktu pienācīgu kontroli. Daži no šiem noteikumiem attiecas uz visiem pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, aptver visu pārtikas ķēdi un attiecas uz visu veidu pārtiku. Citi ir paredzēti kompetentajām iestādēm, kas atbild par pārtikas aprites kontroli.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izdeva vairākus vadlīniju dokumentus, lai izstrādātu un sniegtu praktiskus piemērus dažām sarežģītām prasībām, kas minētas Regulā (EK) Nr. 852/2004 un Regulā (EK) Nr. 853/2004, tostarp attiecībā uz tādu procedūru īstenošanu, kuru pamatā ir HACCP principi. Regulai 2017/625 ir vispārēja darbības joma, kas aptver oficiālās kontroles visā pārtikas ķēdē. Tā mērķis ir nodrošināt saskaņotu pieeju un radīt augstu zināšanu līmeni attiecībā uz oficiālās kontroles darbībām, lai pārbaudītu atbilstību SFS noteikumiem.

Vispārējie mērķi ir šādi:

 • Zināt jauno regulējumu un tiesību aktu prasības dzīvnieku izcelsmes oficiālās kontroles veikšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas higiēnu un gaļas kontroli;
 • Interpretēt ES Komisijas viedokli par to, kā vislabāk īstenot jaunos tiesību aktus;
 • Saskaņot tiesību aktu izpildi un norādīt uz oficiālo kontroļu trūkumiem pagātnē;
 • Iesaistīties un piedalīties diskusijās starp dalībniekiem un pasniedzējiem, lai veicinātu zināšanu apmaiņu, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi.

Kursos aplūkotie temati ietvers:

 • Normatīvo aktu prasības attiecībā uz uzņēmumu un jo īpaši mazjaudas uzņēmumu reģistrāciju un/vai (nosacītu) apstiprināšanu;
 • Vispārīgās un ar gaļu saistītās higiēnas prasības un HACCP procedūras, izsekojamība, labturības jautājumi un īpaša uzmanība tematiem/skaidrībām attiecībā uz pasākumiem kaušanas laikā un pēc tās (maltā gaļa, gaļas izstrādājumi un gaļas produkti) utt.;
 • Oficiālās kontroles attiecībā uz primāro ražošanu, pārbaudēm kautuvēs, medījamo dzīvnieku apstrādi un citiem gaļas uzņēmumiem, īpatnībām attiecībā uz svaigu gaļu, saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem, savvaļas medījamiem dzīvniekiem, ārkārtas kaušanu, uz risku balstītu inspekciju, elastīguma noteikumu izmantošanu utt.;
 • Oficiālās kontroles attiecībā uz mikrobioloģiskajiem kritērijiem, paraugu ņemšanas metodēm, prasībām attiecībā uz trihinellu pārbaudi un citām specializētām pārbaudes procedūrām utt.;
 • Apmeklējumi uz vietas, kam seko pārskata sanāksmes uzņēmumos, kas iesaistīti gaļas un/vai gaļas produktu ražošanā vai pārstrādē.

Apmācība ir paredzēta šādiem mērķiem:

 • a) kompetento iestāžu amatpersonas, kas iesaistītas gaļas higiēnas kontroles pasākumu plānošanā (vēlams centrālā un/vai reģionālā līmenī);
 • lauka inspektori, kas iesaistīti gaļas higiēnas kontroles darbībās, tostarp gaļas inspekcijās

Dalībnieku atlasi veiks valstu kontaktpunkti.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 23/05/2022 27/05/2022 Valensijas Spānija
2 17/10/2022 21/10/2022 Valensijas Spānija
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublina Īrija
4 13/02/2023 17/02/2023 Roma Itālija
5 13/03/2023 17/03/2023 Vīne Austrija
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Vācija
7 08/05/2023 12/05/2023 Valensijas Spānija
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublina Īrija
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Vācu
10 09/10/2023 13/10/2023 Roma Itālija
Pārtikas higiēna un gaļas, tostarp atvasināto produktu, kontrole