Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ koolitusprogramm avaliku ja erasektori partnerluse hindamise kohta: Toksikoloogilise riski hindamise (inimeste tervisele) üldeesmärgid on järgmised:

 • Parandada osalejate kognitiivseid oskusi ning teadmisi ja arusaamist ohu ja riski erinevusest ja riskihindamise üldeeskirjadest;
 • Anda osalejatele teadmised kemikaalide hindamisprotsessi analüüsi või juhtimisnõuetega seotud aspektidest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Moodul 1

 • Riskihindamise üldised lähenemisviisid. Ohu ja riski erinevus ning riskihindamisel põhinev lähenemisviis: mõju hindamine, kokkupuute hindamine, mõju ja kokkupuute vahelise seose olulisus, riski iseloomustamise tähtsus.
 • Üldised lähenemisviisid, et määrata kindlaks lõppnäitajad ja muud toimeaine iseloomulike omadustega seotud kriteeriumid ning doos, mis võib avaldada mõju inimestele.
 • Üldised lähenemisviisid keemiliste ja füüsikaliste omaduste määratlemiseks, mis võimaldavad mõista pestitsiidi toimeaine säilimist ja käitumist ning kemikaalide liikumist, ning prognoosida kontsentratsiooni (kokkupuut) eri keskkonnaosades pärast selle jaotamist.
 • Punktreostuse ja hajureostuse erinevus.

Moodul 2

 • ELi õigusraamistik, mis käsitleb pestitsiididega seotud riski hindamist ja kestlikkust, sh pestitsiidide pakett, teave integreeritud taimekaitse ja eri meetodite kohta ning seos muude määrustega, nagu vee raamdirektiiv (direktiiv 2000/60/EÜ).
 • Taimekaitsevahendite hindamiseks ja lubade andmise menetluseks riiklikul tasandil kohaldatavate riskihindamismeetodite analüüs ja teabevahetus.
 • Osalejatel palutakse pärast kursusel osalemise kinnitamist vastata koolitajate töötajate koostatud küsimustikule, et jagada tekkivaid andmeid ning arutada eri lähenemisviiside erinevusi ja ühtlustamise piire.

Moodul 3

 • Inimeste kokkupuute hindamine ja leevendusmeetmed eri eesmärkide jaoks.
 • Võimalus täpsustada modelleerimise eeldusi, muutes konservatiivseid vaikeparameetreid vastavalt tegelikele tingimustele.
 • Tarbijariskide hindamise üldised lähenemisviisid, teadmiste ja vahendite praegune tase.
 • Pestitsiididega töökeskkonnas kokkupuute hindamise üldised meetodid, teadmiste praegune tase ning vältimise ja kaitse võimalused, sh pestitsiidide vastased kaitsevahendid. Erinevate kokkupuuteallikate hindamine ning menetlused seaduslikuks ja ohutuks:
 • Taimekaitsevahendite ladustamine ja käitlemine, segu valmistamine, mahutite ja seadmete pesemine pärast töötlemist, reovee ja pakendite kõrvaldamine pärast põllumajandusettevõtte elutsükli juhtimist ja võimaluse korral MagPie’i meetmepaketti.
 • Üldine lähenemisviis väljaspool töökeskkonda toimuva kokkupuute korral. Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi tagajärjel peavad ELi liikmesriigid välja töötama konkreetsed meetmed, et vähendada ka väljaspool töökeskkonda toimuvat kokkupuudet pestitsiididega. Tutvustatakse ja arutatakse EFSA mudelit ning taimetervise, taimekaitsetoodete ja nende jääkide töörühma (SPR töörühm) hiljutist teaduslikku arvamust, mis käsitleb teadusliku välishindamise aruandes „Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects“ esitatud järeldusi.
 • Pestitsiidide märgistuse lugemine ja märgistamise vähendamise meetmete hindamine, ohu- ja riskilaused.
 • Ametlik kontroll.
 • Riskihindajad.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik Kursuse ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Ateena Kreeka 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Ateena Kreeka 3052
Avaliku ja erasektori partnerluse hindamine: Toksikoloogilise riski hindamine (inimese kuumutamine)