Käesoleva programmi eesmärk on levitada teadmisi ja parimaid tavasid seoses üldise toidu märgistamise ja väidetega ning konkreetsete toidugruppidega, nagu toidulisandid, lisatud vitamiine ja mineraaltoitaineid sisaldavad toiduained ning elanikkonna konkreetsetele rühmadele mõeldud toiduained, vastavalt ELi toidualaste õigusnormide nõuetele ja teabele. Lepingus nõutakse koolituskursuste korraldamist, milles käsitletakse viimaseid arenguid ja kontrollimeetmete rakendamist.

Selle koolituskursuse eesmärk on jagada häid tavasid ja ühtlustada toidu märgistamise ametlike kontrollide rakendamist ELi liikmesriikides ning teavitada ELi mittekuuluvaid riike.

Kursuse käigus tutvuvad osalejad üksikasjalikult toidualast teavet käsitlevate määrustega ja kogevad mitmeid koolitusolukordi, et neid eeskirju uurida. Toidualane teave on horisontaalne õigusakt, mis hõlmab kõiki valdkondi, kus tarbijale toitu tarnitakse. Toiduainete jaemüügiturg on tohutu ja elujõuline. Igal aastal esitatakse ELi turule tuhandeid uusi toiduaineid. Kursus ei saa täielikult hõlmata kõiki toiduaineid. Seetõttu on osalejatel erinevad olukorrad ja tooted, mille suhtes eeskirju kohaldatakse. Eesmärk on, et osalejad õpiksid kogemustest ja aitaksid töötada koos kolleegidega teistest liikmesriikidest välja ühtse lähenemisviisi jõustamisele.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ toidualase teabe ja koostisega seotud üldised eesmärgid on järgmised:

Toidualane teave ja õigusaktid:

 • Kursusel osalevad osalejad aktiivselt õpitegevuses, mille meeskond on välja töötanud juhendajate kogemuste põhjal eelmise programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames. FCId on mõnes valdkonnas üksikasjalikult kirjeldatud ja need võivad aidata selgitada määruste nõudeid teistes valdkondades. Juhendajad töötavad välja stsenaariumid, kasutades oma kogemusi selles valdkonnas, ning aitavad osalejatel probleeme lahendada ja oma teadmisi laiendada. Samuti saavad osalejad seda õppimisviisi arendada, sest nad saavad tulla ka oma ideede ja märgistusküsimustega ning kasutada kursusel osalejate teadmisi, et töötada välja ühtsem lähenemisviis nende kohalike probleemide lahendamiseks, mis on esile kerkinud FCI poolt.

Toitumis- ja tervisealased väited:

 • Koolituse eesmärk on parandada osalejate teadmisi toitumis- ja tervisealaste väidete valdkonnas ning vahetada teavet ja kogemusi eri liikmesriikide ametnike vahel, eelkõige seoses määruse nõuetekohase jõustamisega. Istungite eesmärk on selgitada määruses (EÜ) nr 1924/2006 määratletud väidete mitmekesisust ja tingimusi, mille alusel neid väiteid võib kasutada. Lisaks arutatakse tervisealaste väidete lubamise erinevaid menetlusi, eeskirju kaubamärkide ja kaubamärkide kohta, mida võib pidada toitumis- või tervisealasteks väideteks, ning märgistamisnõudeid.

Toidu rikastamine ja toidulisand:

 • Koolituskursuse eesmärk on võimalikult suures ulatuses ühtlustada toidulisandeid ja rikastatud toitu käsitlevate asjakohaste Euroopa toidualase teabe määruste tõlgendusi ning jagada nende rakendamise häid tavasid ELi liikmesriikide vahel, võttes arvesse nende konkreetsete toiduainete eripära.

Erirühmade toit:

 • Erirühmadele ettenähtud toitu käsitleva osa eesmärk on tagada neid tooteid käsitlevate eeskirjade ühtne mõistmine, tõlgendamine ja jõustamine.
 • Nende toodete suhtes kohaldatavad eeskirjad on üleminekuperioodis. Samuti on need seotud eeskirjadega, mida kohaldatakse muude toidugruppide, näiteks toidulisandite ja tavatoidu suhtes. Muutus eritoiduks ettenähtud toiduainete (PARNUTS) või dieettoitude laiemast mõistest koos kategooria kaotamisega on väga oluline muudatus. Selle muudatuse mõtet selgitatakse, viidates minevikus tuvastatud kuritarvitustele, eelkõige nendele, mis on seotud kuritarvitavate märgistamistavadega, mis põhjustasid ja võivad jätkuvalt tekitada segadust selliste toodete õiguslikus määratluses või liigitamises, mis võivad olla FSGd, eelkõige meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, toidulisandid või väidetega tavalised toiduained.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Toidualane teave ja õigusaktid
 • Määrus, mis käsitleb toidualase teabe esitamist tarbijatele (1169/2011)
 • Loengud kõigi kasutatud slaididega
 • Määruse (EL) nr 1169/2011 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid
 • Täiendavate märgistamissätetega ELi õigusaktide loetelu
 • Komisjoni koostatud suunised toidu märgistamist käsitlevate sätete kohta, sealhulgas infograafik toidualase teabe ja toitumisalase teabe märgistamisel lubatud hälvete kohta.
 • Komisjoni küsimused ja vastused 1169/2011 kohta
 • Toitumis- ja tervisealased väited
 • Toitumis- ja tervisealased väited ning kuidas teha selles küsimuses ametlikku kontrolli
 • Määruse (EÜ) nr 1924/2006 eesmärgid
 • Euroopa Komisjoni ja Euroopa Toiduohutusameti roll
 • Näited mõningatest lahendustega õppustest
 • Toidu rikastamine ja toidulisand
 • Tarbijate teavitamist käsitlevad õigusaktid ja tavad toidulisandite ja rikastatud toitude kohta
 • Toidulisandite ja rikastatud toidu määratlused ning nende tähtsus turul
 • Asjakohased ELi määrused
 • Näited mõningatest lahendustega õppustest
 • Erirühmadele ettenähtud toit
 • Õigusaktid, mis käsitlevad toiduaineid erirühmade jaoks
 • Toitumisalase asendustoidu ja meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu märgistamise nõuded
 • Baby Food’i märgistamisnõuded

Osalejate valikukriteeriumid on järgmised:

 • Asjakohasus igapäevatöös: osalejad peaksid esmajärjekorras olema pädevate asutuste töötajad, kelle ametikoht on seotud ametliku kontrolliga;
 • Piisav keeleoskus: teadmiste edasiandmise ja arvamuste vahetamise võimaluste tagamiseks peaksid osalejad valdama õppesessiooni keelt, mille jaoks nad taotlesid, ning kui ei ole sätestatud teisiti, on seminaride ametlik keel inglise keel.
 • Oskus jagada oma kogemusi: eelistatakse osalejaid, kelle ametikoht võimaldab neil jagada kolleegidega koolituste tulemusi.
 • Eelistatavalt keskasutuse või kohaliku omavalitsuse tasandil toidukontrolliasutustes töötavad ametnikud, kes vastutavad ametlike seire- ja kontrollikavade väljatöötamise, koordineerimise või rakendamise eest.
 • IT-nõuded: osalejad vajavad ajakohase tarkvaraga sülearvutit, millel on kaamera ja mikrofon (sisse ehitatud või väljaspool seda) ning usaldusväärne WIFI-ühendus.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev asukoht Korraldaja
13 19/04/2021 23/04/2021 Veebis AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Veebis AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Veebis AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Veebis AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Veebis AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Veebis AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Veebis AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Veebis AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Veebis AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Hispaania AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Hispaania AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovakkia AETS
Toidualane teave ja toidu koostis