Prehrana životinja – modul za e-učenje

Cilj je ovog tečaja e-učenje omogućiti sudionicima da poboljšaju svoje znanje i vještine u sljedećim područjima:

 • Definicije koje se upotrebljavaju u hrani za životinje: krmne smjese, krmne smjese, potpuna krmna smjesa, dopunska krmna smjesa, mineralna hrana za životinje i druge definicije iz Uredbe 767/2009, dodaci hrani za životinje, premiksi, pomoćne tvari u preradi (Uredba 1831/2003).
 • Opća načela stavljanja na tržište hrane za životinje: ciljevi.
 • Označivanje i oglašavanje krmiva i krmnih smjesa (Uredba 767/2009): načela, odgovornost označivanja.
 • Katalog krmiva, ograničenih materijala, ambalaže hrane za životinje.
 • Dodaci hrani za životinje: funkcije, uvjeti odobrenja, procjena (Uredba 1831/2003).
 • Razlika između krmiva, krmnih smjesa, dopunske krmne smjese, premiksa, dodataka hrani za životinje i veterinarsko-medicinskih proizvoda.
 • Hrana za životinje za posebne hranidbene namjene (Uredba 767/2009).
 • Potraživanja (Uredba 767/2009).
 • Hrana za životinje s dodanim lijekovima (Direktiva 90/167).
 • Nepoželjne tvari u hrani za životinje (Direktiva 2002/32):
 • Definicija nepoželjnih tvari.
  — Ciljevi Direktive 2002/32.
  — Opća načela Direktive 2002/32 (praćenje, mjere ublažavanja).
  — Najveće dopuštene količine i pragovi za pokretanje postupka.
  — Regulirane tvari i proizvodi: Mikotoksini, dioksini/PCB-i, toksini biljnog podrijetla
  itd. – prijenos kokcidiostatika u neciljnu hranu za životinje.


Značajke

365 dana pristupa
 • Prosječna posvećenost: 8 sati
Online
 • 4 Jedinice
 • Samoplaćeno
 • Multimedijalni
Dostupno na:

Kako registrirati

 • Ako ste državni službenik, možete se prijaviti s pomoću aplikacije BTSF eLearning.
 • Ako ste član osoblja koji radi u institucijama EU-a, obratite se na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu kako biste zatražili registraciju.
 • Za sve druge upite pošaljite poruku na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a tim BTSF ACADEMY bit će vam drago da vam pomogne.
Prehrana životinja – modul za e-učenje