HetBTSFOpleidingsprogramma op het gebied vanPPP-evaluatie: Beoordeling van het lot en het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in bodem, water en lucht in het milieude algemene doelstellingen zijn:

 • Het doel van het programma is het aanbieden van opleiding en kennis over de uit hoofde van Richtlijn 2009/128/EG vereiste onderwerpen, waarbij de lidstaten ervoor zorgen dat alle professionele gebruikers en distributeurs toegang hebben tot passende opleidingssystemen die worden aangeboden door instanties die door de bevoegde autoriteiten zijn aangewezen. Daarom wordt elke cursus onderverdeeld in drie modules: de wettelijke vereisten, het veilige gebruik en de milieuaspecten en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 — Algemene benaderingen van risico-evaluatie: verschil tussen gevaar en risico en de risicobeoordelingsbenadering van pesticiden, evaluatie van de effecten op niet-doelorganismen, beoordeling van de blootstelling, belang van het verband tussen effecten en blootstelling, belang van risicokarakterisering.

 • Algemene benaderingen en huidige kennisstatus van het definiëren van eindpunten en andere criteria verband houdende met de intrinsieke kenmerken van de werkzame ingrediënten en de dosis die een effect kan hebben op mensen en non-target-organismen.
 • Algemene benaderingen van chemische, fysische kenmerken die van invloed zijn op het lot van een chemische stof en de huidige stand van de kennis over multimediamodellen om het lot en het gedrag van een werkzaam bestanddeel van een bestrijdingsmiddel te definiëren en te begrijpen en om een concentratie in de lucht en het water in de bodem te voorspellen (blootstelling).

Module 2 — Het wetgevingskader van de EU inzake de risicobeoordeling en duurzaamheid van pesticiden, met inbegrip van het pesticidenpakket, informatie over geïntegreerde gewasbescherming en de verschillende beschikbare methoden en het verband met andere verordeningen zoals de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG).

 • Er zal een analyse en uitwisseling van risicobeoordelingsmethoden op nationaal niveau voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en het toelatingsproces worden uitgevoerd.
 • Na bevestiging van de deelname aan de cursus zal de deelnemers worden verzocht een door het personeel van de opleiders opgestelde vragenlijst over dit onderwerp te beantwoorden, teneinde de gegevens te delen en de verschillen tussen de verschillende benaderingen en de grenzen van de harmonisatie te bespreken.

Module 3 — Toepasselijke verfijning en mitigatiemaatregel van de blootstelling.

 • Optie om de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de modellen te verfijnen en over te stappen van de conservatieve standaardparameters naar meer realistische omstandigheden.
 • Integratie van modellen en geografische informatiesystemen met het oog op het beter kalibreren van de procedure en het valideren van de voorspellingen van blootstellingen en risicobeoordelingen.
 • het niveau van de risicoreductie als gevolg van de belangrijkste risicobeperkende maatregel die is toegepast bij de risicobeoordeling om een veilig gebruik en een koppeling met de MAgPie-evaluatie mogelijk te maken.
 • Inventarisatie van de risicobeperkende maatregelen in MAgPie, de evaluatie of effectiviteit waarbij het aanvullende effect van het gebruik van meer dan één maatregel in aanmerking moet worden de diversiteit van de ontwikkelde en in praktijk gebrachte instrumenten in de Europese landen, evenals het aantal regelgevingskader waarop zij betrekking hebben of waarmee zij kunnen overlappen.
 • Er zal een analyse en uitwisseling worden ontwikkeld over de toepasbaarheid van de mitigatiemaatregel in een andere context. Er zal een casestudy worden gepresenteerd en er zal een werkgroep worden opgericht om verschillende situaties in verschillende contexten en culturen te analyseren.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 03/10/2022 07/10/2022 Milaan Italië
2 06/03/2023 10/03/2023 Turijn Italië
PPP-evaluatie: Beoordeling van het lot en het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in bodem, water en lucht in het milieu