Το πρόγραμμα κατάρτισης BTSF σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων/ηλεκτρονικό εμπόριο — τεχνικές έρευνας — προηγμένο επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκίνησε το 2013, καθώς αυξήθηκαν οι περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διάδοση από τα μέσα ενημέρωσης κατά τον χρόνο του διάσημου σκανδάλου κρέατος αλόγου. Τα κρούσματα απάτης στον τομέα των τροφίμων μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ενίοτε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές για να αποφεύγεται ο εντοπισμός. Το διαδίκτυο προσφέρει πολλαπλές επιλογές και επιλογές· η πλήρης γνώση των εργαλείων αυτών θα πρέπει να είναι γνωστή και να χρησιμοποιείται από όσους καταπολεμούν την απάτη στον τομέα των τροφίμων που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόκλησης απαιτούνται όχι μόνο νέα εργαλεία ΤΠ, αλλά και καλύτερη χρήση των πληροφοριών και μεθόδων και ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών με πιο συντονισμένο τρόπο, μέσω της αξιοποίησης των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας των μονάδων καταπολέμησης της απάτης στον τομέα των τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς και μέσω της συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων, των αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων και των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης BTSF για τις νέες τεχνικές έρευνας τροφίμων: Το προηγμένο επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ελεγκτικού προσωπικού σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων ή για την εκτέλεση καθηκόντων επίσημων ελέγχων στο ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και προϊόντων που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πρακτικών εμπειριών.

  • Παροχή εργαλείων και τεχνικών για τον εντοπισμό των διαδικτυακών επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται και εντοπίζουν εκείνες που δεν συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις· διευκόλυνση της πρακτικής κατάρτισης στην έρευνα για το εμπόριο μέσω διαδικτύου· και διάδοση γνώσεων σχετικά με τις μεθόδους διερεύνησης σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και μάθηση πρακτικών και νομικών απαιτήσεων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στις διαδικτυακές επιχειρήσεις τροφίμων· και να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν άρτια τους διαύλους επικοινωνίας, τη συνεργασία με διάφορες διοικήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς.

Θέματα EC1 Νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο του διαδικτύου, την κατάρτιση σε θέματα ΤΠ, τη νομοθεσία της ΕΕ, τις νομικές πτυχές και τις αγορές ελέγχου, τη δημιουργία συστήματος ΤΠ για τις διαδικτυακές έρευνες, τη διεθνή συνεργασία και τη διασυνοριακή συνεργασία, το μέλλον των διαδικτυακών ερευνών. Διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις με φορητούς υπολογιστές.

Αυτοί είναι οι ίδιοι στόχοι όπως και στο πλαίσιο του «προτύπου ηλεκτρονικού εμπορίου», ωστόσο το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί θα είναι υψηλότερο για όσο διάστημα απαιτούνται οι πρακτικές ασκήσεις. Για τη συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων απαιτείται αποδεδειγμένη πείρα στη διερεύνηση κρουσμάτων απάτης στον τομέα των τροφίμων στο διαδίκτυο.

Νομοθεσία και παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, προηγμένα εργαλεία έρευνας, δημιουργία επαφών, διασυνοριακή συνεργασία, μέλλον των διαδικτυακών ερευνών. Αναμένεται πρακτική προσέγγιση και ενεργές συνεισφορές από τους συμμετέχοντες.

Προσωπικό επιβολής που εργάζεται επί του παρόντος σε μονάδα αναζήτησης ή ελέγχου στο διαδίκτυο· ίδιες απαιτήσεις με αυτές που ισχύουν για το μάθημα B1, και υποδηλώνουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα σε αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με διαδικτυακές έρευνες για απάτες στον τομέα των τροφίμων. Για να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με μια περιπτωσιολογική μελέτη στην οποία έχουν συμμετάσχει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η προηγούμενη γνώση των βασικών τεχνικών έρευνας ΤΠ, ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύεται γνωρίζοντας τα βασικά εργαλεία και την πείρα για τη διεξαγωγή βασικών ερευνών.

Για τα τρία μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να προβαίνουν σε παρεμβάσεις στην αγγλική γλώσσα, και να θέτουν σε κίνδυνο τη διάδοση των διδαγμάτων που αποκομίζονται. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διάδοσης των γνώσεων και θα παρέχεται στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο παρακολούθησης.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 14/03/2022 18/03/2022 Εικονικό μάθημα Δεν εφαρμόζεται
2 13/06/2022 16/06/2022 Μαδρίτη Ισπανία
3 17/10/2022 20/10/2022 Βουδαπέστη Ουγγαρία
Απάτη στον τομέα των τροφίμων/ηλεκτρονικό εμπόριο — Τεχνικές έρευνας — Προηγμένο ηλεκτρονικό εμπόριο