Το πρόγραμμα κατάρτισης BTSF για την υγιεινή των τροφίμων και τους ελέγχους του κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα μέτρων με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγιεινής κατά την παραγωγή τροφίμων και τον κατάλληλο έλεγχο των τροφίμων. Ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες ισχύουν για όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, καλύπτουν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και ασχολούνται με όλα τα είδη τροφίμων. Άλλες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της τροφικής αλυσίδας.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξέδωσε διάφορα έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να επεξεργαστεί και να δώσει πρακτικά παραδείγματα ορισμένων από τις πολύπλοκες απαιτήσεις που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και αριθ. 853/2004, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP. Ο κανονισμός 2017/625 έχει γενικό πεδίο εφαρμογής που καλύπτει τους επίσημους ελέγχους σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Αποσκοπεί στη διασφάλιση εναρμονισμένης προσέγγισης και δημιουργεί υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τις δραστηριότητες επίσημων ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες ΥΦΠ.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Γνώση του νέου πλαισίου και των νομοθετικών απαιτήσεων όσον αφορά τη διενέργεια επίσημων ελέγχων ζωικής προέλευσης, ιδίως όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων και τους ελέγχους του κρέατος·
 • Να ερμηνεύσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας·
 • Εναρμόνιση της επιβολής της νομοθεσίας και επισήμανση των αδύναμων σημείων των επίσημων ελέγχων στο παρελθόν·
 • Να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν στις συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Τα θέματα που εξετάζονται στα μαθήματα θα περιλαμβάνουν:

 • Νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση και/ή την (υπό όρους) έγκριση των εγκαταστάσεων και ιδίως των εγκαταστάσεων χαμηλής δυναμικότητας·
 • Γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για το κρέας και διαδικασίες βάσει HACCP, ιχνηλασιμότητα, ζητήματα καλής διαβίωσης και ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα/ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα στάδια της σφαγής και πέραν αυτής (κιμάς, παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα κρέατος) κ.λπ.·
 • Τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, τις επιθεωρήσεις στα σφαγεία, τον χειρισμό θηραμάτων και άλλες εγκαταστάσεις κρέατος, τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά το νωπό κρέας, τα εκτρεφόμενα θηράματα, τα άγρια θηράματα, την επείγουσα σφαγή, την επιθεώρηση βάσει κινδύνου, τη χρήση διατάξεων ευελιξίας κ.λπ.·
 • Επίσημους ελέγχους σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια, τις μεθόδους δειγματοληψίας, τις απαιτήσεις για την εξέταση Trichinella και άλλες εξειδικευμένες διαδικασίες επιθεώρησης κ.λπ.·
 • Επιτόπιες επισκέψεις ακολουθούμενες από ενημερωτικές συνεδρίες σε εγκαταστάσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη μεταποίηση κρέατος και/ή προϊόντων με βάση το κρέας.

Η κατάρτιση απευθύνεται τόσο στα εξής:

 • α) υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου της υγιεινής του κρέατος (κατά προτίμηση σε κεντρικό και/ή περιφερειακό επίπεδο)·
 • επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελέγχου της υγιεινής του κρέατος, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης κρέατος

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από τα εθνικά σημεία επαφής.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 23/05/2022 27/05/2022 Βαλένθια Ισπανία
2 17/10/2022 21/10/2022 Βαλένθια Ισπανία
3 12/12/2022
16/12/2022 Δουβλίνο Ιρλανδία
4 13/02/2023 17/02/2023 Ρώμη Ιταλία
5 13/03/2023 17/03/2023 ΒΙΕΝΝΗ Αυστρία
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Γερμανία
7 08/05/2023 12/05/2023 Βαλένθια Ισπανία
8 05/06/2023 09/06/2023 Δουβλίνο Ιρλανδία
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Γερμανική
10 09/10/2023 13/10/2023 Ρώμη Ιταλία
Υγιεινή των τροφίμων και έλεγχοι του κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων προϊόντων