Celkovým cieľom kurzu odbornej prípravy BTSF o prístupe EÚ k analýze rizík pre krajiny mimo EÚ je šíriť zásady a metódy analýzy rizík v oblasti bezpečnosti potravín, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce, zlepšovať poznatky krajín mimo EÚ o európskych systémoch kontroly a právnych predpisoch:

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Koncepcia hodnotenia rizika (ako sa uplatňuje vo vnútroštátnych a v EFSA a v iných medzinárodných organizáciách pre bezpečnosť potravín).
 • Úloha medzinárodných regulačných agentúr a medzinárodné usmernenia pre hodnotenie rizík.
 • Tri zložky analýzy rizík – hodnotenie rizika, riadenie rizika a oznamovanie rizika.
 • Postupuje sa podľa WHO v rámci prístupu k posudzovaniu rizika: formulácia problémov, identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, posúdenie expozície a charakterizácia rizika.
 • Ako vykonať štruktúrované posúdenie rizika.
 • Proces identifikácie nebezpečenstva a rizika.
 • Analýza rizika regulovaných produktov a zdravia rastlín.
 • Chemické kontaminanty a analýza chemického rizika (identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, hodnotenie expozície a charakterizácia rizika pri hodnotení chemického rizika, riadení rizika a oznamovaní rizika).
 • Analýza rizík v súvislosti so zoonózou a zdravím zvierat so zameraním na analýzu mikrobiologických rizík.
 • Nové nariadenie o úradných kontrolách a systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).
 • Krízového riadenia.

Účastníci zastupujú zamestnancov príslušných orgánov zapojených do činností úradných kontrol a zastupujú zamestnancov ministerstiev poľnohospodárstva zodpovedných za rozvoj politiky bezpečnosti potravín a záležitosti vývozu.

Z ich skúseností a profesijnej pozície by malo byť jasné, že účasť na činnosti odbornej prípravy je kľúčovým prvkom na zlepšenie kompetencií.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severné Macedónsko
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzánia
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Pobrežie slonoviny
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazília
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajzia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisko
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonézia
Prístup EÚ k analýze rizík pre krajiny mimo EÚ