Het BTSF-opleidingsprogramma inzake PPP-evaluatie: De algemene doelstellingen van toxicologische risicobeoordeling (menselijke gezondheid) zijn:

 • Aan het eind van de opleiding beschikt de deelnemer over betere cognitieve vaardigheden, meer kennis en heeft hij/zij een beter inzicht in het verschil tussen gevaren en risico’s en in de algemene regels voor risicobeoordelingen;
 • Aan het eind van de opleiding is de deelnemer vertrouwd met de aspecten die verband houden met het evaluatieproces met betrekking tot chemicaliën en met de beheervereisten.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1

 • Algemene benaderingen van risicobeoordelingen. Verschil tussen gevaar en risico en de aanpak van de risico-evaluatie: evaluatie van de effecten, beoordeling van de blootstelling, belang van het verband tussen effecten en blootstelling, belang van risicokarakterisering.
 • Algemene benaderingen van het definiëren van eindpunten en andere criteria verband houdende met de intrinsieke kenmerken van de werkzame ingrediënten en de dosis die een effect kan hebben op mensen.
 • Algemene benaderingen voor het definiëren van de chemische en fysische kenmerken die inzicht geven in de lotgevallen en het gedrag van een werkzaam bestanddeel van een bestrijdingsmiddel en de verplaatsing van een chemische stof, en om een concentratie (blootstelling) in verschillende milieucompartimenten na de verspreiding ervan te voorspellen.
 • Het verschil tussen plaatselijke c.q. puntbronverontreinigingen en diffuse verontreinigingsbronnen.

Module 2

 • Het communautaire wetgevingskader betreffende de risicobeoordeling van pesticiden en duurzaamheid, inclusief het pesticidenpakket, informatie over geïntegreerde gewasbescherming en de verschillende methoden die beschikbaar zijn, evenals een koppeling met andere wet- en regelgeving zoals de richtlijn betreffende het waterbeleid (Richtlijn 2000/60/EG).
 • Er zal een analyse en uitwisseling van risicobeoordelingsmethoden op nationaal niveau voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en het toelatingsproces worden uitgevoerd.
 • Na bevestiging van de deelname aan de cursus zal de deelnemers worden verzocht een door het personeel van de opleiders opgestelde vragenlijst over dit onderwerp te beantwoorden, teneinde de gegevens te delen en de verschillen tussen de verschillende benaderingen en de grenzen van de harmonisatie te bespreken.

Module 3

 • Evaluatie van menselijke blootstelling en maatregelen om de bijbehorende risico’s voor verschillende targets te beperken.
 • Optie om de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de modellen te verfijnen en over te stappen van de conservatieve standaardparameters naar meer realistische omstandigheden.
 • Algemene benaderingen van de beoordeling van de risicoblootstelling van consumenten en aandacht voor de stand van zaken wat de beschikbare kennis en instrumenten betreft.
 • Algemene benaderingen van de beoordeling van de blootstelling aan pesticiden door professionele gebruikers en aandacht voor de stand van zaken wat de beschikbare kennis betreft, evenals een toekomstperspectief betreffende de mogelijkheden op het gebied van preventie en bescherming (inclusief beschermingsmiddelen tegen pesticiden). Evaluatie van de verschillende bronnen van blootstelling en procedures voor de wettelijke en veilige situatie:
 • Opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen, de bereiding van het mengsel, het wassen van recipiënten en apparatuur na behandeling, de verwijdering van afvalwater en verpakking, volgens het „levenscyclusbeheer op het landbouwbedrijf” en het instrumentarium van MagPie, indien beschikbaar.
 • Algemene benadering van niet-professionele blootstellingen. Op grond van de Richtlijn ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden zijn de lidstaten verplicht om specifieke maatregelen te ontwikkelen om ook de blootstelling aan pesticiden te minimaliseren. In dat verband worden het model van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en het recente wetenschappelijk advies van het PPR-panel (Panel voor gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan) over de follow-up van de bevindingen van het externe wetenschappelijk rapport „Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects” tijdens de cursus gepresenteerd en besproken.
 • Het lezen van pesticide-etiketten, evaluatie van maatregelen om de etikettering te beperken, veilige en risicovolle formuleringen.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Cursusidentificatiecode
1 09/11/2022 11/11/2022 Athene Griekenland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athene Griekenland 3052
PPP-evaluatie: Toxicologische risicobeoordeling (humane hitte’s)