Výživa zvierat – modul elektronického vzdelávania

Cieľom tohto kurzu elektronického vzdelávania je umožniť účastníkom zlepšiť si vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:

 • Definície používané v krmivách: krmivá, kŕmne zmesi, kompletné krmivá, doplnkové krmivá, minerálne krmivá a iné vymedzenia pojmov v nariadení 767/2009, kŕmne doplnkové látky, premixy, technologické pomocné látky (nariadenie 1831/2003).
 • Všeobecné zásady uvádzania krmív na trh: ciele.
 • Označovanie a reklama kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí (nariadenie 767/2009): zásady, zodpovednosť za označovanie.
 • Katalóg kŕmnych surovín, obmedzovaných surovín, obalov krmív.
 • Prísady do krmív: funkcie, podmienky povolenia, posudzovanie (nariadenie č. 1831/2003).
 • Rozdiel medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi zmesami, doplnkovými krmivami, premixmi, kŕmnymi doplnkovými látkami a veterinárnymi liekmi.
 • Krmivá na zvláštne nutričné účely (nariadenie 767/2009).
 • Žaloby (nariadenie č. 767/2009).
 • Medikované krmivá (smernica 90/167).
 • Nežiaduce látky v krmivách (smernica 2002/32):
 • — Definícia nežiaducich látok.
  Ciele smernice 2002/32.
  Všeobecné zásady smernice 2002/32 (monitorovanie, zmierňujúce opatrenia).
  Maximálne úrovne a akčné prahové hodnoty.
  Regulované látky a výrobky: Mykotoxíny, dioxíny/PCB, toxíny rastlinného pôvodu atď.
  – Prenos kokcidiostatík do necieľového krmiva.


Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné odhodlanie: 8 hodín
Online
 • 4 jednotky
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Výživa zvierat – modul elektronického vzdelávania