Program BTSF za osposobljavanje o evaluaciji JPP-a: Opći su ciljevi procjene toksikološkog rizika (za zdravlje ljudi) sljedeći:

 • Sudionici bi na kraju tečaja trebali raspolagati boljim kognitivnim vještinama, znanjem i shvaćanjem razlike između opasnosti i rizika te poznavati opća pravila za procjenu rizika,
 • Sudionici će na kraju tečaja biti upoznati s aspektima postupka procjene kemikalija i sa zahtjevima u pogledu upravljanja.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1.

 • Opći pristupi procjeni rizika. Razlika između opasnosti i rizika te pristupa evaluaciji procjene rizika: procjena učinaka, procjena izloženosti, značaj odnosa između učinaka i izloženosti, važnost karakterizacije rizika.
 • Opći pristupi definiranju krajnjih točaka i drugih kriterija povezanih sa svojstvenim značajkama aktivnih sastojaka i doza koje bi mogle imati učinak na ljude.
 • Opći pristupi definiranju kemijskih i fizikalnih karakteristika koji vode do razumijevanja sudbine i ponašanja aktivnog sastojka pesticida i kretanja kemikalija te predviđanja koncentracije (izloženosti) u različitim segmentima okoliša nakon njegove distribucije.
 • Razlike između kontaminacije iz lokalnih (točkastih) izvora i kontaminacije iz difuznih (raspršenih) izvora.

Modul 2.

 • Zakonodavni okvir EU-a u području procjene rizika od pesticida i održivosti, uključujući Paket o pesticidima, informacije o integriranoj zaštiti bilja i različitim dostupnim metodologijama te povezanost s drugim propisima kao što je Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ).
 • Provest će se analiza i razmjena metodologija procjene rizika koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za procjenu sredstava za zaštitu bilja i postupak odobravanja.
 • Od sudionika će se tražiti da, nakon potvrde sudjelovanja u tečaju, odgovore na upitnik o toj temi koji je pripremilo osoblje predavača kako bi podijelili podatke koji će se pojaviti i raspravili o razlikama među različitim pristupima i ograničenju usklađenosti.

Modul 3.

 • Procjena izloženosti ljudi i mjere ublažavanja za drukčiji cilj.
 • Mogućnost prilagodbe pretpostavki modela u smislu promjene s konzervativnih postavljenih parametara na realističnije uvjete.
 • Opći pristupi procjeni izloženosti potrošača riziku, trenutačna razina znanja i alati.
 • Opći pristupi procjeni izloženosti pesticidima na radnom mjestu, trenutačna razina znanja te izgledi za sprječavanje i zaštitu, uključujući opremu za zaštitu od pesticida. Procjena različitih izvora izloženosti i postupaka za pravne i sigurne:
 • Skladištenje sredstava za zaštitu bilja i rukovanje njima, priprema mješavine, pranje spremnika i opreme nakon pročišćavanja, odlaganje otpadnih voda i ambalaže nakon „upravljanja životnim krugovima na poljoprivrednom gospodarstvu” i paketa mjera MagPie, ako su dostupni.
 • Opći pristup izloženosti izvan radnog mjesta. U skladu s Direktivom o održivoj upotrebi od država članica zahtijeva se da razrade posebne mjere za smanjenje izloženosti pesticidima i izvan radnog mjesta. Predstavit će se EFSA-in model i nedavno doneseno znanstveno mišljenje odbora za ostatke proizvoda za zaštitu bilja o poduzetim radnjama na temelju nalaza iznesenih u vanjskom znanstvenom izvješću naziva „Pregled bibliografije epidemioloških studija koje povezuju izloženost pesticidima s učincima za zdravlje” te će se raspraviti o njima.
 • Tumačenje etikete pesticida i procjena mjera za ublažavanje učinaka s etikete, izrazi povezani sa sigurnošću i rizikom.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja Identifikacijska oznaka tečaja
1 09/11/2022 11/11/2022 Atena Grčka 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atena Grčka 3052
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena toksikološkog rizika (čistoća za ljude)