BTSF:s utbildningsprogram om utvärdering av offentlig-privata partnerskap: De övergripande målen för toxikologisk riskbedömning (människors hälsa) är följande:

 • I slutet bör deltagaren ha förbättrat sina kognitiva förmågor, kunskaper och förståelse av skillnaden mellan fara och risk och de allmänna reglerna för riskutvärderingen.
 • I slutet känner deltagaren till aspekter som relaterar till antingen bedömnings-/utvärderingsprocessen för kemikalier eller hanteringskraven.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1

 • Allmänna strategier när det gäller riskutvärdering. Skillnad mellan fara och risk och metoden för riskbedömning: utvärdering av effekter, exponeringsbedömning, betydelsen av förhållandet mellan effekter och exponering, vikten av riskkarakterisering.
 • Allmänna strategier för att definiera slutpunkter och andra kriterier som hör samman med inneboende egenskaper hos de aktiva ingredienserna och den dos som skulle kunna få effekt på människor.
 • Allmänna metoder för att definiera kemiska och fysikaliska egenskaper som leder till en förståelse av omvandling, spridning och fördelning av en aktiv ingrediens i bekämpningsmedel och av en kemikalies rörelse och för att förutsäga en koncentration (exponering) i olika delar av miljön efter spridningen.
 • Skillnaderna mellan kontaminering vid punktkälla och kontaminering vid diffus källa.

Modul 2

 • EU:s lagstiftningsram för riskutvärdering av och hållbarhet hos växtskyddsmedel inbegripet växtskyddsmedelspaketet, information om integrerat växtskydd och de olika metoder som är tillgängliga och kopplingen till andra förordningar, till exempel WFD (direktiv 2000/60/EG).
 • En analys och ett utbyte av de riskbedömningsmetoder som tillämpas på nationell nivå för bedömning av växtskyddsmedel och godkännandeprocessen kommer att genomföras.
 • Efter det att kursdeltagandet har bekräftats kommer deltagarna att uppmanas att svara på ett frågeformulär som utarbetats av utbildarnas personal i denna fråga för att dela med sig av de uppgifter som kommer att framträda och diskutera skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten och gränsen för harmonisering.

Modul 3

 • Utvärdering av exponering för människor och mildrande åtgärd för annat mål.
 • Möjlighet att förfina modellantagandena från konservativa standardparametrar till mer realistiska omständigheter.
 • Allmänna strategier för bedömning av konsumentriskexponering, aktuellt tillstånd för kunskaper och verktyg.
 • Allmänna strategier för bedömning av yrkesmässig exponering för växtskyddsmedel, aktuellt kunskapsläge och utsikter för förebyggande och skydd inbegripet skyddsutrustning för växtskyddsmedel. Utvärdering av olika exponeringskällor och förfaranden för lagliga och säkra
 • Lagring och hantering av växtskyddsmedel, beredning av blandningen, tvätt av behållare och utrustning efter behandling, bortskaffande av avloppsvatten och förpackningar, efter ”hantering av livscirkeln på gården” och MagPie-verktygslådan med åtgärder om sådana finns tillgängliga.
 • Allmän strategi för icke-yrkesmässig exponering. Som konsekvens av direktivet om hållbar användning är medlemsstaterna skyldiga att utveckla specifika åtgärder för att även minska den icke yrkesmässiga exponeringen för växtskyddsmedel. EFSA-modellen och det nya vetenskapliga yttrandet från panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem om uppföljningen av resultaten av den externa vetenskapliga rapporten ”Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects” kommer att presenteras och diskuteras.
 • Läsning av märkningar på växtskyddsmedel och utvärdering av mildrande åtgärder för märkningar, säkra och riskbaserade formuleringar.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Kursens ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Aten Grekland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Aten Grekland 3052
Utvärdering av växtskyddsmedel: Toxikologisk riskbedömning (human heatlh)