BTSF:n koulutusohjelma elintarvikehygieniasta ja lihan, myös johdettujen tuotteiden, valvonnasta

Euroopan unioni (EU) on kehittänyt monenlaisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan korkea hygieniataso elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden asianmukainen valvonta. Joitakin näistä säännöistä sovelletaan kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, kattavat koko elintarvikeketjun ja käsittelevät kaikentyyppisiä elintarvikkeita. Toiset on suunnattu elintarvikeketjun valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Komissio antoi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa useita ohjeasiakirjoja laatiakseen ja antaakseen käytännön esimerkkejä joistakin asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mainituista monimutkaisista vaatimuksista, mukaan lukien HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpanoa koskeva vaatimus. Asetuksella 2017/625 on yleinen soveltamisala, joka kattaa virallisen valvonnan koko elintarvikeketjussa. Sen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa ja luoda korkeatasoista asiantuntemusta virallisista valvontatoimista terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen noudattamisen todentamiseksi.

Yleiset tavoitteet:

 • Saada tietoa eläinperäisen virallisen valvonnan suorittamista koskevista uusista puitteista ja lainsäädännöllisistä vaatimuksista, erityisesti elintarvikehygienian ja lihan valvonnan osalta;
 • Tulkitaan Euroopan komission näkemystä siitä, miten uusi lainsäädäntö voidaan parhaiten panna täytäntöön;
 • Lainsäädännön täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen ja virallisen valvonnan heikkouksien ilmoittaminen aiemmin;
 • Osallistutaan osallistujien ja ohjaajien välisiin keskusteluihin, jotta voidaan edistää aiempiin kokemuksiin perustuvaa tiedonvaihtoa.

Kursseilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Laitosten ja erityisesti pienen kapasiteetin laitosten rekisteröintiä ja/tai (ehdollista) hyväksyntää koskevat lainsäädännölliset vaatimukset;
 • Yleiset ja lihaa koskevat hygieniavaatimukset ja HACCP-pohjaiset menettelyt, jäljitettävyys, hyvinvointikysymykset ja erityishuomio teurastuksen yhteydessä ja sen jälkeisessä vaiheessa (jauheliha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet) jne.
 • Virallinen valvonta, joka koskee alkutuotantoa, teurastamoissa tehtäviä tarkastuksia, riistan käsittelyä ja muita lihalaitoksia, tuoretta lihaa, tarhattua riistaa, luonnonvaraista riistaa, hätäteurastusta, riskiperusteista tarkastusta, joustosäännösten käyttöä jne.;
 • Virallinen valvonta, joka koskee mikrobiologisia vaatimuksia, näytteenottomenetelmiä, trikiinitutkimuksia ja muita erikoistuneita tarkastusmenettelyjä jne.;
 • Paikan päällä tehtävät tarkastuskäynnit ja seurantatilaisuudet lihan ja/tai lihavalmisteiden tuotantoon tai jalostukseen osallistuvissa laitoksissa.

Koulutus on suunnattu sekä seuraaville tahoille:

 • a) lihahygienian valvontatoimien suunnitteluun osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet (mieluiten keskus- ja/tai aluetasolla);
 • b) lihan hygienian valvontatoimiin, mukaan lukien lihantarkastus, osallistuvat kenttätarkastajat

Kansalliset yhteyspisteet valitsevat osallistujat.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencian Espanja
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencian Espanja
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irlanti
4 13/02/2023 17/02/2023 Rooma Italia
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Itävalta
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Saksa
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencian Espanja
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irlanti
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Saksan
10 09/10/2023 13/10/2023 Rooma Italia
Elintarvikehygienia ja lihan, myös johdettujen tuotteiden, valvonta