Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τη γενική επισήμανση των τροφίμων και τους ισχυρισμούς, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, τα τρόφιμα με προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και τα τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όσον αφορά τη σύνθεση και την ενημέρωση των τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα. Η σύμβαση απαιτεί την παροχή μαθημάτων κατάρτισης για την αντιμετώπιση των τελευταίων εξελίξεων, καθώς και κατά την εφαρμογή των ελέγχων.

Στόχος αυτού του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης είναι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η εναρμόνιση της εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των επίσημων ελέγχων για την επισήμανση των τροφίμων και η ενημέρωση τρίτων χωρών.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν λεπτομερώς τους κανονισμούς σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και θα αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις κατάρτισης για τη διερεύνηση των κανονισμών. Η FIC είναι μια οριζόντια νομοθεσία και καλύπτει όλους τους τομείς στους οποίους παρέχονται τρόφιμα στον καταναλωτή. Η αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων είναι τόσο τεράστια όσο και δυναμική. Υπάρχουν χιλιάδες νέα τρόφιμα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στην αγορά της ΕΕ. Ο κύκλος μαθημάτων δεν μπορεί να καλύπτει πλήρως όλα τα τρόφιμα. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα παίρνουν διαφορετικές καταστάσεις και προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αντλήσουν διδάγματα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την επιβολή με συναδέλφους από άλλα κράτη μέλη.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την ενημέρωση και τη σύνθεση των τροφίμων είναι οι εξής:

Πληροφορίες και νομοθεσία για τα τρόφιμα:

 • Στο μάθημα, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν ενεργές μαθησιακές δραστηριότητες τις οποίες η ομάδα έχει αναπτύξει με βάση την εμπειρία των εκπαιδευτών κατά το προηγούμενο πρόγραμμα BTSF για την FCI. Η FCI είναι λεπτομερής σε ορισμένους τομείς και οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση των απαιτήσεων των κανονισμών σε άλλους τομείς. Οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν σενάρια χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους στον τομέα και θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτή την προσέγγιση όσον αφορά τη μάθηση, καθώς θα είναι επίσης σε θέση να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και θέματα επισήμανσης και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη των συμμετεχόντων στον κύκλο μαθημάτων για να αναπτύξουν μια πιο συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των τοπικών ζητημάτων που θέτει η FCI.

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες:

 • Στόχος της κατάρτισης είναι η βελτίωση των γνώσεων των συμμετεχόντων στον τομέα των ισχυρισμών διατροφής και υγείας και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Σκοπός των συνεδριών είναι να εξηγήσουν την ποικιλία των ισχυρισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ισχυρισμοί αυτοί. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι διάφορες διαδικασίες για την έγκριση ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας, οι κανόνες για τα εμπορικά σήματα και τις εμπορικές ονομασίες που μπορούν να θεωρηθούν ισχυρισμοί διατροφής ή υγείας και οι απαιτήσεις επισήμανσης.

Εμπλουτισμός τροφίμων και συμπλήρωμα διατροφής:

 • Στόχος αυτού του κύκλου κατάρτισης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των ερμηνειών των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών FCI για τα συμπληρώματα διατροφής και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή τους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής.

Τρόφιμα για ειδικές ομάδες:

 • Στόχος του τμήματος «Τρόφιμα για ειδικές ομάδες» (FSG) είναι η εξασφάλιση κοινής αντίληψης, ερμηνείας και επιβολής των κανόνων που καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα.
 • Οι κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Συνδέονται επίσης με κανόνες που ισχύουν για άλλες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα συμπληρώματα διατροφής και τα συνήθη τρόφιμα. Η αλλαγή από την ευρύτερη έννοια των τροφίμων ειδικής διατροφής (PARNUTS) ή των διαιτητικών τροφίμων με την κατάργηση της ίδιας της κατηγορίας αποτελεί πολύ σημαντική αλλαγή. Το σκεπτικό αυτής της αλλαγής θα εξηγηθεί με αναφορά σε καταχρήσεις που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με καταχρηστικές πρακτικές επισήμανσης που είχαν ως αποτέλεσμα και ενδέχεται να συνεχίσουν να προκαλούν σύγχυση σχετικά με τη νομική ταυτότητα ή την κατηγοριοποίηση προϊόντων που θα μπορούσαν να είναι FSGs, ιδίως τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP), συμπληρώματα διατροφής ή συνήθη τρόφιμα με ισχυρισμούς.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Πληροφορίες και νομοθεσία για τα τρόφιμα
 • Κανονισμός σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (1169/2011)
 • Διαλέξεις με όλες τις χρησιμοποιούμενες διαφάνειες
 • Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του 1169/2011
 • Κατάλογος της νομοθεσίας της ΕΕ με περαιτέρω διατάξεις επισήμανσης
 • Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού γραφήματος σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και τις ανοχές για τη διατροφική επισήμανση.
 • Ερώτηση Α της Επιτροπής στις 1169/2011
 • Διατροφικούς ισχυρισμούς και ισχυρισμούς για την υγεία
 • Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας και τρόπος εφαρμογής των επίσημων ελέγχων επί του θέματος
 • Στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006
 • Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της EFSA
 • Παραδείγματα ορισμένων ασκήσεων με λύσεις
 • Εμπλουτισμός τροφίμων και συμπλήρωμα διατροφής
 • Νομοθεσία και πρακτική για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα
 • Ορισμοί των συμπληρωμάτων διατροφής και των εμπλουτισμένων τροφίμων και σημασία τους στην αγορά
 • Σχετικοί κανονισμοί της ΕΕ
 • Παραδείγματα ορισμένων ασκήσεων με λύσεις
 • Τρόφιμα για ειδικές ομάδες
 • Νομοθεσία για τα τρόφιμα για ειδικές ομάδες
 • Απαιτήσεις επισήμανσης για τα τρόφιμα αντικατάστασης της συνολικής διατροφής και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ επισημανσησ Οσον αφορα τα ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων είναι τα εξής:

 • Συνάφεια με την καθημερινή εργασία: οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι το προσωπικό των αρμόδιων αρχών, με θέση σχετική με τους επίσημους ελέγχους·
 • Επαρκές επίπεδο γλώσσας: προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά γνώσεων και ευκαιριών ανταλλαγής απόψεων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα του κύκλου κατάρτισης για το οποίο υπέβαλαν αίτηση, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η επίσημη γλώσσα των εργαστηρίων θα είναι η αγγλική.
 • Ικανότητα ανταλλαγής εμπειριών: θα δοθεί προτεραιότητα στους συμμετέχοντες των οποίων η θέση θα τους επιτρέψει να μοιραστούν με συναδέλφους τα αποτελέσματα των σεμιναρίων κατάρτισης.
 • Κατά προτίμηση υπάλληλοι που εργάζονται σε αρχές ελέγχου τροφίμων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ή τοπικής διοίκησης και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τον συντονισμό ή την εφαρμογή των επίσημων σχεδίων παρακολούθησης και ελέγχων.
 • Απαιτήσεις ΤΠ: οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν φορητό υπολογιστή με επικαιροποιημένο λογισμικό, με κάμερα και μικρόφωνο (κατασκευασμένο ή εξωτερικό) και αξιόπιστη σύνδεση WIFI.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία τοποθεσία Διοργανωτής
13 19/04/2021 23/04/2021 Διαδικτυακά AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Διαδικτυακά ΑΙΝΙΑ
15 07/06/2021 11/06/2021 Διαδικτυακά AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Διαδικτυακά AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Διαδικτυακά AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Διαδικτυακά AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Διαδικτυακά ΑΙΝΙΑ
20 14/03/2022 18/03/2022 Διαδικτυακά AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Διαδικτυακά AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Μαδρίτη, Ισπανία AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Ισπανία ΑΙΝΙΑ
24 31/10/2022 04/11/2022 Μπρατισλάβα, Σλοβακία AETS
Πληροφορίες για τα τρόφιμα και σύνθεση