Celem niniejszego programu jest rozpowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk w odniesieniu do ogólnego etykietowania żywności i oświadczeń, jak również w odniesieniu do szczególnych kategorii żywności, takich jak suplementy diety, żywność z dodatkiem witamin i składników mineralnych oraz żywność przeznaczona dla określonych grup składu i informacji o żywności, zgodnie z wymogami prawa żywnościowego UE. W umowie wnioskuje się o zapewnienie kursów szkoleniowych dotyczących najnowszych zmian, a także wdrażania kontroli.

Celem tego szkolenia jest wymiana dobrych praktyk i harmonizacja wdrażania przez państwa członkowskie UE kontroli urzędowych w zakresie etykietowania żywności oraz informowanie państw spoza UE.

Podczas kursu uczestnicy szczegółowo przyjrzą się przepisom dotyczącym informacji na temat żywności i zapoznają się z szeregiem szkoleń w celu zapoznania się z przepisami. FIC jest prawodawstwem horyzontalnym i obejmuje wszystkie obszary, w których żywność jest dostarczana konsumentom. Rynek detaliczny żywności jest zarówno ogromny, jak i dynamiczny. Każdego roku na rynku UE pojawiają się tysiące nowych produktów spożywczych. Kurs nie może w pełni obejmować wszystkich produktów spożywczych. Uczestnicy będą zatem odgrywać rolę w różnych sytuacjach i produktach, do których mają zastosowanie przepisy. Celem jest wyciągnięcie wniosków przez uczestników i pomoc w opracowaniu spójnego podejścia do egzekwowania przepisów z kolegami z innych państw członkowskich.

Program szkoleniowy w ramach programu BTSF w zakresie informacji na temat żywności i jej składu to:

Informacje na temat żywności i prawodawstwo:

 • W trakcie kursu uczestnicy doświadczą aktywne zaangażowanie w uczenie się, które zespół rozwinął na podstawie doświadczeń nauczycieli z poprzedniego programu BTSF dotyczącego FCI. FCI jest szczegółowo opisywany w niektórych obszarach, a informacje te mogą pomóc w wyjaśnieniu wymogów rozporządzeń w innych obszarach. Nauczyciele opracują scenariusze z wykorzystaniem ich doświadczenia w tej dziedzinie i pomogą uczestnikom w rozwiązywaniu problemów i poszerzaniu ich wiedzy. Uczestnicy mogą również rozwinąć to podejście do uczenia się, ponieważ będą mogli również przedstawić własne pomysły i problemy związane z oznakowaniem oraz korzystać z wiedzy fachowej osób uczestniczących w kursie, aby wypracować bardziej spójne podejście do tych lokalnych kwestii, które są przedmiotem zainteresowania FCI.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne:

 • Celem szkolenia jest poprawa wiedzy uczestników w dziedzinie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz wymiana informacji i doświadczeń między urzędnikami różnych państw członkowskich, w szczególności w zakresie właściwego egzekwowania rozporządzenia. Celem sesji jest wyjaśnienie różnorodności oświadczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 oraz warunków, na jakich dozwolone jest stosowanie tych oświadczeń. Ponadto omówione zostaną różne procedury udzielania zezwoleń na oświadczenia zdrowotne, zasady dotyczące znaków towarowych i nazw marek, które można uznać za oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne, oraz wymogi dotyczące etykietowania.

Fortyfikacja żywności i suplement żywności:

 • Celem tego szkolenia jest jak największa harmonizacja interpretacji odpowiednich europejskich przepisów FCI dotyczących suplementów diety i żywności wzbogaconej oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie ich wdrażania między państwami członkowskimi UE, z uwzględnieniem specyfiki tych konkretnych produktów spożywczych.

Żywność dla określonych grup:

 • Celem sekcji dotyczącej żywności przeznaczonej dla określonych grup jest zapewnienie wspólnego rozumienia, interpretacji i egzekwowania przepisów dotyczących tych produktów.
 • Przepisy mające zastosowanie do tych produktów znajdują się w okresie przejściowym. Są one również powiązane z przepisami mającymi zastosowanie do innych kategorii żywności, takich jak suplementy diety i zwykła żywność. Bardzo ważną zmianą jest zmiana szerszego pojęcia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (PARNUTS) lub dietetycznych środków spożywczych wraz ze zniesieniem kategorii jako takiej. Uzasadnienie tej zmiany zostanie wyjaśnione w odniesieniu do stwierdzonych w przeszłości nadużyć, w szczególności związanych z nadużyciami w zakresie etykietowania, które doprowadziły i mogą nadal powodować niejasność co do tożsamości prawnej lub kategoryzacji produktów, które mogą być GTS, w szczególności żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów żywnościowych lub zwykłych środków spożywczych opatrzonych oświadczeniami.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Informacje na temat żywności i prawodawstwo
 • Rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (1169/2011)
 • Wykłady ze wszystkimi użytymi szkiełkami
 • Akty delegowane i wykonawcze przyjęte na mocy 1169/2011
 • Wykaz przepisów UE wraz z dalszymi przepisami dotyczącymi etykietowania
 • Wytyczne opracowane przez Komisję w sprawie przepisów dotyczących etykietowania żywności, w tym infografika na temat informacji na temat żywności i tolerancji w odniesieniu do oznaczania wartości odżywczej.
 • Pytania i odpowiedzi Komisji w sprawie 1169/2011
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne oraz sposób przeprowadzania kontroli urzędowych w tej sprawie
 • Cele rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
 • Rola Komisji Europejskiej i EFSA
 • Przykłady niektórych ćwiczeń z rozwiązaniami
 • Fortyfikacja żywności i suplement żywności
 • Prawodawstwo i praktyka w zakresie informowania konsumentów o suplementach diety i żywności wzbogaconej
 • Definicje suplementów diety i żywności wzbogaconej oraz ich znaczenie dla rynku
 • Odpowiednie przepisy UE
 • Przykłady niektórych ćwiczeń z rozwiązaniami
 • Żywność dla określonych grup
 • Prawodawstwo dotyczące żywności dla określonych grup
 • Wymogi dotyczące etykietowania żywności zastępującej całokształt diety i żywności przeznaczonej do szczególnych celów medycznych
 • Wymogi dotyczące etykietowania produktów spożywczych dla dzieci

Kryteria wyboru uczestników są następujące:

 • Związek z codzienną pracą: uczestnicy powinni w pierwszej kolejności być pracownikami właściwych organów zajmujących stanowisko związane z kontrolami urzędowymi;
 • Wystarczający poziom znajomości języka: aby zapewnić transfer wiedzy i możliwości wymiany poglądów, uczestnicy powinni opanować język szkolenia, na który się ubiegali, o ile nie określono inaczej, językiem urzędowym warsztatów będzie język angielski.
 • Umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami: priorytetowo traktowane będą uczestnicy, których stanowisko pozwoli im na podzielenie się wynikami sesji szkoleniowych z kolegami.
 • Najlepiej funkcjonariusze pracujący w organach kontroli żywności na szczeblu administracji centralnej lub na szczeblu administracji lokalnej, którzy są odpowiedzialni za opracowywanie, koordynację lub realizację planów urzędowego monitorowania i kontroli.
 • Wymogi informatyczne: uczestnicy będą potrzebowali laptopa z aktualnym oprogramowaniem, z kamerą i mikrofonem (zbudowanym lub zewnętrznym) oraz niezawodnego połączenia WIFI.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa lokalizacja Organizatorzy
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madryt, Hiszpania AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Walencja, Hiszpania AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratysława, Słowacja AETS
Informacje na temat żywności i skład żywności