Elintarvikehygieniaa ja lihan ja siitä johdettujen tuotteiden valvontaa koskeva BTSF - koulutusohjelma

Euroopan unioni (EU) on kehittänyt monenlaisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan korkea hygieniataso elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden asianmukainen valvonta. Joitakin näistä säännöistä sovelletaan kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, ne kattavat koko elintarvikeketjun ja käsittelevät kaikentyyppisiä elintarvikkeita. Toiset on suunnattu elintarvikeketjun valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Komissio julkaisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa useita ohjeasiakirjoja, joissa se laati ja antoi käytännön esimerkkejä joistakin asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mainituista monimutkaisista vaatimuksista, mukaan lukien HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpano. Asetuksella 2017/625 on yleinen soveltamisala, joka kattaa virallisen valvonnan koko elintarvikeketjussa. Sen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa ja luoda korkeatasoinen asiantuntemus terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen noudattamisen todentamiseen liittyvien virallisten valvontatoimien osalta.

Yleiset tavoitteet:

 • Tuntea uusi kehys ja lainsäädännölliset vaatimukset eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamisessa, erityisesti elintarvikehygienian ja lihan valvonnan osalta;
 • Tulkita Euroopan komission näkemystä siitä, miten uusi lainsäädäntö voidaan parhaiten panna täytäntöön;
 • Yhdenmukaistaa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja osoittaa virallisen valvonnan heikkoudet aiemmin;
 • Osallistutaan ja osallistutaan osallistujien ja ohjaajien välisiin keskusteluihin, jotta voidaan edistää aiempaan kokemukseen perustuvaa tiedonvaihtoa.

Kursseilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Tuotantolaitosten ja erityisesti pienikapasiteettisten laitosten rekisteröintiä ja/tai (ehdollista) hyväksyntää koskevat lainsäädännölliset vaatimukset;
 • Yleiset ja lihakohtaiset hygieniavaatimukset ja HACCP-pohjaiset menettelyt, jäljitettävyys, hyvinvointikysymykset ja erityishuomiota teurastuksen jälkeisiin vaiheisiin (jauheliha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet) jne.
 • Alkutuotannon virallinen valvonta, teurastamoissa, riistankäsittelylaitoksissa ja muissa liha-alan laitoksissa tehtävät tarkastukset, tuoreeseen lihaan, tarhattuun riistaan, luonnonvaraiseen riistaan liittyvät erityispiirteet, hätäteurastus, riskiperusteiset tarkastukset, joustosäännösten käyttö jne.;
 • Mikrobiologisten vaatimusten, näytteenottomenetelmien, trikiinitutkimusta ja muita erityisiä tarkastusmenettelyjä koskevien vaatimusten virallinen valvonta jne.
 • Paikalla tehtävät tarkastuskäynnit ja niitä seuraavat tiedotustilaisuudet lihan ja/tai lihavalmisteiden tuotantoon tai jalostukseen osallistuvissa laitoksissa.

Koulutus on suunnattu seuraaville:

 • toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat lihahygienian valvontatoimien suunnitteluun (mieluiten keskus- ja/tai aluetasolla);
 • lihahygienian valvontaan, mukaan lukien lihantarkastus, osallistuvat kenttätarkastajat

Osallistujien valinnasta vastaavat kansalliset yhteyspisteet.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencian Espanja
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencian Espanja
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irlanti
4 13/02/2023 17/02/2023 Rooma Italia
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Itävalta
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Saksa
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencian Espanja
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irlanti
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Saksan
10 09/10/2023 13/10/2023 Rooma Italia
Elintarvikehygienia ja lihan valvonta, mukaan lukien johdetut tuotteet