BTSF mācību programma par PPP novērtēšanu: Toksikoloģiskā riska (cilvēka veselība) vispārējie mērķi ir šādi:

 • Kursa beigās apmācāmajam vajadzētu būt uzlabotām kognitīvajām prasmēm, zināšanām un izpratnei par atšķirību starp bīstamību un risku un par vispārīgajiem riska izvērtēšanas noteikumiem.
 • Kursa beigās apmācāmais pārzina aspektus, kas saistīti ar ķimikāliju novērtējuma izvērtēšanas procesu, un pārvaldības prasības.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

Modulis

 • Vispārīgas pieejas risku izvērtēšanai. Atšķirība starp apdraudējumu un risku un riska novērtēšanas pieeju: ietekmes novērtējums, iedarbības novērtējums, saiknes starp ietekmi un iedarbību nozīmīgums, riska raksturojuma nozīmīgums.
 • Vispārīgās pieejas, ko izmanto, lai noteiktu beigu punktus un citus kritērijus, kas saistīti ar aktīvo sastāvdaļu raksturīgajām iezīmēm, un devu, kam var būt ietekme uz cilvēkiem.
 • Vispārīgas pieejas ķīmisko un fizikālo īpašību noteikšanai, lai izprastu pesticīdu aktīvās vielas apriti un uzvedību un ķīmisko vielu apriti, kā arī lai prognozētu koncentrāciju (ekspozīciju) dažādos vides segmentos pēc tās izplatīšanas.
 • Atšķirības starp punktveida avota piesārņojumu un difūza avota piesārņojumu.

Modulis

 • ES tiesiskais regulējums par pesticīdu riska izvērtēšanu un ilgtspēju, tostarp pesticīdu tiesību aktu kopums, informācija par IAA un dažādām pieejamām metodikām, kā arī saistība ar citām regulām, piemēram, Ūdens pamatdirektīvu (Direktīva 2000/60/EK).
 • Tiks veikta analīze un apmaiņa ar riska novērtēšanas metodēm, ko valsts līmenī piemēro augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanas procesam.
 • Pēc tam, kad būs apstiprināta dalība kursos, dalībniekus lūgs atbildēt uz instruktoru personāla sagatavotu anketu par šo tematu, lai dalītos ar datiem, kas tiks iegūti, un apspriestu atšķirības starp dažādām pieejām un saskaņošanas robežu.

Modulis

 • Iedarbības uz cilvēkiem izvērtēšana un riska mazināšanas pasākumi dažādiem mērķiem.
 • Iespēja pārklasificēt modelēšanas pieņēmumus no konservatīviem noklusējuma parametriem uz reālistiskākiem nosacījumiem.
 • Vispārīgas pieejas attiecībā uz patērētāju riska iedarbības novērtējumu, pašreizējo zināšanu līmeni un rīkiem.
 • Vispārīgas pieejas attiecībā uz pesticīdu arodekspozīcijas novērtēšanu, pašreizējo zināšanu līmeni un profilakses un aizsardzības iespējām, tostarp līdzekļiem aizsardzībai no pesticīdiem. Dažādu iedarbības avotu novērtējums un likumīgas un drošas procedūras:
 • Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana un apstrāde, maisījuma sagatavošana, konteineru un iekārtu mazgāšana pēc apstrādes, notekūdeņu un iepakojuma likvidēšana saskaņā ar “saimniecības dzīves cikla pārvaldību” un, ja iespējams, MagPie pasākumu kopumu.
 • Vispārīga pieeja attiecībā uz iedarbību, kas nav arodekspozīcija. Saskaņā ar Ilgtspējīgas lietošanas direktīvu dalībvalstīm ir jāizstrādā konkrēti pasākumi, lai mazinātu arī citu pesticīdu (izņemot plašpatēriņa pesticīdus) iedarbību, kas nav arodekspozīcija. Tiks prezentēts un apspriests EFSA modelis un PPR komisijas nesenais zinātniskais atzinums par turpmākiem pasākumiem, pamatojoties uz konstatējumiem ārējā zinātniskajā ziņojumā “Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects”.
 • Pesticīdu marķējuma lasīšana un ar marķējumu saistīta riska mazināšanas pasākumu izvērtēšana, drošības un riska apzīmējumi.
 • Oficiālās kontroles darbības.
 • Riska novērtētāji.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts Kursa ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Atēnas Grieķija 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atēnas Grieķija 3052
PPP novērtējums: Toksikoloģiskā riska novērtējums (cilvēka virsāji)