Vzdělávací program BTSF týkající se hodnocení přípravků na ochranu rostlin: Celkové toxikologické posouzení rizik (lidské zdraví) jsou tyto:

 • Na konci by měla mít školená osoba lepší kognitivní dovednosti a znalosti a měla by lépe chápat rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a obecná pravidla pro hodnocení rizik.
 • Na konci školení zná školená osoba aspekty související s procesem hodnocení chemických látek a požadavky na řízení.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1

 • Obecné přístupy k hodnocení rizik. Rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a přístupem k hodnocení rizik: hodnocení účinků, posouzení expozice, významnost vztahu mezi účinky a expozicí, význam charakterizace rizika.
 • Obecné přístupy k definování koncových bodů a dalších kritérií souvisejících s inherentní vlastností účinných látek a dávkou, která by mohla mít vliv na člověka.
 • Obecné přístupy k definování chemické a fyzikální vlastnosti vedoucí k pochopení osudu a chování účinné látky pesticidů a pohybu chemických látek a k předvídání koncentrace (expozice) v různých složkách životního prostředí po jejich distribuci.
 • Rozdíly mezi kontaminací vztažným zdrojem a kontaminací difúzním zdrojem.

Modul 2

 • Právní rámec EU pro hodnocení rizik a udržitelnost z hlediska pesticidů, včetně souboru opatření týkajících se pesticidů, informace o IOR a různé dostupné metodiky a propojení s dalšími předpisy, jako je rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES).
 • Bude provedena analýza a výměna informací o metodikách posuzování rizik používaných na vnitrostátní úrovni při posuzování přípravků na ochranu rostlin a procesu povolování.
 • Po potvrzení účasti na kurzu budou účastníci požádáni, aby odpověděli na dotazník, který na toto téma připraví personál školitelů, aby mohli sdílet údaje, které vyvstanou, a diskutovat o rozdílech mezi různými přístupy a o omezení harmonizace.

Modul 3

 • Hodnocení expozice člověka a opatření ke zmírnění rizik pro jiný cíl.
 • Možnost upřesnit předpoklady modelování z konzervativních výchozích parametrů na reálnější podmínky.
 • Obecné přístupy k posuzování expozice rizikům pro spotřebitele, současný stav znalostí a nástrojů.
 • Obecné přístupy k posuzování expozice pesticidům na pracovišti, současný stav znalostí a výhled v oblasti prevence a ochrany, včetně zařízení na ochranu před pesticidy. Hodnocení různých zdrojů expozice a postupů pro legální a bezpečné:
 • Skladování přípravků na ochranu rostlin a manipulace s nimi, příprava směsi, mytí nádob a zařízení po úpravě, likvidace odpadních vod a balení podle „řízení životního cyklu v zemědělských podnicích“ a souboru opatření MagPie, je-li k dispozici.
 • Obecný přístup k expozici mimo pracoviště. Na základě směrnice o udržitelném využívání je třeba, aby členské státy vypracovaly zvláštní opatření, která minimalizují též expozici pesticidům mimo pracoviště. Bude předložen a projednán model EFSA a nedávné vědecké stanovisko komise PPR týkající se opatření přijatých v návaznosti na zjištění externí vědecké zprávy „Posouzení literatury epidemiologických studií spojujících expozici pesticidům a účinky na zdraví“.
 • Znění označení pesticidů a hodnocení opatření ke zmírnění rizika pro označení, S-věty a R-věty.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země ID kurzu
1 09/11/2022 11/11/2022 Atény Řecko 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atény Řecko 3052
Hodnocení PPP: Posouzení toxikologického rizika (lidská vřesoviště)