BTSF:s utbildningsprogram om livsmedel och ammoniumnitrat utanför EU, fodertester utanför EU – resthalter av veterinärmedicinska läkemedel.

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea, tidigare Chafea) anordnade på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) en cykel med tio utbildningstillfällen på området provtagnings- och analysmetoder som används i samband med officiella livsmedels- och foderkontroller inom initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

Totalt har 155 deltagare från utvalda länder utanför EU i östra grannskapspolitiken och Medelhavsområdet, Central- och Sydamerika, Afrika och Asien bjudits in under projektets fas 1 (2019–2020).

De övergripande målen är följande:

 • Projektets övergripande mål är att utveckla förmågan hos laboratoriepersonal och ledning från länder utanför EU att tillämpa de provtagnings- och analysmetoder som används vid officiella livsmedels- och foderkontroller. Med tanke på VMP-områdets särdrag, målen i EU-lagstiftningen och den övergripande strategin för BTSF-initiativet har följande mål för denna kurs formulerats:
 • Öka medvetenheten om alla aspekter som rör kontroll av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel och foder.
 • Understryka behovet av att säkerställa korrekta provtagningsförfaranden för att minska felen i analysresultaten.
 • Stödja tillämpningen av kvalitetsledningsstandarder för laboratorierna för att öka deras prestanda och tillförlitlighet.
 • Förbättra den praktiska kunskapen om enkla och mer avancerade analysmetoder för att öka graden av noggrannhet och öka antalet fastställda ämnen.
 • Främja utbyte av bästa praxis och idéer för att öka effektiviteten av kunskapsöverföring i analytisk verksamhet.
 • Uppmuntra nätverksarbete och kunskapsspridning bland praktikanterna.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Tema 1: EU-lagstiftning och internationell lagstiftning, offentlig kontroll och utveckling av program för kontroll av restsubstanser.
 • Ämne 2: Importkontroller.
 • Tema 3: Provtagning, beredning och hantering av prover.
 • Tema 4: Validering av metoder.
 • Tema 5: Screeningmetoder.
 • Tema 6: Bekräftande tekniker och resultatanalys.
 • Tema 7: Kvalitetsledning i laboratoriet.

Utbildningen riktar sig till personal och ledning vid offentliga eller privata livsmedelsprovningslaboratorier som utsetts att utföra offentlig kontroll av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel. De sökande måste ha en relevant yrkes- och utbildningsbakgrund, åta sig att sprida den erhållna kunskapen bland intressenter i sitt hemland och ha en god arbetsnivå på engelska.

Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irland
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde sevärdheter Portugal 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irland – INSTÄLLT 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irland 
Fas II - 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Polen
Fas II - 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrland
Fas II - 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do Conde sevärdheterPortugal
Livsmedel & Fodertester utanför EU – Resthalter av veterinärmedicinska läkemedel