Opći je cilj tečaja BTSF - a o pristupu EU-a analizi rizika za zemlje koje nisu članice EU-a širiti načela i metode analize rizika za sigurnost hrane, poboljšati znanje o tom složenom području rada i poboljšati znanje trećih zemalja o europskim sustavima kontrole i zakonodavstvu.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Koncept procjene rizika (kako se primjenjuje u nacionalnim organizacijama te u EFSA-i i drugim međunarodnim organizacijama za sigurnost hrane).
 • Uloga međunarodnih regulatornih agencija i međunarodne smjernice za procjenu rizika.
 • Tri sastavnice analize rizika – procjena rizika, upravljanje rizikom i obavješćivanje o riziku.
 • Koraci pristupa procjeni rizika prema SZO-u: formulacija problema, utvrđivanje opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti i karakterizacija rizika.
 • Kako provesti strukturiranu procjenu rizika.
 • Postupak utvrđivanja opasnosti i rizika.
 • Analiza rizika reguliranih proizvoda i zdravlja bilja.
 • Kemijski kontaminanti i analiza kemijskog rizika (identifikacija opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti i karakterizacija rizika u procjeni kemijskog rizika, upravljanje rizikom i obavješćivanje o riziku).
 • Analiza rizika za zonozu i zdravlje životinja s naglaskom na analizi mikrobiološkog rizika.
 • Nova Uredba o službenim kontrolama (OCR) i Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).
 • Upravljanje krizama.

Sudionici predstavljaju osoblje nadležnih tijela uključenih u aktivnosti službenih kontrola i predstavljaju osoblje ministarstava poljoprivrede odgovornih za razvoj politike sigurnosti hrane i izvoz.

Iz njihova iskustva i radnog položaja trebalo bi biti jasno da je sudjelovanje u aktivnosti osposobljavanja ključan element za poboljšanje kompetencija.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Sjeverna Makedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzanija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Obala bjelokosti
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazil
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunis
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezija
Pristup EU-a analizi rizika za zemlje izvan EU-a