Výcvikovýprogram BTSF mimo EÚ v oblasti testovania potravín a krmív – mimo EÚ – rezíduá veterinárnych liekov.

Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA, predtým Chafea) zorganizovala v mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) cyklus 10 školení v oblasti metód odberu vzoriek a analýz používaných v súvislosti s úradnými kontrolami potravín a krmív v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Celkovo bolo počas fázy 1 projektu (2019 – 2020) pozvaných 155 účastníkov z vybraných krajín mimo EÚ v regióne východnej ESP a Stredozemného mora, Strednej a Južnej Amerike, Afrike a Ázii.

Celkovými cieľmi sú:

 • Celkovým cieľom projektu je rozvíjať schopnosť laboratórnych pracovníkov a manažmentu z krajín mimo EÚ uplatňovať metódy odberu vzoriek a analýzy používané pri úradných kontrolách potravín a krmív. Vzhľadom na osobitosti oblasti VMP, ciele európskych právnych predpisov, ako aj celkovú stratégiu iniciatívy BTSF boli pre tento kurz odbornej prípravy formulované tieto ciele:
 • Zvýšiť informovanosť o všetkých aspektoch týkajúcich sa kontroly rezíduí VMP v potravinách a krmivách.
 • Zdôrazňuje potrebu zabezpečiť správne postupy výberu vzoriek na zníženie chýb v analytických výsledkoch.
 • Podporovať uplatňovanie noriem riadenia kvality pre laboratóriá s cieľom zvýšiť ich výkonnosť a spoľahlivosť.
 • Zlepšiť praktické znalosti o jednoduchých a pokročilejších analytických metódach s cieľom zvýšiť stupeň presnosti a zvýšiť počet určených látok.
 • Podporovať výmenu najlepších postupov a nápadov na zvýšenie účinnosti prenosu poznatkov v analytických činnostiach.
 • Podporovať vytváranie sietí a šírenie poznatkov medzi stážistami.

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Téma 1: Právne predpisy EÚ a medzinárodné právne predpisy, úradné kontroly a vývoj programov testovania rezíduí.
 • Téma 2: Kontroly dovozu.
 • Téma 3: Odber vzoriek, príprava vzoriek a riadenie.
 • Téma 4: Validácia metód.
 • Téma 5: Skríningové metódy.
 • Téma 6: Potvrdzujúce techniky a analýza výsledkov.
 • Téma 7: Riadenie kvality v laboratóriu.

Odborná príprava je určená personálu a riadeniu verejných alebo súkromných laboratórií na testovanie potravín určených na vykonávanie úradných kontrol rezíduí VMP. Uchádzači musia mať príslušné odborné a vzdelávacie vzdelanie, musia sa zaviazať šíriť získané poznatky medzi zainteresovanými stranami vo svojej domovskej krajine a mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.

Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia Mesto Krajina
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Írsko
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugalsko 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Írsko – ZRUŠENÉ 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Írsko 
Fáza II – 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Poľsko
Fáza II – 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinÍrsko
Fáza II – 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugalsko
Potraviny a testovanie krmív mimo EÚ – rezíduá veterinárnych liekov