Syftet med detta program är att sprida kunskap och bästa praxis när det gäller allmän livsmedelsmärkning och livsmedelspåståenden samt om särskilda kategorier av livsmedel såsom kosttillskott, livsmedel med tillsatta vitaminer och mineralämnen samt livsmedel för särskilda grupper av befolkningens sammansättning och information, i enlighet med kraven i EU:s livsmedelslagstiftning. Kontraktet innehåller krav på utbildning som tar upp den senaste utvecklingen och genomförandet av kontroller.

Syftet med denna utbildning är att utbyta god praxis och harmonisera genomförandet mellan EU:s medlemsstater av de offentliga kontrollerna av livsmedelsmärkning och att informera länder utanför EU.

Under kursen kommer deltagarna att titta närmare på bestämmelserna om livsmedelsinformation och uppleva ett antal utbildningssituationer för att utforska reglerna. Livsmedelsinformation är en övergripande lagstiftning som omfattar alla områden där livsmedel levereras till konsumenten. Detaljhandelsmarknaden för livsmedel är både enorm och dynamisk. Det finns tusentals nya livsmedel som släpps ut på EU-marknaden varje år. Kursen kan inte omfatta alla livsmedelsprodukter helt. Deltagarna kommer därför att spela en roll när det gäller olika situationer och produkter som omfattas av förordningarna. Syftet är att deltagarna ska kunna dra lärdom och bidra till att utveckla en konsekvent strategi för verkställighet tillsammans med kollegor från andra medlemsstater.

BTSF:s utbildningsprogram om livsmedelsinformation och sammansättning är följande:

Livsmedelsinformation och livsmedelslagstiftning:

 • Deltagarna kommer att uppleva aktivt deltagande i lärande som teamet har utvecklat utifrån handledarnas erfarenheter från det tidigare BTSF-programmet om FCI. FCI är detaljerad på vissa områden och dessa uppgifter kan bidra till att förklara kraven i förordningarna på andra områden. Handledarna kommer att ta fram scenarier med hjälp av sina erfarenheter på området och hjälpa deltagarna att ta itu med problemen och utöka sina kunskaper. Deltagarna kan också utveckla denna inlärningsstrategi, eftersom de också kommer att kunna komma med sina egna idéer och märkningsfrågor och utnyttja den sakkunskap som finns hos kursdeltagarna för att utveckla en mer konsekvent strategi för att ta itu med de lokala frågor som FCI tar upp.

Näringspåståenden och hälsopåståenden:

 • Syftet med utbildningen är att förbättra deltagarnas kunskaper om näringspåståenden och hälsopåståenden och att utbyta information och erfarenheter mellan tjänstemän från de olika medlemsstaterna, särskilt när det gäller en korrekt tillämpning av förordningen. Syftet med sessionerna är att förklara de olika påståenden som definieras i förordning (EG) nr 1924/2006 och på vilka villkor dessa påståenden får användas. Dessutom kommer de olika förfarandena för godkännande av hälsopåståenden, reglerna för varumärken och märkesnamn som kan betraktas som näringspåståenden eller hälsopåståenden samt märkningskraven att diskuteras.

Livsmedelsberikning och livsmedelstillägg:

 • Syftet med denna utbildning är att i så stor utsträckning som möjligt harmonisera tolkningarna av relevanta EU-förordningar om kosttillskott och berikade livsmedel och att utbyta god praxis om genomförandet mellan EU:s medlemsstater, med beaktande av särdragen hos dessa specifika livsmedelsprodukter.

Livsmedel för särskilda grupper:

 • Syftet med avsnittet om livsmedel för särskilda grupper är att säkerställa en gemensam förståelse, tolkning och tillämpning av reglerna för dessa produkter.
 • De regler som gäller för dessa produkter befinner sig i en övergångsperiod. De är också kopplade till bestämmelser som är tillämpliga på andra kategorier av livsmedel, såsom kosttillskott och vanliga livsmedel. Ändringen från det bredare begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (PARNUTS) eller dietlivsmedel med avskaffandet av kategorin som sådan är en mycket viktig förändring. Motiveringen till denna ändring kommer att förklaras med hänvisning till missbruk som tidigare har identifierats, särskilt sådana som rör otillbörliga märkningsmetoder som har lett till och kan fortsätta att skapa förvirring om den rättsliga identiteten eller kategoriseringen av produkter som kan vara livsmedel för särskilda medicinska ändamål, särskilt livsmedel för speciella medicinska ändamål, kosttillskott eller vanliga livsmedel med påståenden.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Livsmedelsinformation och livsmedelslagstiftning
 • Förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1169/2011)
 • Föreläsningar med alla objektglas som använts
 • Delegerade akter och genomförandeakter enligt förordning (EG) nr 1169/2011
 • Förteckning över EU-lagstiftning med ytterligare märkningsbestämmelser
 • Vägledning från kommissionen om bestämmelser om livsmedelsmärkning, inbegripet infografiken om livsmedelsinformation och toleranserna för näringsvärdesdeklaration.
 • Kommissionens fråga A om 1169/2011
 • Näringspåståenden och hälsopåståenden
 • Näringspåståenden och hälsopåståenden och hur offentliga kontroller ska genomföras i denna fråga
 • Målen för förordning (EG) nr 1924/2006
 • Europeiska kommissionens och Efsas roll
 • Exempel på vissa övningar med lösningar
 • Livsmedelsberikning och livsmedelstillägg
 • Lagstiftning och praxis för konsumentinformation om kosttillskott och berikade livsmedel
 • Definitioner av kosttillskott och berikade livsmedel och deras betydelse för marknaden
 • Relevanta EU-förordningar
 • Exempel på vissa övningar med lösningar
 • Livsmedel för särskilda grupper
 • Lagstiftning om livsmedel för särskilda grupper
 • Märkningskrav för totalt intag av livsmedel och livsmedel för specifikt medicinskt ändamål
 • Märkningskrav för baby Livsmedel

Urvalskriterierna för deltagarna är följande:

 • Relevans för det dagliga arbetet: deltagarna bör i första hand vara personal vid behöriga myndigheter, med en befattning som rör offentlig kontroll.
 • Tillräcklig språknivå: för att säkerställa kunskapsöverföring och möjligheter att utbyta åsikter bör deltagarna behärska språket för den utbildning som de ansökte om, om inget annat anges, det officiella språket för workshopparna vara engelska.
 • Förmåga att dela med sig av sina erfarenheter: prioritet kommer att ges till deltagare vars befattning kommer att göra det möjligt för dem att dela med sig av utbildningsresultaten till kollegorna.
 • Företrädesvis tjänstemän som arbetar vid livsmedelskontrollmyndigheter på central förvaltningsnivå eller lokal förvaltningsnivå och som ansvarar för utveckling, samordning eller genomförande av planerna för offentlig övervakning och kontroll.
 • It-krav: deltagarna kommer att behöva en bärbar dator med aktuell programvara, med kamera och mikrofon (inbyggd eller extern) och tillförlitlig WIFI-anslutning.
Session Startdatum Slutdatum plats Organisatör
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Spanien AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Spanien AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovakien AETS
Livsmedelsinformation och livsmedels sammansättning