Cieľom tohto programu je šíriť poznatky a najlepšie postupy v súvislosti so všeobecným označovaním potravín a tvrdeniami o potravinách, ako aj o osobitných kategóriách potravín, ako sú potravinové doplnky, potraviny s pridanými vitamínmi a minerálnymi látkami a potraviny pre osobitné skupiny obyvateľstva týkajúce sa zloženia potravín a informácií podľa požiadaviek potravinového práva EÚ. V zmluve sa požaduje poskytnutie kurzov odbornej prípravy zameraných na najnovší vývoj, ako aj vykonávanie kontrol.

Cieľom tohto kurzu odbornej prípravy je vymieňať si osvedčené postupy a harmonizovať vykonávanie úradných kontrol označovania potravín medzi členskými štátmi EÚ a informovať tretie krajiny.

Počas kurzu sa účastníci podrobne preskúmajú predpisy týkajúce sa informácií o potravinách a zažijú niekoľko situácií odbornej prípravy, aby preskúmali predpisy. FIC je horizontálny právny predpis a vzťahuje sa na všetky oblasti, v ktorých sa potraviny dodávajú spotrebiteľovi. Maloobchodný trh s potravinami je obrovský a živý. Každý rok sa na trh EÚ prezentujú tisíce nových potravinových výrobkov. Kurz nemôže úplne pokryť všetky potravinové výrobky. Účastníci budú preto zohrávať rôzne situácie a výrobky, na ktoré sa vzťahujú nariadenia. Cieľom je, aby sa účastníci poučili a pomohli vypracovať jednotný prístup k presadzovaniu práva s kolegami z iných členských štátov.

Celkovými cieľmi programu odbornej prípravy BTSF v oblasti informácií o potravinách a zloženia potravín sú:

Informácie o potravinách a právne predpisy:

 • V kurze účastníci zažijú aktívne vzdelávacie aktivity, ktoré tím vyvinul zo skúseností lektorov počas predchádzajúceho programu BTSF o FCI. FCI je podrobne opísaný v niektorých oblastiach a tieto podrobnosti môžu pomôcť pri vysvetľovaní požiadaviek nariadení v iných oblastiach. Lektori vypracujú scenáre s využitím svojich skúseností v tejto oblasti a pomôžu účastníkom riešiť problémy a rozšíriť ich znalosti. Účastníci môžu tiež rozvíjať tento prístup k učeniu, pretože budú môcť prísť aj s vlastnými nápadmi a otázkami označovania a využiť odborné znalosti tých, ktorí sa zúčastňujú na kurze, na vypracovanie konzistentnejšieho prístupu k riešeniu týchto miestnych problémov, ktoré nastolil FCI.

Výživové a zdravotné tvrdenia:

 • Cieľom odbornej prípravy je zlepšiť znalosti účastníkov v oblasti výživových a zdravotných tvrdení a vymieňať si informácie a skúsenosti medzi úradníkmi rôznych členských štátov, najmä pokiaľ ide o riadne presadzovanie nariadenia. Cieľom zasadnutí je vysvetliť rozmanitosť tvrdení vymedzených v nariadení (ES) č. 1924/2006 a za akých podmienok sa tieto tvrdenia môžu používať. Okrem toho sa prerokujú rôzne postupy povoľovania zdravotných tvrdení, pravidlá pre ochranné známky a obchodné značky, ktoré možno považovať za výživové alebo zdravotné tvrdenia, a požiadavky na označovanie.

Obohatenie potravín a potravinový doplnok:

 • Cieľom tohto kurzu odbornej prípravy je čo najviac harmonizovať výklad príslušných európskych nariadení FCI o potravinových doplnkoch a obohatených potravinách a vymieňať si osvedčené postupy týkajúce sa ich vykonávania medzi členskými štátmi EÚ, pričom sa zohľadnia osobitosti týchto konkrétnych potravinových výrobkov.

Potraviny pre osobitné skupiny:

 • Cieľom oddielu „Potraviny pre osobitné skupiny“ je zabezpečiť spoločné chápanie, výklad a presadzovanie pravidiel vzťahujúcich sa na tieto výrobky.
 • Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na tieto výrobky, sú v prechodnom období. Sú tiež prepojené s pravidlami uplatniteľnými na iné kategórie potravín, ako sú potravinové doplnky a bežné potraviny. Zmena zo širšej koncepcie potravín na osobitné výživové účely (PARNUTS) alebo dietetických potravín so zrušením kategórie ako takej je veľmi dôležitou zmenou. Odôvodnenie tejto zmeny sa vysvetlí s odkazom na zneužívanie, ktoré bolo zistené v minulosti, najmä na zneužívanie týkajúce sa praktík zneužívania označovania, ktoré vyústilo do a môže naďalej vyvolávať zmätok v súvislosti s právnou identitou alebo kategorizáciou výrobkov, ktoré by mohli byť FSG, najmä potravín na osobitné lekárske účely, potravinových doplnkov alebo bežných potravín s tvrdeniami.

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Informácie o potravinách a právne predpisy
 • Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (1169/2011)
 • Prednášky so všetkými použitými snímkami
 • Delegované a vykonávacie akty prijaté podľa článku 1169/2011
 • Zoznam právnych predpisov EÚ s ďalšími ustanoveniami o označovaní
 • Usmernenia Komisie k ustanoveniam o označovaní potravín vrátane infografiky o informáciách o potravinách a tolerancii pri označovaní výživovej hodnoty.
 • Otázky a odpovede Komisie 1169/2011
 • Výživové a zdravotné tvrdenia
 • Výživové a zdravotné tvrdenia a spôsob uplatňovania úradných kontrol v tejto oblasti
 • Ciele nariadenia (ES) č. 1924/2006
 • Úloha Európskej komisie a EFSA
 • Príklady niektorých cvičení s riešeniami
 • Obohatenie potravín a potravinový doplnok
 • Právne predpisy o informáciách pre spotrebiteľov a prax v oblasti potravinových doplnkov a obohatených potravín
 • Vymedzenie potravinových doplnkov a obohatených potravín a ich význam pre trh
 • Príslušné právne predpisy EÚ
 • Príklady niektorých cvičení s riešeniami
 • Potraviny pre špecifické skupiny
 • Právne predpisy o potravinách pre osobitné skupiny
 • Požiadavky na označovanie potravín nahradených celkovou stravou a potravín na osobitné lekárske účely
 • Požiadavky na označovanie výrobkov určených na výživu dojčiat

Výberové kritériá pre účastníkov sú:

 • Relevantnosť pre každodennú prácu: účastníkmi by mali byť prednostne zamestnanci príslušných orgánov s pozíciou súvisiacou s úradnými kontrolami;
 • Dostatočná úroveň jazyka: s cieľom zabezpečiť prenos znalostí a príležitosti na výmenu názorov by účastníci mali ovládať jazyk odbornej prípravy, na ktorú sa prihlásili, ak nie je uvedené inak, úradným jazykom seminárov bude angličtina.
 • Schopnosť podeliť sa o svoje skúsenosti: prioritou budú účastníci, ktorých pozícia im umožní podeliť sa s kolegami o výstupy školení.
 • Prednostne úradníci, ktorí pracujú v orgánoch kontroly potravín na úrovni ústrednej správy alebo na úrovni miestnej správy a ktorí sú zodpovední za vypracovanie, koordináciu alebo vykonávanie plánov úradného monitorovania a kontroly.
 • Požiadavky IT: účastníci budú potrebovať notebook s aktuálnym softvérom s fotoaparátom a mikrofónom (vstavaným alebo externým) a spoľahlivým WIFI pripojením.
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia umiestnenie Organizátor
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Španielsko AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Španielsko AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovensko AETS
Informácie o potravinách a ich zloženie