V roku 2013 sa začal kurz odbornej prípravy BTSF na tému Potravinové podvody/elektronický obchod – Vyšetrovacie techniky – pokročilá úroveň elektronického obchodu, keďže počet prípadov potravinových podvodov narastal a v čase slávneho škandálu s konským mäsom sa vo veľkej miere šíril v médiách. Prípady potravinových podvodov môžu ovplyvniť celý potravinový reťazec a niekedy sa pri nich využívajú veľmi sofistikované techniky s cieľom predísť odhaleniu. Internet ponúka viacero možností a možností; tí, ktorí bojujú proti potravinovým podvodom predávaných na internete, by mali poznať a používať úplné ovládanie týchto nástrojov.

Súčasné výzvy si vyžadujú nielen nové nástroje IT, ale aj lepšie využívanie informácií, metód a integráciu týchto informácií koordinovanejším spôsobom, využívanie zručností a odborných znalostí jednotiek na boj proti potravinovým podvodom, aby boli tieto potreby naplnené, ako aj spoluprácu štátnych správ, orgánov pre bezpečnosť potravín, policajných a súdnych orgánov.

Tento kurz sa zameriava na elektronický obchod s potravinami.

Vzdelávací program BTSF o nových technikách skúmania potravín: Pokročilá úroveň elektronického obchodu je zameraná na zlepšenie znalostí a zručností pracovníkov kontroly o konkrétnych vyšetrovacích technikách používaných na identifikáciu potravinových podvodov alebo na vykonávanie úradných kontrolných povinností v elektronickom obchode s potravinami a výrobkami súvisiacimi s potravinami, šírenie najlepších postupov a umožnenie výmeny praktických skúseností.

  • Poskytovať nástroje a techniky na identifikáciu internetového potravinárskeho podniku a odhaľovanie tých, ktoré nedodržiavajú právne požiadavky; uľahčiť praktickú odbornú prípravu v oblasti vyšetrovania internetového obchodovania; a šíriť poznatky o metódach vyšetrovania na rôznych internetových platformách a naučiť sa praktické a právne požiadavky na vykonávanie úradných kontrol internetových potravinárskych podnikov; a zabezpečiť, aby účastníci dobre chápali komunikačné kanály, spoluprácu s rôznymi správnymi orgánmi a zainteresovanými stranami na trhu.

Témy EC1 Právny rámec pre kontrolu internetu, praktické školenia v oblasti IT, právne predpisy EÚ, právne aspekty a nákup kontroly, zriadenie informačného systému pre internetové vyšetrovania, medzinárodnú spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu, budúcnosť online vyšetrovaní. Prednášky a praktické cvičenia s prenosnými počítačmi.

Ide o rovnaké ciele ako v prípade „štandardnej úrovne elektronického obchodu“, ale úroveň, ktorá sa má dosiahnuť, bude vyššia, pokiaľ sa budú vyžadovať praktické cvičenia. Na účasť na odbornej príprave sa vyžadujú preukázané skúsenosti s internetovým vyšetrovaním potravinových podvodov.

Právne predpisy EÚ a porušenia právnych predpisov, pokročilé nástroje vyšetrovania, nadväzovanie kontaktov, cezhraničná spolupráca, budúcnosť online vyšetrovaní. Očakáva sa praktický prístup a aktívne príspevky účastníkov.

Pracovníci presadzovania práva, ktorí v súčasnosti pracujú na oddelení pre vyhľadávanie alebo kontrolu internetu; rovnaké požiadavky ako na kurz B1 a naznačovať aspoň trojročnú prax v príslušných orgánoch v súvislosti s internetovým vyšetrovaním potravinových podvodov. Na umožnenie účasti sa vyžaduje, aby účastníci poskytli informácie o jednej prípadovej štúdii, na ktorej sa zúčastnili. Tým sa zabezpečujú predchádzajúce znalosti základných vyšetrovacích techník IT, aby bolo možné využiť odbornú prípravu, ktorá pozná základné nástroje a skúsenosti potrebné na vykonávanie základných vyšetrovaní.

V prípade týchto troch kurzov by účastníci mali mať možnosť pracovať a vystupovať v angličtine a robiť kompromisy s cieľom šíriť získané poznatky. Počas zasadnutí sa poskytnú usmernenia o tom, ako šíriť poznatky, a účastníkom, ktorí sa zúčastnia, sa vypracuje nadväzujúci dotazník.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtuálny kurz Neuplatňuje sa
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španielsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Budapešť Maďarsko
Potravinové podvody/elektronický obchod – Vyšetrovacie techniky – Rozšírený elektronický obchod