Program odbornej prípravy BTSF o hodnotení verejno-súkromných partnerstiev: Celkové ciele hodnotenia toxikologických rizík (ľudské zdravie) sú:

 • Po skončení odbornej prípravy by mal mať účastník lepšie kognitívne schopnosti, znalosti a porozumenie, pokiaľ ide o rozdiel medzi nebezpečnosťou a rizikom a všeobecné pravidlá hodnotenia rizík.
 • Po skončení odbornej prípravy bude účastník poznať aspekty procesu posudzovania na základe hodnotenia chemikálií, ktoré si riadenie vyžaduje.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

Modul 1

 • Všeobecné prístupy k hodnoteniu rizík; Rozdiel medzi nebezpečenstvom a rizikom a prístupom založeným na hodnotení rizika: hodnotenie účinkov, posúdenie expozície, význam vzťahu medzi účinkami a expozíciou, dôležitosť charakterizácie rizika.
 • Všeobecné prístupy, pokiaľ ide o vymedzenie bodov ekvivalencie a ďalších kritérií týkajúcich sa vnútorných vlastností účinných látok a dávky, ktorá by mohla mať účinok na človeka,
 • Všeobecné prístupy k vymedzeniu chemickej a fyzikálnej vlastnosti vedúce k pochopeniu osudu a správania účinnej látky pesticídu a pohybu chemikálií a k predpovedaniu koncentrácie (expozície) v rôznych zložkách životného prostredia po jej distribúcii.
 • Rozdiely medzi kontamináciou z bodového zdroja a kontamináciou z difúzneho zdroja.

Modul 2

 • Legislatívny rámec EÚ v oblasti hodnotenia rizika pesticídov a udržateľnosti vrátane balíka predpisov o pesticídoch, informácie o integrovanej ochrane proti škodcom a rozličných dostupných metodikách, ako aj prepojenie s inými nariadeniami, napr. so smernicou o opatreniach v oblasti vodného hospodárstva (smernica 2000/60/ES).
 • Vykoná sa analýza a výmena informácií o metodikách hodnotenia rizika uplatňovaných na vnútroštátnej úrovni na účely posudzovania prípravkov na ochranu rastlín a autorizačného procesu.
 • Po potvrdení účasti na kurze budú účastníci vyzvaní, aby odpovedali na dotazník, ktorý na túto tému pripravili školitelia, s cieľom podeliť sa o údaje, ktoré sa objavia, a diskutovať o rozdieloch medzi jednotlivými prístupmi a o obmedzení harmonizácie.

Modul 3

 • Hodnotenie expozície ľudí a zmierňujúce opatrenia v prípade rozličných cieľov,
 • Možnosť spresniť predpoklady modelovania z konzervatívnych predvolených parametrov na realistickejšie podmienky,
 • Všeobecné prístupy k posudzovaniu rizika expozície, súčasný stav poznatkov a nástrojov,
 • Všeobecné prístupy k posudzovaniu expozície pesticídom pri práci, súčasný stav poznatkov a výhľad, pokiaľ ide o prevenciu a ochranu vrátane prostriedkov na ochranu proti pesticídom, Hodnotenie rôznych zdrojov ožiarenia a postupov pre legálne a bezpečné:
 • Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín a manipulácia s nimi, príprava zmesi, umývanie nádob a zariadení po úprave, likvidácia odpadových vôd a obalov v súlade so „nakladaním so životným cyklom v poľnohospodárskom podniku“ a súborom opatrení MagPie, ak je k dispozícii.
 • Všeobecný prístup k expozícii mimo pracoviska. V dôsledku zavedenia smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov sa od členských štátov vyžaduje, aby vypracovali konkrétne opatrenia na minimalizáciu expozície pesticídom mimo pracoviska. Predstaví sa model úradu EFSA a nedávno zverejnené vedecké stanovisko výboru PPR (zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá) k následným opatreniam týkajúcim sa zistení externej vedeckej správy s názvom „Prehľad odbornej literatúry o epidemiologických štúdiách týkajúcich sa expozície pesticídom a účinkov na zdravie“,
 • Posudzovanie informácií o pesticídoch a zmierňujúcich opatreniach uvádzaných na štítkoch, bezpečnostné a výstražné upozornenia.
 • Činnosti úradných kontrol.
 • Posudzovatelia rizík.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina Identifikačné číslo kurzu
1 09/11/2022 11/11/2022 Atény Grécko 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atény Grécko 3052
Hodnotenie PPP: Hodnotenie toxikologických rizík (ľudský vresovec)