Το πρόγραμμα κατάρτισης BTSF για την αξιολόγηση των ΣΔΙΤ: Οι συνολικοί στόχοι της αξιολόγησης τοξικολογικού κινδύνου (υγεία του ανθρώπου) είναι οι εξής:

 • Μετά το πέρας της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να έχει βελτιώσει τις γνωστικές του δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της επικινδυνότητας και του κινδύνου, καθώς και των γενικών κανόνων για την αξιολόγηση κινδύνων.
 • Μετά το πέρας της κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει τις πτυχές που σχετίζονται είτε με τη διαδικασία αξιολόγησης των χημικών ουσιών ή με τις απαιτήσεις διαχείρισης.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1

 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων. Διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου και προσέγγιση αξιολόγησης της επικινδυνότητας: αξιολόγηση των επιπτώσεων, εκτίμηση της έκθεσης, σημασία της σχέσης μεταξύ επιδράσεων και έκθεσης, σημασία του χαρακτηρισμού του κινδύνου.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον καθορισμό των παραμέτρων και άλλων κριτηρίων που συνδέονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ενεργών συστατικών και τη δόση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 • Γενικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην κατανόηση της τύχης και της συμπεριφοράς ενός δραστικού συστατικού φυτοφαρμάκου και της κίνησης χημικών ουσιών και στην πρόβλεψη συγκέντρωσης (έκθεσης) σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα μετά τη διανομή του.
 • Οι διαφορές μεταξύ της ρύπανσης από σημειακές πηγές και της ρύπανσης από διάχυτες πηγές.

Ενότητα 2

 • Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων και την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης για τα φυτοφάρμακα, πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και τις διάφορες διαθέσιμες μεθοδολογίες και σύνδεση με άλλες κανονιστικές πράξεις όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ).
 • Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αδειοδότησης.
 • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στα μαθήματα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από το προσωπικό των εκπαιδευτών, για το θέμα αυτό, προκειμένου να μοιραστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, καθώς και το όριο εναρμόνισης.

Ενότητα 3

 • Αξιολόγηση της έκθεσης του ανθρώπου και μέτρα άμβλυνσης για διαφορετικούς στόχους.
 • Δυνατότητα βελτίωσης των παραδοχών μοντελοποίησης από συντηρητικές προκαθορισμένες παραμέτρους σε περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών σε κίνδυνο, τρέχον επίπεδο γνώσεων και εργαλεία.
 • Γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα, τρέχον επίπεδο γνώσεων και προοπτικές για την πρόληψη και την προστασία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού προστασίας από φυτοφάρμακα. Αξιολόγηση των διαφόρων πηγών έκθεσης και των διαδικασιών για τη νόμιμη και ασφαλή:
 • Αποθήκευση και χειρισμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παρασκευή του μείγματος, πλύσιμο των περιεκτών και του εξοπλισμού μετά την επεξεργασία, διάθεση των λυμάτων και των συσκευασιών, σύμφωνα με τη «διαχείριση του κύκλου ζωής στην εκμετάλλευση» και την εργαλειοθήκη μέτρων MagPie, εφόσον υπάρχουν.
 • Γενική προσέγγιση όσον αφορά τη μη επαγγελματική έκθεση. Ως συνέπεια της οδηγίας για την ορθολογική χρήση, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση, επίσης, της μη επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν το μοντέλο της EFSA και η πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπά τους (PPR) σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα της εξωτερικής επιστημονικής έκθεσης με τίτλο «Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects» (Βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιδημιολογικών μελετών που συνδέουν την έκθεση σε φυτοφάρμακα με τις επιπτώσεις στην υγεία).
 • Ανάγνωση ετικετών φυτοφαρμάκων και αξιολόγηση του μέτρου άμβλυνσης που αναφέρεται στην ετικέτα, φράσεις ασφάλειας και φράσεις κινδύνου.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Αναγνωριστικό κύκλου μαθημάτων
1 09/11/2022 11/11/2022 Αθήνα Ελλάδα 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Αθήνα Ελλάδα 3052
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Εκτίμηση τοξικολογικού κινδύνου (ανθρώπινος θερμαντήρας)