PrzezBTSFProgram szkoleniowy w zakresieOcena PPP: Ocena losów i zachowania w środowisku środków ochrony roślin w glebie, wodzie i powietrzuogólne cele są następujące:

 • Celem programu jest zapewnienie szkoleń i wiedzy na tematy wymagane na mocy dyrektywy 2009/128/WE, przy czym państwa członkowskie zapewniają wszystkim użytkownikom profesjonalnym i dystrybutorom dostęp do odpowiednich systemów szkoleniowych zapewnianych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy.W związku z tym każdy kurs dzieli się na trzy moduły: wymogów prawnych, bezpiecznego stosowania i aspektów środowiskowych oraz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Kurs obejmuje następujące tematy:

Moduł 1 – Ogólne podejścia do oceny ryzyka: różnica między zagrożeniem i ryzykiem a podejściem do oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, ocena wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, ocena narażenia, znaczenie związku między skutkami a narażeniem, znaczenie charakterystyki ryzyka.

 • Ogólne podejścia i aktualny stan wiedzy w zakresie określania punktów końcowych i innych kryteriów związanych z nieodłącznymi cechami składników czynnych oraz dawką, która może wywierać wpływ na ludzi i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.
 • Ogólne podejście do właściwości chemicznych, fizycznych wpływających na los substancji chemicznej i aktualny stan wiedzy na temat modeli losów multimedialnych w celu zdefiniowania i zrozumienia losu i zachowania substancji czynnej pestycydu oraz przewidywania stężenia w powietrzu i wodzie w glebie (narażenie).

Moduł 2 – Unijne ramy prawne dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy i zrównoważonego rozwoju, w tym pakiet dotyczący pestycydów, informacje na temat integrowanej ochrony roślin i różnych dostępnych metod oraz powiązanie z innymi rozporządzeniami, takimi jak ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE).

 • Przeprowadzona zostanie analiza i wymiana informacji na temat metod oceny ryzyka stosowanych na szczeblu krajowym do oceny środków ochrony roślin i procesu udzielania zezwoleń.
 • Po potwierdzeniu udziału w kursie uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz przygotowany przez personel szkoleniowców na ten temat w celu wymiany pojawiających się danych i omówienia różnic między różnymi podejściami oraz granicy harmonizacji.

Moduł 3 – Stosowane środki usprawniające i zmniejszające ryzyko.

 • Wariant polegający na dopracowaniu założeń modelowania z zachowawczych parametrów standardowych do bardziej realistycznych warunków.
 • Integracja modeli i systemów informacji geograficznej (GIS) w celu lepszej kalibracji procedury oraz walidacji przewidywania narażenia i oceny ryzyka.
 • poziom stopnia ograniczenia ryzyka w ramach głównego środka zmniejszającego ryzyko stosowanego w ocenie ryzyka w celu uzyskania bezpiecznego stosowania oraz powiązanie z oceną MAgPie.
 • Wykaz środków łagodzących w MAgPie, ocenę ich skuteczności z uwzględnieniem dodatkowego wpływu więcej niż jednego środka łagodzącego, różnorodność narzędzi opracowanych i wdrożonych w państwach europejskich, a także liczbę ram regulacyjnych, do których się odnoszą lub z którymi mogą się pokrywać.
 • Opracowana zostanie analiza i wymiana informacji na temat możliwości zastosowania środka łagodzącego w różnych kontekstach. Przedstawione zostanie studium przypadku i zorganizowana zostanie grupa robocza w celu przeanalizowania różnych sytuacji w różnych kontekstach i kulturze.
 • Czynności w zakresie kontroli urzędowych.
 • Osoby oceniające ryzyko.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 03/10/2022 07/10/2022 Mediolan Włochy
2 06/03/2023 10/03/2023 Turynie Włochy
Ocena PPP: Ocena losów i zachowania w środowisku środków ochrony roślin w glebie, wodzie i powietrzu