Målet med dette programmet er å spre kunnskap og beste praksis i forhold til generell matmerking og påstander, samt på bestemte kategorier av matvarer som kosttilskudd, matvarer med tilsatte vitaminer og mineraler og matvarer for bestemte grupper av befolkningens matsammensetning og informasjon, i henhold til kravene i EUs matlov. Kontrakten krever levering av opplæringskurs som adresserer den siste utviklingen, samt i gjennomføringen av kontroller.

Målet med dette opplæringskurset er å dele god praksis og harmonisere gjennomføringen av den offentlige kontrollen med merking av næringsmidler mellom EU-medlemsstatene og å informere ikke-EU-land.

I løpet av kurset vil deltakerne se på matinformasjonsforskriftene i detalj og oppleve en rekke treningssituasjoner for å utforske regelverket. FIC er en horisontal lovgivning og dekker alle områder der mat leveres til forbrukeren. Matmarkedet er både enormt og levende. Hvert år presenteres tusenvis av nye matvarer på det europeiske markedet. Kurset kan ikke dekke alle matvarer helt. Deltakerne vil derfor spille ulike situasjoner og produkter som regelverket gjelder for. Målet er at deltakerne skal lære leksjoner og bidra til å utvikle en konsekvent tilnærming til håndheving med kolleger fra andre medlemsland.

BTSFs opplæringsprogram for næringsmiddelinformasjon og sammensetning er:

Matinformasjon og lovgivning:

 • I kurset vil deltakerne oppleve aktive læringsengasjementer som teamet har utviklet fra erfaringene fra veilederne over det forrige BTSF-programmet på FCI. FCI er detaljert på enkelte områder, og disse detaljene kan bidra til å forklare kravene i regelverket på andre områder. Veilederne vil utvikle scenarier ved hjelp av sin erfaring i feltet og hjelpe deltakerne med å løse problemene og utvide sin kunnskap. Deltakerne kan også utvikle denne tilnærmingen til læring som de vil også være i stand til å komme med sine egne ideer og merking problemer og bruke kompetansen til de på kurset for å utvikle en mer konsekvent tilnærming til å løse disse lokale problemene kastet opp av FCI.

Ernæring og helse krav:

 • Formålet med opplæringen er å forbedre kunnskapen til deltakerne på området ernærings- og helsepåstander og utveksle opplysninger og erfaringer mellom tjenestemenn i de ulike medlemsstatene, særlig om riktig håndheving av forordningen. Formålet med sesjonene er å forklare de forskjellige påstandene som er definert i forordning (EF) nr. 1924/2006, og på hvilke vilkår disse påstandene kan brukes. Videre vil de ulike framgangsmåtene for godkjenning av helsepåstander, reglene for varemerker og merkenavn som kan betraktes som ernærings- eller helsepåstander og merkingskravene, bli diskutert.

Matforsterkning og kosttilskudd:

 • Målet med dette opplæringskurset er å harmonisere så mye som mulig tolkningene av relevante europeiske FCI-forskrifter om kosttilskudd og befestede næringsmidler, og å dele god praksis om gjennomføringen av dem mellom EU-medlemsstatene, idet det tas hensyn til spesifisiteten til disse bestemte matvarene.

Mat til bestemte grupper:

 • Formålet med avsnittet om næringsmidler for bestemte grupper (FSG) er å sikre en felles forståelse, tolkning og håndheving av reglene for disse produktene.
 • Reglene som gjelder for disse produktene er i en overgangsperiode. De er også forbundet med regler som gjelder for andre kategorier av matvarer som kosttilskudd og vanlige matvarer. Endringen fra det bredere konseptet av matvarer for spesielle ernæringsmessige bruksområder (PARNUTS) eller dietetiske matvarer med avskaffelse av kategorien som sådan er en svært viktig endring. Begrunnelsen for denne endringen vil bli forklart med henvisning til misbruk som tidligere var blitt identifisert, særlig de som er knyttet til misbruk av merkingspraksis som resulterte i og kan fortsette å skape forvirring om den juridiske identiteten eller kategoriseringen av produkter som kan være FSG-er, særlig næringsmidler for spesielle medisinske formål (FSMP), kosttilskudd eller vanlige matvarer med krav.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Matinformasjon og lovgivning
 • Forskrift om bestemmelse av næringsmiddelopplysninger til forbrukerne (1169/2011)
 • Forelesninger med alle lysbildene som brukes
 • Delegering og gjennomføring av rettsakter i henhold til 1169/2011
 • Liste over EU-regelverk med ytterligere merkingsbestemmelser
 • Retningslinjer utarbeidet av Kommisjonen om bestemmelser om merking av næringsmidler, herunder infografikk om næringsmiddelopplysninger og toleransene for merking av ernæring.
 • Kommisjonens Q &A 1169/2011
 • Ernæring og helsekrav
 • Ernærings- og helsepåstander og hvordan man anvender offentlig kontroll i denne saken
 • Mål for forordning (EF) nr. 1924/2006
 • Kommisjonens og EFSAs rolle
 • Eksempler på øvelser med løsninger
 • Matforsterkning og kosttilskudd
 • Forbrukerinformasjonslovgivning og praksis om kosttilskudd og forsterkede næringsmidler
 • Definisjoner av kosttilskudd og forsterkede næringsmidler og deres markedsmessige betydning
 • Relevante EU-forskrifter
 • Eksempler på øvelser med løsninger
 • Mat til bestemte grupper
 • Lovgivning om mat for bestemte grupper
 • Krav til merking av total dietterstatning for næringsmidler og næringsmidler til spesifikke medisinske formål
 • Krav til merking av babymatvarer

Utvelgelseskriteriene for deltakerne er:

 • Relevans for det daglige arbeidet: deltakerne bør i første rekke være kompetente myndigheters personale med en stilling knyttet til offentlig kontroll.
 • Tilstrekkelig nivå av språk: for å sikre overføring av kunnskap og muligheter til å utveksle synspunkter, bør deltakerne mestre språket i opplæringsøkten de søkte på, hvis ikke spesifisert ellers vil det offisielle språket i verkstedene være engelsk.
 • Evne til å dele sine erfaringer: det vil bli gitt prioritet til deltakere hvis posisjon vil tillate dem å dele med kolleger resultatene av treningsøktene.
 • Fortrinnsvis offiserer som arbeider ved matkontrollmyndighetene på sentralt forvaltningsnivå eller lokalt forvaltningsnivå, og som har ansvar for utvikling, koordinering eller gjennomføring av de offisielle overvåkings- og kontrollplanene.
 • IT-krav: deltakerne vil trenge en bærbar PC med oppdatert programvare, med kamera og mikrofon (innebygd eller ekstern) og pålitelig WIFI-tilkobling.
Sesjon Startdato Sluttdato beliggenhet Arrangør
13 19/04/2021 23/04/2021 På nett AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 På nett AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 På nett AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 På nett AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 På nett AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 På nett AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 På nett AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 På nett AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 På nett AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Spania AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Spania AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovakia AETS
Matinformasjon og sammensetning