Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointia koskeva BTSF -koulutusohjelma: Toksikologisen riskinarvioinnin (ihmisten terveys) yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Lopuksi harjoittelijan olisi parannettava kognitiivisia taitojaan, tietämystään ja ymmärtämystä vaaran ja riskin ja riskien arviointia koskevien yleisten sääntöjen välisestä erosta.
 • Lopuksi harjoittelija tuntee kemikaalien arviointiprosessiin liittyvät näkökohdat ja sen jälkeen hallintavaatimukset.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1

 • Riskien arviointia koskevat yleiset lähestymistavat. Vaaran ja riskin sekä riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan välinen ero: vaikutusten arviointi, altistumisen arviointi, vaikutusten ja altistumisen välisen suhteen merkitys ja riskien luonnehdinnan merkitys.
 • Yleiset lähestymistavat päätepisteiden ja muiden sellaisten kriteerien määrittelemiseen, jotka liittyvät vaikuttavien aineiden luontaisiin ominaisuuksiin ja annokseen, jolla voi olla vaikutusta ihmiseen.
 • Yleiset lähestymistavat sellaisten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittelemiseen, joiden perusteella voidaan ymmärtää torjunta-aineen vaikuttavan aineen kohtaloa ja käyttäytymistä sekä kemikaalien liikkumista, ja ennustaa pitoisuus (altistuminen) ympäristön eri osissa aineen levityksen jälkeen.
 • Pistelähteen saastumisen ja hajalähdekontaminaation väliset erot.

Moduuli 2

 • Torjunta-aineiden riskien arviointia ja kestävyyttä koskeva EU:n lainsäädäntökehys, mukaan lukien torjunta-ainepaketti, tiedot integroidusta torjunnasta ja käytettävissä olevat erilaiset menetelmät sekä yhteys muihin asetuksiin, kuten vesipolitiikan puitedirektiiviin (direktiivi 2000/60/EY).
 • Kasvinsuojeluaineiden arvioinnissa ja lupamenettelyssä kansallisella tasolla sovellettavista riskinarviointimenetelmistä tehdään analyysi ja vaihdetaan tietoja.
 • Osallistujia pyydetään kurssiin osallistumisen vahvistamisen jälkeen vastaamaan kouluttajien henkilöstön aiheesta laatimaan kyselyyn, jotta he voivat jakaa esiin tulevia tietoja ja keskustella eri lähestymistapojen välisistä eroista ja yhdenmukaistamisen raja-arvosta.

Moduuli 3

 • Ihmisen altistumisen arviointi ja lieventäminen eri tavoitteiden osalta.
 • Mahdollisuus tarkentaa mallintamisoletuksia varovaisista oletusparametreista realistisempiin olosuhteisiin.
 • Yleiset lähestymistavat kuluttajille altistumisen arviointiin, nykytietämykseen ja välineisiin.
 • Yleiset lähestymistavat työperäisen altistuksen arviointiin torjunta-aineille, nykytietämyksen ja ennaltaehkäisyn ja suojelun näkymät, torjunta-aineiden torjunta-aineiden torjunta-aineet mukaan luettuina. Eri altistuslähteiden arviointi sekä lailliset ja turvalliset menettelyt:
 • Kasvinsuojeluaineiden varastointi ja käsittely, seoksen valmistelu, säiliöiden ja laitteiden pesu käsittelyn jälkeen, jäteveden ja pakkausten hävittäminen maatilan elinkaarron hallinnan ja MagPien toimenpidepaketin mukaisesti, jos sellainen on saatavilla.
 • Yleisnäkemys muusta kuin työperäisestä altistuksesta. Kestävää käyttöä koskevan direktiivin seurauksena jäsenvaltioiden on laadittava erityisiä toimenpiteitä, joilla vähennetään myös muuta kuin työperäistä altistumista torjunta-aineille. EFSAn malli ja tiedelautakunnan äskettäin antama tieteellinen lausunto ulkoisen tieteellisen raportin ”Literature review of epidemiological studies linked to pesticides and health effects” tulosten seurannasta esitellään ja niistä keskustellaan.
 • Torjunta-aineiden merkintöjen lukeminen ja lieventämistoimenpiteiden arviointi, turvalliset ja riskilausekkeet.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kurssin tunnus
1 09/11/2022 11/11/2022 Ateena Kreikka 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Ateena Kreikka 3052
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Toksikologisen riskin arviointi (ihmisen kuumennus)