Het doel van dit programma is de verspreiding van kennis en beste praktijken met betrekking tot algemene voedseletikettering en -claims, alsook met betrekking tot specifieke categorieën levensmiddelen zoals voedingssupplementen, levensmiddelen met toegevoegde vitaminen en mineralen en levensmiddelen voor specifieke groepen van de voedselsamenstelling en -informatie, overeenkomstig de voorschriften van de levensmiddelenwetgeving van de EU. In het contract wordt gevraagd om opleidingscursussen aan te bieden over de meest recente ontwikkelingen en over de uitvoering van controles.

Het doel van deze opleidingscursus is het uitwisselen van goede praktijken en het harmoniseren van de uitvoering tussen de EU-lidstaten van de officiële controles op de etikettering van levensmiddelen en het informeren van niet-EU-landen.

Tijdens de cursus zullen de deelnemers de voedselinformatievoorschriften in detail bekijken en een aantal opleidingssituaties ervaren om de regelgeving te verkennen. FIC is een horizontale wetgeving die alle gebieden bestrijkt waar levensmiddelen aan de consument worden geleverd. De detailhandelsmarkt voor levensmiddelen is zowel enorm als levendig. Er worden jaarlijks duizenden nieuwe levensmiddelen op de EU-markt aangeboden. De cursus kan niet alle levensmiddelen volledig bestrijken. Deelnemers zullen daarom verschillende situaties en producten spelen waarop de verordeningen van toepassing zijn. Het is de bedoeling dat de deelnemers lessen trekken en helpen om samen met collega’s uit andere lidstaten een consistente aanpak van de handhaving te ontwikkelen.

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake voedselinformatie en -samenstelling zijn :

Voedselinformatie en -wetgeving :

 • Tijdens de cursus zullen de deelnemers actieve leeractiviteiten ervaren die het team heeft ontwikkeld op basis van de ervaring van de mentoren tijdens het vorige BTSF-programma op het gebied van FCI. De FCI is op sommige gebieden gedetailleerd en deze details kunnen helpen om de vereisten van de regelgeving op andere gebieden toe te lichten. De mentoren ontwikkelen scenario’s op basis van hun ervaring op het terrein en helpen de deelnemers de problemen aan te pakken en hun kennis uit te breiden. De deelnemers kunnen deze leeraanpak ook ontwikkelen, aangezien zij ook met hun eigen ideeën en etiketteringkwesties kunnen komen en de deskundigheid van de deelnemers op de cursus zullen kunnen gebruiken om een consistentere aanpak te ontwikkelen om deze lokale kwesties aan te pakken die door de FCI aan de orde worden gesteld.

Voedings- en gezondheidsclaims :

 • Het doel van de opleiding is de kennis van de deelnemers op het gebied van voedings- en gezondheidsclaims te verbeteren en informatie en ervaringen uit te wisselen tussen ambtenaren van de verschillende lidstaten, met name met betrekking tot de correcte handhaving van de verordening. Het doel van de sessies is om de verscheidenheid aan claims uit te leggen die in Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn gedefinieerd en onder welke voorwaarden deze claims mogen worden gebruikt. Voorts zullen de verschillende vergunningsprocedures voor gezondheidsclaims, de regels voor handelsmerken en merknamen die als voedings- of gezondheidsclaims kunnen worden beschouwd en de etiketteringsvoorschriften worden besproken.

Verrijking van levensmiddelen en voedingssupplementen :

 • Het doel van deze opleidingscursus is de interpretaties van de relevante Europese FCI-verordeningen inzake voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen zoveel mogelijk te harmoniseren en goede praktijken met betrekking tot de uitvoering ervan tussen de EU-lidstaten uit te wisselen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van deze specifieke levensmiddelen.

Levensmiddelen voor specifieke groepen :

 • Het doel van het deel over voedingsmiddelen voor specifieke groepen (FSG) is te zorgen voor een gemeenschappelijke interpretatie, interpretatie en handhaving van de regels voor deze producten.
 • De regels die op deze producten van toepassing zijn, bevinden zich in een overgangsperiode. Zij hangen ook samen met de regels die van toepassing zijn op andere categorieën levensmiddelen, zoals voedingssupplementen en gewone levensmiddelen. De wijziging van het ruimere concept van voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (PARNUTS) of dieetvoeding met de afschaffing van de categorie als zodanig is een zeer belangrijke verandering. De reden voor deze wijziging zal worden uitgelegd aan de hand van misbruiken die in het verleden zijn vastgesteld, met name die welke verband houden met oneerlijke etiketteringspraktijken die hebben geleid tot en kunnen blijven leiden tot verwarring over de juridische identiteit of de indeling in categorieën van producten die FSG’s kunnen zijn, met name levensmiddelen voor speciale medische doeleinden (FSMP’s), voedingssupplementen of gewone levensmiddelen met claims.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde :

 • Voedselinformatie en -wetgeving
 • Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011)
 • Lezingen met alle gebruikte slides
 • Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen uit hoofde van 1169/2011
 • Lijst van EU-wetgeving met verdere etiketteringsvoorschriften
 • Richtsnoeren van de Commissie over bepalingen inzake voedseletikettering, met inbegrip van de infographic over voedselinformatie en de toleranties voor voedingswaarde-etikettering.
 • Vragen van de Commissie op 1169/2011
 • Voedings- en gezondheidsclaims
 • Voedings- en gezondheidsclaims en de toepassing van officiële controles op dit gebied
 • Doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006
 • Rol van de Europese Commissie en de EFSA
 • Voorbeelden van enkele oefeningen met oplossingen
 • Verrijking van levensmiddelen en voedingssupplementen
 • Wetgeving en praktijk inzake consumentenvoorlichting over voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen
 • Definities van voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen en hun marktbelang
 • Relevante EU-verordeningen
 • Voorbeelden van enkele oefeningen met oplossingen
 • Levensmiddelen voor specifieke groepen
 • Wetgeving inzake voeding voor specifieke groepen
 • Etiketteringsvoorschriften voor totale voeding en voeding voor specifieke medische doeleinden
 • Etiketteringsvoorschriften voor Baby Food

De selectiecriteria voor deelnemers zijn :

 • Relevantie voor de dagelijkse werkzaamheden : de deelnemers moeten in de eerste plaats personeel van de bevoegde autoriteiten zijn, met een functie die verband houdt met officiële controles;
 • Voldoende taalniveau : met het oog op de overdracht van kennis en de mogelijkheden om van gedachten te wisselen, moeten de deelnemers de taal beheersen van de opleidingssessie waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld; tenzij anders vermeld, is de officiële taal van de workshops Engels.
 • Vermogen om hun ervaring te delen : er zal prioriteit worden gegeven aan deelnemers wier functie hen in staat zal stellen de resultaten van de opleidingssessies met collega’s te delen.
 • Bij voorkeur functionarissen die werkzaam zijn bij voedselcontrole-instanties op centraal of lokaal bestuursniveau en die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, coördinatie of uitvoering van de officiële monitoring- en controleplannen.
 • IT-vereisten : de deelnemers hebben een laptop nodig met actuele software, met camera en microfoon (ingebouwd of extern) en een betrouwbare WIFI-verbinding.
Zitting Begindatum Einddatum plaats Organiserende instantie
13 19/04/2021 23/04/2021 Koopt AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Koopt AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Koopt AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Koopt AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Koopt AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Koopt AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Koopt AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Koopt AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Koopt AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Spanje AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Spanje AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slowakije AETS
Voedselinformatie en samenstelling