Program školení BTSF o hygieně potravin a kontrolách masa, včetně získaných produktů

Evropská unie (EU) vypracovala širokou škálu opatření, jejichž cílem je zajistit vysokou úroveň hygieny při výrobě potravin a řádnou kontrolu potravin. Některá z těchto pravidel se vztahují na všechny provozovatele potravinářských podniků, vztahují se na celý potravinový řetězec a zabývají se všemi druhy potravin. Jiné jsou určeny příslušným orgánům odpovědným za kontrolu potravinového řetězce.

Komise ve spolupráci s členskými státy vydala několik pokynů s cílem vypracovat a uvést praktické příklady některých složitých požadavků uvedených v nařízeních (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004, včetně požadavků týkajících se provádění postupů založených na zásadách HACCP. Nařízení 2017/625 má obecnou působnost, která se vztahuje na úřední kontroly v celém potravinovém řetězci. Jeho cílem je zajistit harmonizovaný přístup a vytvořit vysokou úroveň odborných znalostí, pokud jde o úřední kontrolní činnosti pro ověřování souladu s pravidly SPS.

Celkovými cíli jsou:

 • Znát nový rámec a legislativní požadavky při provádění úředních kontrol živočišného původu, zejména pokud jde o hygienu potravin a kontroly masa;
 • Interpretovat názor Evropské komise na to, jak nejlépe provádět nové právní předpisy;
 • Harmonizovat prosazování právních předpisů a poukázat na nedostatky úředních kontrol v minulosti;
 • Zasahovat a účastnit se diskusí mezi účastníky a školiteli s cílem podpořit výměnu znalostí na základě předchozích zkušeností.

Témata, jimiž se kurzy budou zabývat, budou zahrnovat:

 • Legislativní požadavky týkající se registrace a/nebo (podmíněného) schvalování zařízení, a zejména zařízení s nízkou kapacitou;
 • Obecné a specifické hygienické požadavky na maso a postupy založené na zásadách HACCP, sledovatelnost, otázky dobrých životních podmínek zvířat a zvláštní zaměření na témata/pekulace týkající se kroků při porážce i mimo ně (mleté maso, masné polotovary a masné výrobky) atd.;
 • Úřední kontroly týkající se prvovýroby, inspekcí na jatkách, zařízení pro nakládání se zvěřinou a jiných masných zařízení, zvláštností, pokud jde o čerstvé maso, farmovou zvěř, volně žijící zvěř, nucenou porážku, kontrolu založenou na posouzení rizik, využívání ustanovení o flexibilitě atd.;
 • Úřední kontroly mikrobiologických kritérií, metod odběru vzorků, požadavků na vyšetření na přítomnost trichinel a dalších specializovaných inspekčních postupů atd.;
 • Návštěvy na místě následované informačními schůzkami v zařízeních, která se podílejí na výrobě nebo zpracování masa a/nebo masných výrobků.

Školení je určeno pro:

 • a) úředníci příslušných orgánů podílejících se na plánování kontrolních činností v oblasti hygieny masa (nejlépe na centrální a/nebo regionální úrovni);
 • b) terénní inspektoři zapojení do kontrolních činností týkajících se hygieny masa, včetně kontroly masa

Výběr účastníků budou provádět národní kontaktní místa.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Španělsko
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Španělsko
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irsko
4 13/02/2023 17/02/2023 Řím Itálie
5 13/03/2023 17/03/2023 Vídeň Rakousko
6 24/04/2023 28/04/2023 Mučenka Německo
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Španělsko
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irsko
9 11/09/2023 15/09/2023 Mučenka Německá
10 09/10/2023 13/10/2023 Řím Itálie
Hygiena potravin a kontroly masa, včetně získaných produktů