PodleBTSFVzdělávací program na témaHodnocení přípravků na ochranu rostlin: Posouzení osudu a chování přípravků na ochranu rostlin v životním prostředí v půdě, vodě a ovzdušíobecné cíle jsou:

 • Účelem programu je poskytování odborné přípravy a znalostí o tématech požadovaných podle směrnice 2009/128/ES, kde členské státy zajistí, aby všichni profesionální uživatelé a distributoři měli přístup k vhodným systémům odborné přípravy poskytovaným subjekty určenými příslušnými orgány. Z tohoto důvodu je každý kurz rozdělen do tří modulů: právní požadavky, bezpečné používání a environmentální aspekty a udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1 – Obecné přístupy k hodnocení rizik: rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a přístupem k hodnocení rizik pesticidů, hodnocení účinků na necílový organismus, posouzení expozice, význam vztahu mezi účinky a expozicí, význam charakterizace rizika.

 • Obecné přístupy a současný stav znalostí týkajících se definování koncových bodů a dalších kritérií souvisejících s inherentní vlastností účinných látek a dávkou, která by mohla mít vliv na člověka a necílový organismus.
 • Obecné přístupy k chemickým, fyzikálním vlastnostem, které ovlivňují osud chemické látky, a současný stav znalostí o modelech multimediálního rozpadu s cílem definovat a porozumět osudu a chování účinné látky pesticidu a předpovědět koncentraci v půdním ovzduší a vodě (expozice).

Modul 2 – Legislativní rámec EU pro hodnocení a udržitelnost rizik pesticidů, včetně balíčku týkajícího se pesticidů, informace o integrované ochraně rostlin a různých dostupných metodik a souvislost s dalšími nařízeními, jako je rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES).

 • Bude provedena analýza a výměna informací o metodikách posuzování rizik používaných na vnitrostátní úrovni při posuzování přípravků na ochranu rostlin a procesu povolování.
 • Po potvrzení účasti na kurzu budou účastníci požádáni, aby odpověděli na dotazník, který na toto téma připraví personál školitelů, aby mohli sdílet údaje, které vyvstanou, a diskutovat o rozdílech mezi různými přístupy a o omezení harmonizace.

Modul 3 – Použitelné opatření ke zlepšení a zmírnění expozice.

 • Možnost upřesnit předpoklady modelování z konzervativních výchozích parametrů na reálnější podmínky.
 • Začlenění modelů a geografických informačních systémů (GIS) za účelem lepší kalibrace postupu a ověření predikce expozice a hodnocení rizik.
 • míra snížení rizik u hlavního opatření ke zmírnění rizika použitého při posuzování rizik za účelem dosažení bezpečného použití a propojení s hodnocením MAgPie.
 • Přehled opatření ke zmírnění rizika v MAgPie, hodnocení jejich účinnosti s ohledem na dodatečný účinek více než jednoho opatření ke zmírnění rizika, rozmanitost nástrojů vytvořených a prováděných v evropských zemích, jakož i počet regulačních rámců, s nimiž souvisejí nebo s nimiž se mohou překrývat.
 • Bude vypracována analýza a výměna informací o použitelnosti zmírňujících opatření v různých souvislostech. Bude představena případová studie a bude uspořádána pracovní skupina, která bude analyzovat různé situace v různých souvislostech a kultuře.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 03/10/2022 07/10/2022 Milán Itálie
2 06/03/2023 10/03/2023 Turín Itálie
Hodnocení PPP: Posouzení osudu a chování přípravků na ochranu rostlin v životním prostředí v půdě, vodě a ovzduší