BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende evaluering af offentlig-private partnerskaber: Den toksikologiske risikovurdering (menneskers sundhed) har følgende overordnede mål:

 • I sidste ende bør praktikanten forbedres med hensyn til sine kognitive færdigheder, viden om og forståelse af forskellen mellem fare og risiko og de generelle regler for risikoevaluering.
 • I sidste ende kender praktikanten aspekter vedrørende enten vurderingsprocessen for kemikalier og håndteringskravene.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1

 • Generelle tilgange til risikovurdering. Forskel mellem fare og risiko og risikovurderingsmetoden: vurdering af virkninger, eksponeringsvurdering, væsentligheden af forholdet mellem virkninger og eksponering, betydningen af risikokarakterisering.
 • Generelle tilgange til at definere slutpunkter og andre kriterier vedrørende de aktive ingrediensers iboende egenskaber og den dosis, der kan udtrykke en virkning på mennesker.
 • Generelle tilgange til at definere de kemiske og fysiske egenskaber, der fører til en forståelse af et pesticidaktivt stofs skæbne og opførsel og flytning af kemikalier og til at forudsige en koncentration (eksponering) i forskellige delmiljøer efter dets udbredelse.
 • Forskellene mellem punktkildeforurening og diffuse kildeforurening.

Modul 2

 • EU's lovgivningsmæssige ramme for evaluering af pesticidrisiko og bæredygtighed, herunder pesticidpakken, oplysninger om integreret bekæmpelse af skadegørere og de forskellige metoder, der er til rådighed, og forbindelsen til andre forordninger såsom vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF).
 • Der vil blive foretaget en analyse og udveksling af de risikovurderingsmetoder, der anvendes på nationalt plan til vurdering af plantebeskyttelsesmidler og godkendelsesprocessen.
 • Efter bekræftelse af deltagelsen i kurset vil deltagerne blive bedt om at besvare et spørgeskema udarbejdet af undervisernes personale om dette emne med henblik på at dele de data, der vil opstå, og drøfte forskellene mellem de forskellige tilgange og grænserne for harmonisering.

Modul 3

 • Vurdering af menneskers eksponering og afbødningsforanstaltning for forskellige mål.
 • Mulighed for at finjustere modelantagelser fra konservative standardparametre til mere realistiske betingelser.
 • Generelle tilgange til vurdering af forbrugernes risikoeksponering, den aktuelle viden og de nuværende værktøjer.
 • Generelle tilgange til vurdering af eksponering for pesticider på arbejdspladsen, den aktuelle viden og udsigterne for forebyggelse og beskyttelse, herunder pesticidbeskyttelsesudstyr. Evaluering af forskellige eksponeringskilder og procedurer for lovlig og sikker:
 • Opbevaring og håndtering af plantebeskyttelsesmidler, tilberedning af blandingen, vask af beholdere og udstyr efter behandling, bortskaffelse af spildevand og emballage efter "on farm life circural management" og MagPie værktøjskassen, hvis en sådan findes.
 • Generel indstilling vedrørende ikke-erhvervsmæssig eksponering. Som følge af direktivet om bæredygtig anvendelse skal medlemsstaterne udvikle specifikke foranstaltninger for også at minimere ikke-erhvervsmæssig eksponering for andre pesticider end forbrugere. EFSA's model og den nylige videnskabelige udtalelse fra PPR-panelet om opfølgning af resultaterne i den eksterne videnskabelige rapport "Literature review of epidemiical studies linking to pesticide and health effects" vil blive fremlagt og drøftet.
 • Vurdering af pesticidetikettens aflæsning og afbødende foranstaltninger, sikre sætninger og risikosætninger.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Kursus-ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Athen Grækenland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athen Grækenland 3052
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Toksikologisk risikovurdering (human heatlh)