Formålet med dette program er at udbrede viden og bedste praksis i forbindelse med generel fødevaremærkning og anprisninger samt om specifikke kategorier af fødevarer såsom kosttilskud, fødevarer tilsat vitaminer og mineraler og fødevarer til specifikke befolkningsgrupper, jf. kravene i EU's fødevarelovgivning. I kontrakten anmodes der om uddannelseskurser, der tager højde for den seneste udvikling samt gennemførelsen af kontroller.

Formålet med dette uddannelseskursus er at udveksle god praksis og harmonisere gennemførelsen blandt EU-medlemsstaterne af den offentlige kontrol af fødevaremærkning og at informere tredjelande.

Under kurset vil deltagerne se nærmere på reglerne om fødevareinformation og opleve en række uddannelsessituationer for at undersøge reglerne. Fødevareinformationscentret er en horisontal lovgivning, der dækker alle områder, hvor fødevarer leveres til forbrugeren. Detailmarkedet for fødevarer er både enormt og dynamisk. Der præsenteres tusindvis af nye fødevarer på EU-markedet hvert år. Kurset kan ikke dække alle fødevarer fuldstændigt. Deltagerne vil derfor spille en rolle i forskellige situationer og produkter, som forordningerne finder anvendelse på. Målet er, at deltagerne skal lære af erfaringer og bidrage til at udvikle en konsekvent tilgang til håndhævelse sammen med kolleger fra andre medlemsstater.

BTSF-uddannelsesprogrammet om fødevareinformation og sammensætning har følgende overordnede mål:

Fødevareinformation og -lovgivning:

 • Under kurset vil deltagerne opleve aktive læringsaktiviteter, som teamet har udviklet på grundlag af vejledernes erfaring med det tidligere BTSF-program om FCI. FCI er detaljeret på nogle områder, og disse oplysninger kan bidrage til at forklare kravene i forordningerne på andre områder. Vejlederne vil udvikle scenarier på grundlag af deres erfaring på området og hjælpe deltagerne med at løse problemerne og udvide deres viden. Deltagerne kan også udvikle denne tilgang til læring, da de også vil være i stand til at komme med deres egne idéer og mærkningsspørgsmål og bruge ekspertisen hos deltagerne på kurset til at udvikle en mere konsekvent tilgang til at løse disse lokale problemer, som FCI har henledt opmærksomheden på.

Ernærings- og sundhedsanprisninger:

 • Formålet med uddannelsen er at forbedre deltagernes viden om ernærings- og sundhedsanprisninger og at udveksle oplysninger og erfaringer mellem embedsmænd fra de forskellige medlemsstater, navnlig om korrekt håndhævelse af forordningen. Formålet med samlingerne er at forklare de mange forskellige anprisninger, der er defineret i forordning (EF) nr. 1924/2006, og på hvilke betingelser disse anprisninger kan anvendes. Desuden vil de forskellige procedurer for godkendelse af sundhedsanprisninger, reglerne for varemærker og varemærker, der kan betragtes som ernærings- eller sundhedsanprisninger, og mærkningskravene blive drøftet.

Berigelse af fødevarer og kosttilskud:

 • Formålet med dette uddannelseskursus er i videst muligt omfang at harmonisere fortolkningen af de relevante europæiske fødevareinformationsforordninger om kosttilskud og berigede fødevarer og at udveksle god praksis for deres gennemførelse mellem EU's medlemsstater under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse særlige fødevarer.

Fødevarer til særlige grupper:

 • Formålet med afsnittet om fødevarer til særlige grupper er at sikre en fælles forståelse, fortolkning og håndhævelse af reglerne for disse produkter.
 • De regler, der gælder for disse produkter, er i en overgangsperiode. De er også forbundet med regler, der gælder for andre kategorier af fødevarer såsom kosttilskud og almindelige fødevarer. Ændringen i forhold til det bredere begreb fødevarer bestemt til særlig ernæring (PARNUTS) eller diætetiske fødevarer med afskaffelsen af kategorien som sådan er en meget vigtig ændring. Rationalet bag denne ændring vil blive forklaret med henvisning til tidligere konstaterede misbrug, navnlig misbrug i forbindelse med urimelig mærkningspraksis, der har resulteret i og fortsat kan skabe forvirring om den juridiske identitet eller kategorisering af produkter, der kan være fødevarer af almen interesse, navnlig fødevarer til særlige medicinske formål, kosttilskud eller almindelige fødevarer med anprisninger.

Kurset behandler følgende emner:

 • Fødevareinformation og -lovgivning
 • Forordning om fødevareinformation til forbrugerne (1169/2011)
 • Forelæsninger med alle de anvendte objektglas
 • Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til 1169/2011
 • Liste over EU-lovgivning med yderligere mærkningsbestemmelser
 • Vejledning fra Kommissionen om bestemmelser om mærkning af fødevarer, herunder infografik om fødevareinformation og tolerancer for næringsdeklaration.
 • Kommissionens spørgsmål og svar til den 1169/2011
 • Ernærings- og sundhedsanprisninger
 • Ernærings- og sundhedsanprisninger og anvendelse af offentlig kontrol på dette område
 • Formålet med forordning (EF) nr. 1924/2006
 • Europa-Kommissionens og EFSA's rolle
 • Eksempler på nogle øvelser med løsninger
 • Berigelse af fødevarer og kosttilskud
 • Lovgivning og praksis vedrørende forbrugeroplysning om kosttilskud og berigede fødevarer
 • Definitioner af kosttilskud og berigede fødevarer og deres markedsbetydning
 • Relevante EU-forordninger
 • Eksempler på nogle øvelser med løsninger
 • Fødevarer til særlige grupper
 • Lovgivning om fødevarer til særlige grupper
 • Mærkningskrav for fødevarer og fødevarer til samlet kosterstatning til specifikke medicinske formål
 • Mærkningskrav vedrørende babyfødevarer

Udvælgelseskriterierne for deltagerne er:

 • Relevans for det daglige arbejde: deltagerne bør først og fremmest være personale hos kompetente myndigheder med en stilling, der vedrører offentlig kontrol.
 • Tilstrækkeligt sprogniveau: for at sikre overførsel af viden og muligheder for udveksling af synspunkter bør deltagerne beherske sproget i det kursus, som de ansøgte om, hvis ikke andet er angivet, vil det officielle sprog for workshopperne være engelsk.
 • Evne til at dele deres erfaringer: der vil blive givet prioritet til deltagere, hvis stilling vil gøre det muligt for dem at dele resultaterne af kurserne med kollegerne.
 • Helst medarbejdere, der arbejder hos fødevarekontrolmyndighederne på centralt eller lokalt forvaltningsniveau, og som er ansvarlige for udvikling, koordinering eller gennemførelse af de officielle overvågnings- og kontrolplaner.
 • IT-krav: deltagerne skal have en bærbar computer med opdateret software med kamera og mikrofon (indbygget i eller ekstern) og pålidelig WIFI-forbindelse.
Session Startdato Slutdato beliggenhed Arrangør
13 19/04/2021 23/04/2021 Online AETS
14 17/05/2021 21/05/2021 Online AINIA
15 07/06/2021 11/06/2021 Online AETS
16 05/07/2021 09/07/2021 Online AETS
17 18/10/2021 22/10/2021 Online AETS
18 13/12/2021 17/12/2021 Online AETS
19 07/02/2022 11/02/2022 Online AINIA
20 14/03/2022 18/03/2022 Online AETS
21 25/04/2022 29/04/2022 Online AESA
22 30/05/2022 03/06/2022 Madrid, Spanien AENOR
23 04/07/2022 08/07/2022 Valencia, Spanien AINIA
24 31/10/2022 04/11/2022 Bratislava, Slovakiet AETS
Fødevareinformation og -sammensætning