Tämän ohjelman tavoitteena on levittää tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat yleisiä elintarvikkeiden merkintöjä ja väittämiä sekä tiettyjä elintarvikeryhmiä, kuten ravintolisiä, lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, ja elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu väestön tietyille elintarvikkeiden koostumukselle ja tiedoille, EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sopimuksessa pyydetään järjestämään koulutuskursseja, joissa käsitellään viimeaikaista kehitystä sekä tarkastusten toteuttamista.

Kurssin tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja yhdenmukaistaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevan virallisen valvonnan täytäntöönpanoa EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä tiedottaa siitä EU:n ulkopuolisille maille.

Kurssin aikana osallistujat tarkastelevat yksityiskohtaisesti elintarviketietoja koskevia asetuksia ja kokevat useita koulutustilanteita asetusten tarkastelemiseksi. FIC on horisontaalinen lainsäädäntö, joka kattaa kaikki alat, joilla elintarvikkeita toimitetaan kuluttajille. Elintarvikkeiden vähittäismarkkinat ovat sekä valtavat että elinvoimaiset. EU:n markkinoille tuodaan vuosittain tuhansia uusia elintarvikkeita. Kurssi ei voi kattaa kaikkia elintarvikkeita kokonaan. Osallistujilla on näin ollen roolissaan erilaisia tilanteita ja tuotteita, joihin asetuksia sovelletaan. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat kokemuksistaan ja auttavat kehittämään johdonmukaisen lähestymistavan täytäntöönpanoon muiden jäsenvaltioiden kollegojen kanssa.

BTSF:n elintarviketiedotusta ja koostumusta koskevan koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

Elintarvikkeita koskevat tiedot ja lainsäädäntö:

 • Kurssilla osallistujat kokevat aktiivista osallistumista oppimiseen, jonka tiimi on kehittänyt tuutoreiden kokemusten perusteella FCI:tä koskevasta aiemmasta BTSF-ohjelmasta. FCI on joiltakin osin yksityiskohtainen, ja nämä yksityiskohdat voivat auttaa selittämään asetusten vaatimuksia muilla aloilla. Ohjaajat laativat skenaarioita, joissa hyödynnetään heidän alan kokemustaan, ja auttavat osallistujia käsittelemään kysymyksiä ja laajentamaan tietämystään. Osallistujat voivat myös kehittää tätä lähestymistapaa oppimiseen, sillä he voivat myös esittää omia ideoitaan ja merkintöjä koskevia kysymyksiä ja hyödyntää kurssin osanottajien asiantuntemusta kehittääkseen johdonmukaisemman lähestymistavan näihin paikallisiin kysymyksiin, joita FCI tuo esiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteet:

 • Koulutuksen tavoitteena on parantaa ravitsemus- ja terveysväitteiden alan osallistujien tietämystä ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia eri jäsenvaltioiden virkamiesten välillä erityisesti asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon osalta. Istuntojen tarkoituksena on selittää asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 määriteltyjen väitteiden moninaisuutta ja sitä, millä edellytyksillä väitteiden käyttö on sallittua. Lisäksi keskustellaan erilaisista terveysväitteiden hyväksymismenettelyistä, ravitsemus- tai terveysväitteiksi katsottavia tavaramerkkejä ja tuotenimiä koskevista säännöistä sekä merkintävaatimuksista.

Elintarvikkeiden täydentäminen ja ravintolisä:

 • Tämän kurssin tavoitteena on yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle ravintolisiä ja täydennettyjä elintarvikkeita koskevien FCI-asetusten tulkinnat ja jakaa niiden täytäntöönpanoa koskevia hyviä käytäntöjä EU:n jäsenvaltioiden kesken ottaen huomioon kyseisten elintarvikkeiden erityispiirteet.

Erityisryhmille tarkoitetut elintarvikkeet:

 • Erityisryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jakson tavoitteena on varmistaa näitä tuotteita koskevien sääntöjen yhteinen tulkinta, tulkinta ja täytäntöönpano.
 • Näihin tuotteisiin sovellettavat säännöt ovat siirtymävaiheessa. Ne liittyvät myös muihin elintarvikeryhmiin, kuten ravintolisiin ja tavallisiin elintarvikkeisiin, sovellettaviin sääntöihin. Muutos erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden (PARNUTS) tai erityisruokavaliovalmisteiden laajemmasta käsitteestä, kun kategoriasta luovutaan sellaisenaan, on erittäin tärkeä muutos. Muutoksen perustelut selittyvät viittaamalla aiemmin havaittuihin väärinkäytöksiin, erityisesti väärinkäytöksiin, jotka liittyvät merkintöihin liittyviin väärinkäytöksiin, jotka ovat johtaneet ja voivat edelleen aiheuttaa sekaannusta sellaisten tuotteiden oikeudellisesta identiteetistä tai luokittelusta, jotka voivat olla FSG-tuotteita, erityisesti erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita, ravintolisiä tai tavallisia elintarvikkeita, joihin liittyy väitteitä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Elintarvikkeita koskevat tiedot ja lainsäädäntö
 • Asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (1169/2011)
 • Luentoja kaikista käytetyistä dioista
 • Asetuksen 1169/2011 nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
 • Luettelo EU:n lainsäädännöstä ja muita merkintöjä koskevia säännöksiä
 • Komission laatimat ohjeet elintarvikkeiden merkintöjä koskevista säännöksistä, mukaan lukien infografiikka elintarviketiedoista ja ravintoarvomerkinnöissä sallituista poikkeamista.
 • Komission kysymyksiä ja vastauksia: 1169/2011
 • Ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Ravitsemus- ja terveysväitteet ja virallisen valvonnan soveltaminen tässä asiassa
 • Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 tavoitteet
 • Euroopan komission ja EFSAn rooli
 • Esimerkkejä joistakin ratkaisuharjoituksista
 • Elintarvikkeiden täydentäminen ja ravintolisä
 • Ravintolisiä ja täydennettyjä elintarvikkeita koskeva kuluttajatiedotuslainsäädäntö ja -käytännöt
 • Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden määritelmät ja niiden merkitys markkinoilla
 • Asiaa koskevat EU:n säädökset
 • Esimerkkejä joistakin ratkaisuharjoituksista
 • Erityisryhmille tarkoitetut elintarvikkeet
 • Erityisryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö
 • Korvaavien elintarvikkeiden ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintävaatimukset
 • Baby Food -tuotteiden merkintävaatimukset

Osallistujien valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Merkitys päivittäisessä työssä: osallistujien olisi oltava ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä, jolla on viralliseen valvontaan liittyvä asema;
 • Riittävä kielitaso: tietämyksen ja näkemystenvaihdon varmistamiseksi osallistujien olisi hallittava hakemuksen kohteena olevan koulutustilaisuuden kieli, ellei toisin mainita, työpajojen virallinen kieli on englanti.
 • Kyky jakaa kokemuksiaan: etusijalle asetetaan osallistujat, joiden asema mahdollistaa sen, että he voivat jakaa koulutustilaisuuksien tulokset kollegojensa kanssa.
 • Mieluiten elintarvikevalvontaviranomaisten keskushallinnon tasolla tai paikallishallinnon tasolla työskentelevät virkamiehet, jotka vastaavat virallisten seuranta- ja valvontasuunnitelmien kehittämisestä, koordinoinnista tai täytäntöönpanosta.
 • Tietotekniset vaatimukset: osallistujat tarvitsevat kannettavan tietokoneen, jossa on ajantasainen ohjelmisto, jossa on kamera ja mikrofoni (sisäänrakennettu tai ulkoinen) ja luotettava WIFI-yhteys.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä sijainti Järjestäjä
13 19/04/2021 23/04/2021 Verkossa AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Verkossa AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Verkossa AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Verkossa AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Verkossa AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Verkossa AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Verkossa AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Verkossa AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Verkossa AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Espanja AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Espanja AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovakia AETS
Elintarvikkeita koskevat tiedot ja elintarvikkeiden koostumus