Program odborné přípravyBTSF mimo EU v oblasti zkoušení potravin a krmiv – mimo EU – rezidua veterinárních léčivých přípravků.

Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA, dříve Chafea) uspořádala jménem Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) cyklus deseti školení v oblasti metod odběru vzorků a analýzy používaných v souvislosti s úředními kontrolami potravin a krmiv v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Během fáze 1 projektu (2019–2020) bylo pozváno celkem 155 účastníků z vybraných třetích zemí ve východní oblasti EPS a Středomoří, Střední a Jižní Ameriky, Afriky a Asie.

Celkovými cíli jsou:

 • Celkovým cílem projektu je rozvíjet schopnost laboratorního personálu a vedení ze zemí mimo EU uplatňovat metody odběru vzorků a analýzy používané při úředních kontrolách potravin a krmiv. S ohledem na specifika oblasti veterinárních léčivých přípravků, cíle evropských právních předpisů, jakož i celkovou strategii iniciativy BTSF byly pro tento kurz odborné přípravy formulovány tyto cíle:
 • Zvyšovat povědomí o všech aspektech týkajících se kontroly reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách a krmivech.
 • Zdůraznit, že je třeba zajistit správné postupy odběru vzorků s cílem snížit chybu v analytických výsledcích.
 • Podporovat uplatňování norem řízení kvality pro laboratoře s cílem zvýšit jejich výkonnost a spolehlivost.
 • Zlepšit praktické znalosti o jednoduchých a pokročilejších analytických metodách s cílem zvýšit míru přesnosti a rozšířit počet stanovených látek.
 • Podporovat výměnu osvědčených postupů a nápadů s cílem zvýšit účinnost předávání znalostí v analytických činnostech.
 • Podporovat vytváření sítí a šíření znalostí mezi školenými osobami.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: Právní předpisy EU a mezinárodní právní předpisy, úřední kontroly a vývoj programů testování reziduí.
 • Téma 2: Kontroly dovozu.
 • Téma 3: Odběr vzorků, příprava a řízení vzorků.
 • Téma 4: Validace metod.
 • Téma 5: Screeningové metody.
 • Téma 6: Konfirmační techniky a analýza výsledků.
 • Téma 7: Řízení jakosti v laboratoři.

Školení je určeno zaměstnancům a vedení veřejných nebo soukromých laboratoří pro testování potravin určených k provádění úředních kontrol reziduí veterinárních léčivých přípravků. Žadatelé musí mít odpovídající profesní zkušenosti a vzdělání, zavázat se, že budou šířit získané znalosti mezi zúčastněnými stranami ve své domovské zemi a mít dobrou pracovní úroveň angličtiny.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 08/07/2019 19/07/2019 Dublin Irsko
2 11/11/2019 22/11/2019 Porto/Vila do Conde Portugalsko
3 23/03/2020 03/04/2020 Dublin/CANCELLED Irsko/ZRUŠENO
4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irsko
Potraviny a testování krmiv mimo EU – rezidua veterinárních léčivých přípravků