ΤηνBTSFΠρόγραμμα κατάρτισης σχετικά μεΑξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση της τύχης και της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέραοι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάρτισης και γνώσεων σχετικά με τα θέματα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, όπου τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επαγγελματίες χρήστες και διανομείς έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα συστήματα κατάρτισης που παρέχονται από φορείς που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, κάθε κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε τρεις ενότητες: τις νομικές απαιτήσεις, την ασφαλή χρήση και τις περιβαλλοντικές πτυχές και τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1 — Γενικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων: διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου και προσέγγιση εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων, αξιολόγηση των επιπτώσεων σε μη στοχευόμενο οργανισμό, εκτίμηση της έκθεσης, σημασία της σχέσης μεταξύ επιδράσεων και έκθεσης, σημασία του χαρακτηρισμού του κινδύνου.

 • Γενικές προσεγγίσεις και τρέχον επίπεδο γνώσεων για τον καθορισμό των παραμέτρων και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ενεργών συστατικών και τη δόση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στους ανθρώπους και σε οργανισμούς μη-στόχους.
 • Γενικές προσεγγίσεις σχετικά με τα χημικά, φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τύχη μιας χημικής και τρέχουσας κατάστασης γνώσεων σχετικά με τα πολυμεσικά μοντέλα τύχης για τον καθορισμό και την κατανόηση της τύχης και της συμπεριφοράς ενός δραστικού συστατικού φυτοφαρμάκου και για την πρόβλεψη συγκέντρωσης στον αέρα και το νερό του εδάφους (έκθεση).

Ενότητα 2 — Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιολόγηση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για τα φυτοφάρμακα, των πληροφοριών για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και των διαφόρων διαθέσιμων μεθοδολογιών και της σύνδεσης με άλλους κανονισμούς όπως η ΟΠΥ (οδηγία 2000/60/ΕΚ).

 • Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαδικασία αδειοδότησης.
 • Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στα μαθήματα, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από το προσωπικό των εκπαιδευτών, για το θέμα αυτό, προκειμένου να μοιραστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, καθώς και το όριο εναρμόνισης.

Ενότητα 3 — Εφαρμοστέα μέτρα βελτίωσης και μετριασμού της έκθεσης.

 • Δυνατότητα βελτίωσης των παραδοχών μοντελοποίησης από συντηρητικές προκαθορισμένες παραμέτρους σε περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Ενσωμάτωση μοντέλων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για μια καλύτερη διαμόρφωση της διαδικασίας και επικύρωση της πρόβλεψης έκθεσης και της εκτίμησης κινδύνου.
 • επίπεδο του βαθμού μείωσης του κινδύνου από το κύριο μέτρο άμβλυνσης που εφαρμόζεται στην εκτίμηση κινδύνου για την εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης και σύνδεση με την αξιολόγηση MAgPie.
 • Καταγραφή των μέτρων άμβλυνσης στη MAgPie, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων επιπτώσεων περισσότερων μέτρων άμβλυνσης, της ποικιλομορφίας των εργαλείων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και του αριθμού των κανονιστικών πλαισίων με τα οποία συνδέονται ή με τα οποία μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται.
 • Θα εκπονηθεί ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων μετριασμού σε διαφορετικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστεί περιπτωσιολογική μελέτη και θα διοργανωθεί ομάδα εργασίας για την ανάλυση διαφορετικών καταστάσεων σε διαφορετικό πλαίσιο και νοοτροπία.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 03/10/2022 07/10/2022 Μιλανο Ιταλία
2 06/03/2023 10/03/2023 Τορίνο Ιταλία
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση της τύχης και της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέρα