V roku 2013 sa začal kurz odbornej prípravy BTSF o potravinových podvodoch/elektronickom obchode – techniky vyšetrovania – Elektronický obchod pokročilá úroveň, keďže počet prípadov potravinových podvodov narastá a v čase slávneho škandálu s konským mäsom sa výrazne šíril v médiách. Prípady potravinových podvodov môžu ovplyvniť celý potravinový reťazec a niekedy sa pri nich využívajú veľmi sofistikované techniky s cieľom predísť odhaleniu. Internet ponúka viacero možností a možností; úplné ovládanie týchto nástrojov by mali byť známe a mali by ich používať tí, ktorí bojujú proti potravinovým podvodom predávaným na internete.

Súčasné výzvy si vyžadujú nielen nové nástroje IT, ale aj lepšie využívanie informácií, metód a integráciu týchto informácií koordinovanejším spôsobom, využívanie zručností a odborných znalostí jednotiek na boj proti potravinovým podvodom, aby boli tieto potreby naplnené, ako aj spoluprácu štátnych správ, orgánov pre bezpečnosť potravín, policajných a súdnych orgánov.

Tento kurz sa zameriava na elektronický obchod s potravinami.

Program odbornej prípravy BTSF o nových vyšetrovacích technikách potravín: Cieľom pokročilej úrovne elektronického obchodu je zlepšiť znalosti a zručnosti kontrolných pracovníkov o špecifických vyšetrovacích technikách používaných na identifikáciu potravinových podvodov alebo na vykonávanie úradných kontrol v oblasti elektronického obchodu s potravinami a výrobkami súvisiacimi s potravinami, šírenie najlepších postupov a umožnenie výmeny praktických skúseností.

  • Poskytnúť nástroje a techniky na identifikáciu internetových potravinárskych podnikov, ktoré pôsobia a odhaľujú tie, ktoré nedodržiavajú právne požiadavky; uľahčiť praktickú odbornú prípravu v oblasti vyšetrovania internetového obchodovania; a šíriť poznatky o metódach vyšetrovania na rôznych internetových platformách a naučiť praktické a právne požiadavky na vykonávanie úradných kontrol internetových potravinárskych podnikov; a zabezpečiť, aby účastníci dobre chápali komunikačné kanály, spoluprácu s rôznymi správnymi orgánmi a zainteresovanými stranami na trhu.

Témy EC1 Právny rámec pre kontrolu internetu, služby odbornej prípravy v oblasti IT, právne predpisy EÚ, právne aspekty a nákup kontrol, zriadenie IT systému pre internetové vyšetrovania, medzinárodná spolupráca a cezhraničná spolupráca, budúcnosť on-line vyšetrovaní. Prednášky a praktické cvičenia s laptopmi.

Ide o rovnaké ciele ako v kurze „štandardná úroveň elektronického obchodu“, ale úroveň, ktorá sa má dosiahnuť, bude vyššia, pokiaľ sa to bude vyžadovať v praxi. Na účasť na odbornej príprave sa vyžadujú preukázané skúsenosti s internetovým vyšetrovaním potravinových podvodov.

Právne predpisy EÚ a porušenia právnych predpisov, pokročilé nástroje vyšetrovania, nadväzovanie kontaktov, cezhraničná spolupráca, budúcnosť online vyšetrovaní. Očakáva sa praktický prístup a aktívne príspevky účastníkov.

Pracovníci presadzovania práva, ktorí v súčasnosti pracujú na oddelení internetového vyhľadávania alebo kontroly; rovnaké požiadavky ako v prípade kurzu B1 a uviesť, že má aspoň trojročné skúsenosti s prácou v príslušných orgánoch v súvislosti s vyšetrovaním potravinových podvodov na internete. Na umožnenie účasti sa vyžaduje, aby účastníci poskytli informácie o jednej prípadovej štúdii, na ktorej sa zúčastnili. Tým sa zabezpečujú predchádzajúce znalosti o základných technikách IT prešetrovania, aby bolo možné zabezpečiť odbornú prípravu so znalosťou základných nástrojov a skúseností na vykonávanie základných prešetrovaní.

Pokiaľ ide o tieto tri kurzy, účastníci by mali byť schopní pracovať a uskutočňovať intervencie v angličtine a mali by robiť kompromisy s cieľom šíriť získané poznatky. Počas stretnutí sa poskytnú usmernenia o tom, ako šíriť poznatky, a účastníkom, ktorí sa zúčastnia, sa vyhotoví nadväzujúci dotazník.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtuálny kurz Neuplatňuje sa
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španielsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Budapešť Maďarsko
Potravinové podvody/elektronický obchod – Vyšetrovacie techniky – Pokročilý elektronický obchod