EvropskaBTSFProgram usposabljanja oVrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena okoljske usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v tleh, vodi in zrakusplošni cilji so:

 • Namen programa je zagotavljanje usposabljanja in znanja o temah, ki jih zahteva Direktiva 2009/128/ES, pri čemer države članice zagotovijo, da imajo vsi poklicni uporabniki in distributerji dostop do ustreznih sistemov usposabljanja, ki jih zagotavljajo organi, ki jih imenujejo pristojni organi. Zato je vsak tečaj razdeljen na tri module: pravne zahteve, varno uporabo in okoljske vidike ter trajnostno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1 – Splošni pristopi k vrednotenju tveganj: razlika med nevarnostjo in tveganjem ter pristopom k oceni tveganja pesticidov, ocena učinkov na neciljni organizem, ocena izpostavljenosti, pomembnost razmerja med učinki in izpostavljenostjo, pomen opredelitve tveganja.

 • Splošni pristopi k opredeljevanju končnih točk in drugih meril, povezanih z intrinzičnimi lastnostmi aktivnih snovi in odmerkom, ki bi lahko imel učinek na ljudi in neciljni organizem, ter trenutno stanje znanja o tem.
 • Splošni pristopi k kemičnim, fizikalnim značilnostim, ki vplivajo na usodo kemikalije, in sedanje stanje znanja o multimedijskih modelih usode za opredelitev in razumevanje usode in vedenja učinkovine pesticida ter za napovedovanje koncentracije v zraku in vodi v tleh (izpostavljenost).

Modul 2 – Zakonodajni okvir EU o oceni tveganja pesticidov in trajnosti, vključno s svežnjem o pesticidih, informacijami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in različnimi razpoložljivimi metodologijami ter povezavo z drugimi predpisi, kot je okvirna direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES).

 • Izvedla se bosta analiza in izmenjava metodologij za oceno tveganja, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za oceno fitofarmacevtskih sredstev in postopek registracije.
 • Udeleženci bodo po potrditvi udeležbe na tečaju pozvani, naj odgovorijo na vprašalnik, ki ga bo o tej temi pripravilo osebje inštruktorjev, da bi izmenjali podatke, ki se bodo pojavili, ter razpravljali o razlikah med različnimi pristopi in omejitvi usklajevanja.

Modul 3 – Upoštevni ukrepi za izboljšanje in ublažitev izpostavljenosti.

 • Možnost izboljšanja predpostavk za modeliranje, in sicer od privzetih previdnih parametrov do bolj realnih pogojev.
 • Vključevanje modelov in geografskih informacijskih sistemov (GIS) za boljše kalibriranje postopka in potrjevanje napovedi glede izpostavljenosti in ocene tveganja.
 • stopnja zmanjšanja tveganja pri glavnem blažilnem ukrepu, ki se uporabi pri ocenjevanju tveganja, da se zagotovi varna uporaba, in povezanost z ocenjevanjem MAgPie.
 • Opis blažilnih ukrepov v zbirki orodij MAgPie, ocena njihove učinkovitosti ob upoštevanju dodatnega učinka pri uporabi več kot enega blažilnega ukrepa, raznolikost orodij, ki so bila razvita in se izvajajo v vseh evropskih državah, ter število regulativnih okvirov, s katerimi so povezani ali se morda prekrivajo.
 • Razvila se bosta analiza in izmenjava mnenj o uporabnosti blažilnega ukrepa v različnih okoliščinah. Predstavljena bo študija primera in organizirana bo delovna skupina, ki bo analizirala različne razmere v različnih okoliščinah in kulturi.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 03/10/2022 07/10/2022 Milan Italija
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinu Italija
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena okoljske usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v tleh, vodi in zraku