Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων· δοκιμές ζωοτροφών εκτός ΕΕ — Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του εργαστηριακού προσωπικού και της διοίκησης από τρίτες χώρες να εφαρμόζουν τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στους επίσημους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα των ΣΔΙΤ, των στόχων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της συνολικής στρατηγικής της πρωτοβουλίας BTSF, έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθοι στόχοι για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τον έλεγχο των καταλοίπων ΦΠΠ στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
  • Υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης ορθών διαδικασιών δειγματοληψίας για τη μείωση του σφάλματος στα αναλυτικά αποτελέσματα.
  • Υποστήριξη της εφαρμογής προτύπων διαχείρισης της ποιότητας για τα εργαστήρια με σκοπό την αύξηση των επιδόσεων και των επιπέδων αξιοπιστίας τους.
  • Βελτίωση των πρακτικών γνώσεων σχετικά με απλές και πιο προηγμένες αναλυτικές μεθόδους για την ενίσχυση του βαθμού ακρίβειας και τη διεύρυνση του αριθμού των προσδιοριζόμενων ουσιών.
  • Υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης ορθών διαδικασιών δειγματοληψίας για τη μείωση του σφάλματος στα αναλυτικά αποτελέσματα.
  • Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ιδεών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς γνώσεων στις αναλυτικές δραστηριότητες.
  • Ενθάρρυνση της δικτύωσης και της διάδοσης γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 30/09/2019 11/10/2019 Αθήνα Ελλάδα
2 01/06/2020 12/06/2020 Στουτγάρδη Γερμανία - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
3 05/10/2020 16/10/2020 Πόζναν Πολωνία - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
4 01/05/2023 12/05/2023 Στουτγάρδη Γερμανία - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
5 12/06/2023 23/06/2023 Πόζναν Πολωνία
Φάση ΙΙ-1 13/05/2024 24/05/2024 Πόζναν Πολωνία
Φάση ΙΙ - 2 14/10/2024 25/10/2024 Αθήνα Ελλάδα
Φάση ΙΙ - 3 26/05/2025 06/06/2025 Στουτγάρδη Γερμανία
ΤΡΟΦΙΜΑ σίτιση — εκτός ΕΕ — Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων